Helbredskrav


Forsvarets uddannelser sætter krav til dit helbred. Nedenfor ser du en vejledende oversigt over de mest almindelige sygdomme. Denne oversigt kan du bruge som rettesnor for, om du opfylder de overordnede basis helbredskrav for at blive ansat i Forsvaret.

Selvom du indkaldes til optagelsesprøve, vil den endelige helbredsgodkendelse først blive taget i forlængelse af en helbredsundersøgelse / helbredsvurdering, der finder sted under optagelsesforløbet. Det er altid alene Forsvarets læger, der afgør, om du er helbredsmæssigt egnet.

Hvis du er i tvivl, hvorvidt du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge, hospital og øvrige behandlere, som vedrører din evt. sygdom.

Vær opmærksom på, at disse helbredskrav kun gør sig gældende ifm. Forsvarets Uddannelser. I værnepligten vil dit helbred altid blive vurderet individuelt baseret på de oplysninger, vi får fra dit helbredskema. Bliver du indkaldt til Forsvarets Dag, udfører vores læge en supplerende helbredsundersøgelse på dagen. Læs mere om helbredsskemaet til værnepligten her

Basis helbredskrav

Som udgangspunkt må du godt have astma. Din astma skal dog være dokumenteret velbehandlet, og du må som hovedregel kun tage forebyggende astmamedicin, ikke anfaldsmedicin. Tidligere alvorligere astmaanfald eller hyppige luftvejsproblemer - f.eks. lungebetændelser eller bronchitis – kan ligeledes være begrænsende for din ansættelse i Forsvaret. I fald du lider af astma, skal du fremsende relevant lægefaglig dokumentation/journaler i forbindelse med din ansøgning. Hvis vi er i tvivl, vil vi bede om yderligere udredning. Du må desuden ikke have andre lungelidelser, der påvirker dit funktionsniveau.
Lettere sæsonbetingede allergier så som græs, birk mm. hvor symptomerne ikke er voldsomme, og kan klares med håndkøbsmedicin, bliver som hovedregel godkendt. Dette gælder også for allergier over for eksempelvis støv, husdyr mm. Hvis din allergi har været akut indlæggelseskrævende, vil du ikke kunne blive godkendt. Dette gælder også som følge af insektstik. Er du blevet desensibiliseret, vil du som hovedregel godt kunne blive godkendt, hvis symptomerne er ubetydelige, og der foreligger lægefaglig dokumentation herfor. Er du af læge udstyret med en såkaldt EpiPen (Adrenalin sprøjte), vil du ikke kunne godkendes.

Fødevareallergier vurderes individuelt ud fra sværhedsgraden, men følger oftest kravene for øvrige allergier. Som ansat i Forsvaret vil der i forbindelse med udsendelser ikke kunne garanteres specielle diæter. Mere omfattende fødevareallergier så som gluten- og laktose intolerans udgøre et problem. Vi vil foretage en individuel vurdering ud fra din allergi, og de symptomer du har/får.
Du skal som udgangspunkt være helt rask i arme, ben, ryg mm. Nedenfor kan du se et udpluk af lidelser, som vil være midlertidig begrænsende eller direkte afslagsgrund for ansættelse i Forsvaret. Generelt gælder, at dine knogler, muskler og led i hele kroppen skal fungere upåklageligt og ikke på nogen måde være begrænsende for normal bevægelighed, styrke og vedholdenhed af din fysiske formåen. Vedrørende større operationer i led (korsbånd, menisk, luxationer mm.) skal der typisk være gået minimum ét år efter operation, før du kan søge. Desuden skal journal dokumentation for afsluttet og tilfredsstillende forløb/genoptræning fremsendes, så vi kan vurdere dig egnethed.
Du skal være psykisk rask og robust, da du som soldat i Forsvaret højest sandsynligt skal udsendes til missioner i udlandet. Nogle missioner er "bløde", andre missioner kan være regulær krig med deraf voldsomme og barske psykiske belastninger/oplevelser til følge. Det er derfor altafgørende, at du har en robust, stærk og sund psyke.

