Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Som seniorsergent i Flyvevåbnet er du god til mandskabsbehandling og har en høj faglighed.

SOM SENIORSERGENT ER DU ENHEDENS OMDREJNINGSPUNKT

Du fastholder korpsånd, værdier og kontinuitet
Din opgave som seniorsergent i Flyvevåbnet er at fastholde korpsånd, værdier og kontinuitet som mentor og vejleder for de øvrige befalingsmænd, konstabler og korporaler. Seniorsergenten i Flyvevåbnet er leder på højeste funktionsniveau og skaber de nødvendige forudsætninger for undergivnes opgaveløsning til gavn for det samlede Flyvevåben.

Faglig ekspert, sagsbehandler og forbillede
Som seniorsergent har du mange roller og forskelligt ansvar at leve op til. Du er både den erfarne faglige ekspert og virker som sagsbehandler og/eller leder af en større enhed (flere teams). Men du også rollemodel for underlagt personel såvel som de øvrige befalingsmænd og officerer.

 

Optimal opgaveløsning er udbyttet af din rådgivning både fagligt og ledelsesmæssigt
Som seniorsergent er du bindeleddet mellem officerer, befalingsmænd og konstabler og gennem dialog og forventningsafstemning sikrer du et professionelt og fagligt højt niveau i opgaveløsningen. Som Seniorsergent er du ikke blot vejleder og mentor for andre befalingsmænd og konstabler. Du rådgiver også officerer i faglige og ledelsesmæssige aspekter, med fokus på den optimale opgaveløsning.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM SENIORSERGENT I FLYVEVÅBNET?

Du har mulighed for at blive chefsergent eller officer, herunder ansøge om Late Entry til kaptajnsniveauet. Ønsker du at blive officer kan du tage uddannelsen gennem den interne vej via Akademiuddannelsen.
Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Det kan du når du har mindst 6 års tjeneste som seniorsergent i Forsvaret, og har ansøgt og fået en chefsergentstilling. Derudover skal du i forbindelse med din tjeneste og bedømmelse været fundet egnet til udnævnelse. Du skal endvidere have som minimum en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Hvis du ikke har en uddannelse på niveau 5 og helst en militær akademiuddannelse, kan du ikke udnævnes. Du kan godt ansættes i en chefsergentstilling, men så sker det på en uddannelsesaftale, hvor du forpligtiger dig til at tage en akademiuddannelse. Du vil først blive udnævnt når uddannelsen er gennemført og du i øvrigt har mindst 6 års tjeneste som seniorsergent.

Som udgangspunkt nej, idet du naturligvis ved ansøgning kan vedlægge al relevant uddannelsesdokumentation fra tidligere erhvervede uddannelser. Herved vil Forsvarsakademiet tage stilling til, hvilke fag, som du kan meddeles merit for, og hvilke fag du skal gennemføre. Du skal dog altid afslutte uddannelsen med et afgangsprojekt.

Det kan du ikke, med mindre du har en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, idet Flyvevåbnet ønsker at hæve det akademiske niveau for chefsergenter. Chefsergenter skal kunne indgå på strategisk niveau og kvalificere beslutninger, herunder gennemføre sagsbehandling med en kompleksitet, som kræver ikke kun en stor grad af faglig ekspertise udi et speciale, men også kræver en indsigt på andre niveauer, herunder evne til at formulere sig i tale og skrift.