Tidligere psykiske sygdomme kan øge risikoen for blandt andet efterreaktioner selv mange år efter, så hvis du tidligere har haft sygdomme som for eksempel, depression, personlighedsforstyrrelser, OCD, adfærdsforstyrrelser (ADHD), kan det have betydning for din helbredsgodkendes. Er du i tvivl anbefaler vi, at du ansøger og medsender alle relevante journalkopier fra egen læge/hospital/psykolog/psykiater mm. Så vurderer vi, om du er egnet.

Misbrug og afhængighed af alkohol, al brug af hash (skunk, pot eller lignende) og narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Kokain, Ecstasy eller lignende) er diskvalificerende for ansættelse i Forsvaret. Tidligere misbrug og andre former for misbrug vil bero på en individuel vurdering.
Som udgangspunkt skal du være hjerterask, og du må ikke have nedsat funktionsevne. Hvis du fejler/har fejlet noget med hjertet, men nu er "rask" og ønsker ansættelse i Forsvaret , anbefaler vi, at du ansøger og medsender alle relevante journal kopier fra hospital/læge. Vi vil herefter vurdere, om du opfylder helbredskravene.

Hvis du lider af forhøjet blodtryk vil din egnethed også bero på en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i en generel "risikovurdering" af, hvor højt dit blodtryk er, hvilken medicin du tager etc.
Tidligere kræftsygdomme er ikke i sig selv diskvalificerende. Din funktionsevne må dog ikke være begrænset. Din egnethed vil bero på hvilken kræfttype, behandlingsresultat, risiko for tilbagefald, efterbehandlinger/kontroller mm.
Da ansættelse i Forsvaret oftest betyder omgang med/betjening af store maskiner og skydevåben er enhver form for alkoholmisbrug og aktuel brug af hash (skunk, pot eller lignende) og andre narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Kokain, Ecstasy eller lignende) absolut diskvalificerende. En hver form for brug/misbrug af enten alkohol, hash eller narkotiske stoffer er diskvalificerende. Tidligere misbrug og andre former for misbrug vil bero på en individuel vurdering.
Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke have stofskifte eller andre hormonsygdomme/lidelser, der påvirker din funktionsevne. Diabetes - insulinkrævende sukkersyge er diskvalificerende. Tager du udelukkende tabletter, eller er du bare på diæt, vil din egnethed bero på en individuel vurdering, med vægt på medicintype/omfang, blodsukkerniveau, omfanget af følgelidelser og risikofaktorer i øvrigt.

Hvis du har forhøjet stofskifte (Thyroidea), kan du ikke helbredsgodkendes. Har du lavt stofskifte og/eller er i medicinsk behandling herfor, vil din egnethed bero på en individuel vurdering med vægt på hvor stabilt dit stofskifte er.
Sygdomme i blodet og i bloddannende organer kan være diskvalificerende. Det afhænger af alvorlighed og vil blive vurderet individuelt. Som hovedregel vil følgende sygdomme/lidelser i blodet og i bloddannende organer medføre diskvalifikation: Alle alvorlige kroniske og akutte sygdomme. Manglende milt på grund af sygdom (kan godkendes, hvis milten er fjernet på grund af et traume). Sygdomme, der kræver behandling for eksempel blodmangelsygdomme og sygdomme med behov for blodfortyndende medicin.

Alle sygdomme med øget blødningstendens. Specielle forhold gælder for sygdommen Faktor V Leiden Mutation (dog accepteres blodfortyndende medicin og homozygoti ikke).
Der er krav om, at du kan høre "normal talestemme" på fire meters afstand. Øvrige sygdomme i ører, som medfører nedsat funktionsevne, kan ikke godkendes. Kronisk mellemøre betændelse og sygdomme, der medfører svimmelhed, kan heller ikke godkendes.
Alvorlige og eventuelt tilbagevendende sygdomme i indre eller ydre øje kan ikke godkendes. Synsstyrken for ansættelse i Forsvaret er som for lille kørekort. Det vil sige, at du som minimum skal kunne se (eventuelt med briller/kontaktlinser) 6/12 med begge øjne samtidigt. Mangler du det ene øje/blind skal du på det seende øje se mindst 6/9 med egen korrektion (brille/linse). Vær opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til synsstyrken. Dobbeltsyn er diskvalificerende, med mindre det er helt ubetydeligt.

Der er ingen krav i forhold til farvesyn. Vær dog opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til farvesansen.
Dit mørkesyn skal være normalt.

Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer. Vær dog opmærksom på, at enkelte funktioner i forsvaret som kræver flyvemedicinsk godkendelse, enten slet ikke tillader synskorrigerende operationer eller kun visse typer.
Simple periodevise eksemer og psoriasis, som ikke påvirker funktionsevnen og kan holdes nede med cremer, kan oftest godkendes. Lider du af sværere eksem eller psoriasis og/eller har du behov for medicin og/eller anden daglig medicin for at holde eksemet/psoriasissen nede, vil du ikke kunne godkendes.
Allergiske eller inflammatoriske hudreaktioner/udslæt/eksemer, som kræver daglig medicin, eller er af en hvis sværhedsgrad, kan ikke helbredsgodkendes.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke fejle noget i dit mave-tarmsystem, som påvirker din funktionsevne.

Har du ubehandlet mavesår, vil du ikke kunne godkendes. Er du opereret eller medicinsk behandlet for mavesår, vil helbredsgodkendelse bero på en individuel vurdering.

Inflammatoriske tarmsygdomme (Crohn og Colitis) beror på individuel vurdering, hvis du medicinfri og der har været stilstand i sygdommen i minimum to år. Stomi kan ikke godkendes.

Brok og tidligere brok, der er tilfredsstillende opereret kan godkendes. Hvis du har brok, som giver symptomer, og/eller udgør en risiko for "indklemning", er diskvalificerende.

Hvis du har symptomer på "galdesten" er det diskvalificerende.

Irritabel tyktarm er en hyppig lidelse og findes i alle sværhedsgrader. Om du kan helbredsgodkendes, beror på en individuel vurdering af dine symptomer mm.
Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke fejle noget i dine urinveje eller nyrer.
Tilbagevendende nyresten medfører udelukkelse.
Hvis du lider af hyppige urinvejsinfektioner/blærebetændelse, kan du ikke helbredsgodkendes.
Øvrige sygdomme i nyrer og urinveje - afhænger af type og behandling, og hvor lang tid tilstanden har stået på.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke have nogle infektiøse smitsomme sygdomme. Det drejer sig for eksempel og Tuberkulose, HIV-positiv og AIDS, som alle er sygdomme, som er diskvalificerende.
Som udgangspunkt må du ikke fejle noget, eller have sygdomme eller lidelser, der påvirker din funktionsevne, kræver regelmæssige kontroller eller kræver medicinsk behandling, hvor mangel på medicin medfører hurtig (over dage/uger) forværring i sygdommen/symptomer.
Du skal være i god fysisk form. Din form testes i forbindelse med optagelsesprøven. Så det er absolut nødvendigt, at du er i god form forud for optagelsesprøven. Se i øvrigt under fysiske basiskrav og/eller hent App’en ”Træn med Forsvaret” i App Store eller Android Marked.
Forsvaret har ingen nedre grænse for højde, men du skal have en ”normal” fysisk statur, så du kan bære og bevæge dig passende og frit med Forsvarets basisudrustning. Er du for lav, under 155 cm, kan dette være en udfordring, men vurderes individuelt.