Under forudsætning af, at du har tilpas tjenesteerfaring (6 år) vil du skulle redegøre for din erhvervede uddannelse. Det betyder, at du skal realkompetenceafklares og dokumentere dit uddannelsesniveau. For at opnå merit i forhold til den militære akademiuddannelse (MAU) skal du fremlægge dokumentation for tilsvarende niveau i den uddannelse, som du har taget. Du kan ikke opnå merit for MAU ved at fremlægge dokumentation for en uddannelse på f.eks. niveau 6 eller højere. Meritafklaringen foretages af Forsvarsakademiet og realkompetenceafklaringen vurderes af Flyverkommandoen. Du skal således starte med at blive afklaret i forhold til merit for MAU ved Forsvarsakademiet. På baggrund af denne afgørelse, skal du forelægge hele din sag (inkl. udtalelse fra Forsvarsakademiet) med øvrige forhold, som du mener, er relevant i forhold til at beskrive dine opnåede kompetencer gennem din tjenesteerfaring. Hele sagen fremsendes til Flyverkommandoen. Afhængig af din tidligere tjeneste, og uanset uddannelsesniveau, kan det være, at du skal gennemføre enkelte fag fra den militære akademiuddannelse f.eks. Operationer i Flyvevåbnet, Sagsbehandling og Strategi. Ikke nødvendigvis dem alle, men det vil realkompetenceafklaringen afdække.

Late Entry er benævnelsen for en mulighed, som særligt dygtige og erfarne seniorsergenter og chefsergenter har, for at skifte karrierespor til officer. Intentionen er at skabe endnu en karrieremulighed for seniorsergenter og chefsergenter ved at kunne skifte fra befalingsmandsgruppen til officersgruppen, uden at skulle starte på en officersgrunduddannelse, idet udnævnelse kan ske direkte på kaptajnsniveau. For øvrige befalingsmænd er den primære vej til officersgruppen fortsat den grundlæggende officersuddannelse eller løjtnantsuddannelse.

Du bliver udnævnt til kaptajn, når du har ansøgt og fået en kaptajnsstilling.

Udnævnelsen er betinget af en godkendelse ved Flyverkommandoen, idet Chefen for Flyverkommandoen har udnævnelseskompetencen.

Der er principielt to veje til at ansøge om en stilling på kaptajnsniveau via Late Entry. Den ene er, at du ved din myndighed er identificeret som egnet kandidat til at overgå til officerslinjen og i forbindelse med din udviklingskontrakt får dette beskrevet. Udviklingskontrakten skal beskrive dit ønske om karriereskifte, samt opnåelse af rette kompetencer inden ansøgning af en stilling på kaptajnsniveau. Når du har alle kompetencer på plads, kan du søge stillinger på kaptajnsniveau. Dit ønske om karriereskifte og iværksættelse af efteruddannelse skal forhåndsgodkendes af Flyverkommandoen.

Den anden er, at du ansøger om en kaptajnsstilling og kommer til samtale, idet der dog ikke kan indgås en endelig aftale om ansættelse før dine kompetencer er klarlagt. Den modtage myndighed vil derfor være afhængig af, at du ved myndigheden bliver vurderet i forhold til dine kompetencer, herunder en vurdering af evt. manglende uddannelse m.v. Endvidere skal myndigheden forelægge sagen for Flyverkommandoen inden ansættelse, idet Chefen for Flyverkommandoen har udnævnelseskompetencen.

Før du kan søge en stilling på kaptajnsniveau skal du som minimum opfylde nedenstående.

Du skal:

  • Være seniorsergent eller chefsergent med en samlet tjenesteerfaring på enten seniorsergentniveau eller samlet senior- og chefsergentniveau på ca. 8 år.
  • Besidde personlige kompetencer, som vurderes relevant i forhold til kaptajnsniveau med fokus på lederskab, menneskelighed, ansvarsbevidsthed og beslutningsdygtighed.
  • Være velbedømt som seniorsergent/chefsergent i en stilling med ledelsesansvar.
  • Være vurderet egnet til ikke kun at virke som kaptajn i ét fagligt speciale, men også med mulighed for at virke på kaptajnsniveau på tværs af Flyvevåbnet og evt. i andre styrelser på sagsbehandler niveau.
  • Have en Militær Akademiuddannelse eller tilsvarende akademisk uddannelse (uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring) med fokus på ledelse. En højere uddannelse på f.eks. diplom eller masterniveau giver ikke nødvendigvis adgang til at søge Late Entry, idet den anførte uddannelse skal vurderes med afsæt i den Militære Akademiuddannelse og evt. ses i sammenhæng med diplomuddannelsen for officerer.
  • Planlægning af Luftoperationer (gennemføres på Diplomuddannelsen ved Flyvevåbnets Officersskole).
  • Forsvarets Indsættelser.
  • Sagsbehandling og Forvaltningsjura.