Dit BMI må hverken være for lavt eller for højt. Er det for lavt, vil du ikke kunne bære udrustningen, og er det for højt, vil du ikke kunne bevæge dig frit og adræt. Som hovedregel skal dit BMI ligge mellem 19-30. BMI mellem 30-35 kan medføre underkendelse med mindre der er tale om muskler eller kraftig knoglebygning (individuel vurdering). BMI over 35 godkendes ikke.
Er du i et aktuelt behandlingsforløb for en sygdom – fysisk eller psykisk - kan du oftest ikke godkendes til en uddannelse i Forsvaret, før behandlingen er afsluttet, og der foreligger et tilfredsstillende dokumenteret behandlingsresultat. Vent derfor med at ansøge indtil behandlingen er afsluttet og husk at vedhæfte dokumentation i din ansøgning.
Dette gælder selvfølgelig ikke for alm. sygdomme som for eksempel almindelig forkølelse, halsbetændelser og lignende.

Særlige helbredskrav


Uddannelser med særlige helbredskrav (uddannelser der ikke er nævnt her, kræver kun basis helbredskrav): 

Det er ikke muligt at liste alle de særlige og skærpede krav til helbredet, som stilles til flyveledere. Selv lidelser, som du ikke længere fejler, kan være diskvalificerende. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende: ukorrigeret syn på 6/60 eller bedre på hvert øje for sig, korrigeret til 6/6 eller bedre på hvert øje for sig. Refraktion mellem –3 og +3 i enhver meridian. Maksimal astigmatisme på 2 D. Anisometropi på mere end 2.5 D er diskvalificerende. Der kan, hvis særlige forhold er opfyldt, gives dispensation for synskorrigerende operationer af typen PRK eller variant heraf.

Farvesynet skal være normalt. Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.
Som flymekaniker skal du kunne skelne mellem farver. Du må altså godt være lidt farvesvag, men ikke farveblind.

Læs mere om uddannelsen her

Som pilot er der meget skærpede helbredskrav, det er ikke muligt at liste alle disse, selv tidligere lidelser kan være diskvalificerende. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også højde og vægtbegrænsninger. Og der er særlige krav til kropsmål. Disse baserer sig på et individuelt skøn, der bl.a. tager dimensionerne af aspiranternes lægge, lår og siddehøjde samt dimensionerne på pågældende flytypes cockpit i betragtning. Selvom du opfylder disse mål kan du dog alligevel blive valgt fra under den mere komplekse opmåling under udvælgelsen. 

For synskravene gælder følgende: synskorrigerende operationer er ikke tilladt. Korrigeret eller ukorrigeret syn på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig. Refraktion mellem -1 D og +2 D i enhver meridian. Dog kan der ikke godkendes i intervallet mellem 0 og -1 D, hvis øjenlægen vurderer, at du har øget risiko for hurtigt skred af refraktionen i myop retning. Maksimal astigmatisme på 0,75 D. Anisometropi ikke over 2.0 D.

Farvesynet skal være normalt. Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her

Der stilles en del krav til helbredet som Controllere, dog er kravene ikke så omfattende som til pilot og flyveledere. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende: ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig. Refraktion mellem –5 og +5. Der kræves normalt farvesyn. Der kan, hvis særlige forhold er opfyldt, gives dispensation for synskorrigerende operationer af typen PRK eller variant heraf.

Læs mere om uddannelsen her
Som Kontrol- og Varslingsofficer er der skærpede helbredskrav, men det er umuligt at liste dem alle. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende: ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig. Refraktion mellem –5 og +5. Der kræves normalt farvesyn. Der kan, hvis særlige forhold er opfyldt, gives dispensation for synskorrigerende operationer af typen PRK eller variant heraf.

Læs mere om uddannelsen her
Dit farvesyn skal være normalt.

Læs mere om uddannelsen her
Der stilles skærpede krab til helbredet, hvis du skal være flyvelederassistent. Det er ikke muligt at opremse dem alle, vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende: ukorrigeret syn på 6/60 eller bedre på hvert øje for sig, korrigeret til 6/6 eller bedre på hvert øje for sig. Refraktion mellem –3 og +3 i enhver meridian. Maksimal astigmatisme på 2 D. Anisometropi på mere end 2.5 D er diskvalificerende. Der kan, hvis særlige forhold er opfyldt, gives dispensation for synskorrigerende operationer af typen PRK eller variant heraf.

Farvesynet skal være normalt. Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her
Som MP'er skal du kunne operere i alle tre værn. Derfor skal du kunne honorere de skærpede synskrav såsom: du skal kunne se med mindst 6/12 (0,50) på det ene øje og 6/24 (0,25) på det andet, uden korrektion. Det betyder i praksis, at vi accepterer følgende: dit syn uden korrektion er mindst 6/12 (0,5) på det bedste øje og mindst 6/24 (0,25) på det dårligste øje, eller at du har anvendt bløde kontaktlinser i mindst 3 måneder før tidspunktet for ansøgningen, og du kan korrigere til normalt syn. Korrektionen skal dog være mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede og +5 (mellem 0 og +5) for langsynede. Du har desuden normal farvesans og mørkesyn.

Læs mere om uddannelsen her
Hvis du ønsker at søge ind i specialstyrkerne som frømand kræves særlige helbredskrav. Du skal kunne se mindst 6/6 på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser) og have normal farvesans. Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.

Læs mere om uddannelsen her
Hvis du ønsker at blive en del af specialstyrkerne som jægersoldat stilles der særlige krav til dit helbred. Du skal kunne se mindst 6/6 på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser) og have normal farvesans. Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.

Læs mere om uddannelsen her
Hvis du ønsker at indgå i specialstyrkerne som patruljefører i Sirius, kræves der, at du opfylder skærpede helbredskrav. Du skal kunne se mindst 6/6 på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser) og have normal farvesans. Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.

Læs mere om uddannelsen her
Til alle uddannelser i Søværnet er der særlige krav til synsstyrken og til farvesansen. Kravene varierer afhængig af hvilken jobfunktion på skibet, der er tale om. Du kan se kravene her under. For alle uddannelser/jobfunktioner i Søværnet gælder dog, at synsstyrken uden briller eller kontaktlinser (korrektion), skal være mindst 6/60 med begge øjne åbne. Det vil sige, at svært nærsynede ikke kan ansættes i Søværnet. Synskorrigerende operationer er tilladt.

 • Stationsspecialist: Syn C og Farve B
 • Sergent i Søværnet: Afhænger af funktion
 • Communication and Information Specialist: Syn B og Farve A
 • Kampinformation: Syn B og Farve A
 • Våben: Syn B og Farve A
 • Forplejning: Syn C og Farve C
 • Elektronikfagtekniker: Syn C og Farve B
 • Automatiktekniker: Syn C og Farve B
 • Taktisk officer i Søværnet: Syn B og Farve A
 • Maskinteknisk Officer i Søværnet: Syn C og Farve B
 • Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet: Syn C og Farve B
 • Tactical coordinator på HEL (TACCO) og Helo controller: Syn B og Farve A
Synsstyrke A:
Du ser mindst 6/6 med hvert øje for sig uden korrektion.

Synsstyrke B:
Synsstyrken, eventuelt med korrektion, skal være mindst 6/9 på bedste øje og 6/12 på dårligste øje. Anvendes korrektion, skal synet uden korrektion være mindst 6/60 med begge øjne (binokulært).

Synsstyrke C:
Synsstyrken, eventuelt med korrektion, skal på hvert øje være mindst 6/12. Anvendes korrektion, skal synet uden korrektion være mindst 6/60 med begge øjne (binokulært).

Farvesans A:
Normal farvesans

Farvesans B:
Nedsat farvesans

Farvesans C:
Farveblind

Læs mere om Søværnets uddannelser her.