Hvis du opfylder alle kriterier for at kunne indgå på kaptajnsniveau, så kan du ansøge om disse stillinger på lige vilkår som øvrige officerer. Det betyder, at du i forbindelse med din ansøgning vedlægger relevant dokumentation for, at du opfylder kriterierne og har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Flyverkommandoen om udnævnelse.

Hvis du opfylder alle kriterierne men mangler de anførte uddannelser, kan du søge en stilling med henblik på at indgå en udviklingskontrakt som anfører, at du skal gennemføre de anførte uddannelser. Den myndighed hvorved du søger stillingen skal inden ansættelse gennemføre en realkompetenceafklaring og godkendelse ved Flyverkommandoen, idet udnævnelseskompetencen er ved Chefen for Flyverkommandoen. Såfremt en udnævnelse ikke godkendes, kan du ikke ansættes i stillingen.

Derudover skal den modtagne myndighed være afklaret i forhold til din ansættelse og udnævnelse set i sammenhæng med stillingen samt dine kompetencer.

Det er derfor en god ide, at få disse aspekter afklaret inden en ansøgning og vedlægge relevant dokumentation i forbindelse med ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du får en stilling på kaptajnsniveaue, så skal du kunne udnævnes fra ansættelsestidspunktet.

Nej, det gør den ikke. Du indgår i officersgruppen på lige vilkår som øvrige officerer og kan dermed søge om kompetenceudvikling i forhold til at opnå højere grad/stillinger.

Som udgangspunkt nej. Når du først har truffet valget og søgt officersvejen, så forbliver du i officersgerningen. Det er ikke intentionen, at du kan skifte spor (befalingsmand/officer/befalingsmand) som du har lyst til. Du skal derfor træffe et aktivt og bevidst valg, inden du vælger denne karrieremulighed.

Nej, du fortsætter som tjenestemand og optjener pension i henhold til de aftaler, som eksisterer inden for Statens område og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Nærmere forhold vedr. ansættelsesforhold og overenskomstaftaler kan rettes til de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret og en del af MAU. Der er dog værns specifikke forskelle på meriteringen. Læs mere om de værnsspecifikke forskelle på meriteringen her. 

Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

Som seniorsergent i Flyvevåbnet oplever jeg, at mine ledelseskompetencer bliver udfordret og udviklet på både det praktiske, administrative og strategiske niveau. Min oplevelse er, at chefer og ledere i officersgruppen inddrager de højeste led i befalingsmandskorpset i beslutningsprocesserne, og det skaber drive og motivation for mig

SSG Michael, Instruktør ved Flyvevåbnets Sergentskole

Løjtnant Flyvevåbnet

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Seniorsergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Assisterende Dokleder til Forsvarets Challenger fly på Flyvestation Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 02.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Hangar leder til Maintenance Operations ved Fighter Wing, Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Seniorsergent Skrydstrup, Danmark 31.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kursusleder og faglærer til undervisning i DKMAR/EASA ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 09.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Leder til Aircraft Maintenance Squadron ved Air Transport Wing i Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 02.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Line leder til opstart af ny line dok ved Seawhak maintenance flight i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 29.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Operationsspecialist ved Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 26.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Regnskabsfører søges til Luke Air Force Base i USA

Flyvevåbnet

Udlandet

Seniorsergent Udlandet 26.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Udlandet

Studiekoordinator for løjtnantsuddannelserne i Flyvevåbnet

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 03.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSER ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE SENIORSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere seniorsergent til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau og give oversergenten kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om - Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Flyvevåbnet løjtnant

OM FLYVEVÅBNET

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;