Fortsæt til indhold
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Operationsstøtteofficer i Forsvaret

scroll down

Vil du arbejde med luftoperationer "på jorden"?

Som Operationsstøtteofficer skal du lede forskellige faggrupper for at sikre de bedste vilkår for Flyvevåbnets luftoperationer. Du kan lede operationer, der skal etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og optræne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder – både nationalt og internationalt. Det kan bl.a. betyde, at du skal inspicere og vurdere de områder, hvor Flyvevåbnet planlægger internationale operationer. Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet Operationsstøtteofficer har du mulighed for senere at blive chef for en del af en international styrke – f.eks. inden for fysisk sikkerhed. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
28. juli 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist


Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.


FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvaret basale helbredskrav 

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder.  
  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).   

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger
  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.   

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger
  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger
  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge
  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Her specialiserer du dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter. Du lærer at blive leder for specialiserede personel, der sørger for sikkerheden på en flyvestation, men også i missioner uden for landet. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet. Uddannelsen foregår fortrinsvis i og omkring Karup, mens enkelte moduler foregår andre steder i Jylland. Delingsførerpraktikken kan foregå i hele landet.

  Uddannelsen indeholder følgende moduler:

  Skydeleder
  Jylland 2 uger
  Du får viden og kompetencer til at kunne planlægge og tilrettelægge instruktionsskydning på skydebaneanlæg samt virke som skydeleder ved disse.

  Udvidet føringsmodul
  Karup ca. 4 uger
  Du bliver i stand til at varetage en afgrænset rolle som taktisk fører i Flyvevåbnet. Du lærer også at anvende Flyvevåbnets befalingsteknikker og værkstøjer til befalings- og ordreudgivelse. Du skal på modulet træne dine færdigheder som soldat og fører samt udvikle dine ledelsesmæssige, personlige og sociale kompetencer under vilkår, som er fysisk og psykisk krævende.   

  Operationsstøtte 
  Karup og Jylland ca. 15 uger
  Du får en grundlæggende viden om Forsvarets og Flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter. Du lærer også at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Modulet indeholder emner såsom NATO doktriner, bevogtning, militær sikkerhed, efterretning, øvelsesplanlægning, cybersikkerhed og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse). I dette modul ligger også kurset Site Survey, som gør dig i stand til at indgå i et team, der inspicerer og vurderer et område i forhold til at udsende Flyvevåbnets kapaciteter.   

  Introduktion til flyoperationer
  Karup ca. 2 dage
  Du får en overordnet forståelse for at planlægge og udføre flyvning i Flyvevåbnet. Modulet indeholder bl.a. flyveteori, aeroplanlære, navigation, lufttrafikregler, flyvesikkerhed og afsluttes med flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17. Modulet foregår på flyveskolen.  

  Delingsførermodul
  19 uger
  Du får praktisk erfaring med daglig ledelse og føring af underlagt personel. Modulet fungerer som et praktikophold, hvor du kommer ud til en værnepligtsenhed (enten i Flyvevåbnet eller Hæren) og får det fulde ansvar for at uddanne en deling (30-50 personer) værnepligtige i fire måneder. Du leder befalingsmænd (mellemledere) og værnepligtige og træner de forskellige funktioner, der indgår i lederrollen. Desuden lærer du, hvordan du selv og andre agerer i et fysisk og mentalt belastende miljø.

 • Diplomuddannelse i København 12 mdr.
  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Grundlæggende militær ledelse
  København
  Du bliver undervist i at blive militær leder og bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten, samt at reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for at du kan udvikle dig. 
  10 ECTS

  Luftoperationer, teori og doktrin
  København
  Du får forståelse for hvad airpower er på baggrund af teori og doktrin, så du kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger. På den måde bliver du i stand til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om at anvende airpower ud fra et teoretiske og doktrinært perspektiv. 
  5 ECTS

  Danmarks som strategisk aktør I
  København
  Du får viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du bliver i stand til at analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, du står over for i dit virke som officer, og du bliver i stand til at handle i overensstemmelse med dansk sikkerhedspolitik. 
  5 ECTS

  Danmarks som strategisk aktør II
  København
  Du opnår viden om de strategiske miljøer, der er relevante for Danmarks ageren som strategisk aktør. Derudover bliver du i stand til selvstændigt at anvende fagets teori og metoder til at analysere konkrete strategiske miljøer og identificere handlemuligheder i henhold til Flyvevåbnet og Forsvaret. 
  5 ECTS

  Flyvevåbnets operationer
  København
  Du opnår viden om Flyvevåbnets organisation, opgaver og kapaciteter, så du selvstændigt, med engelsk som formidlingssprog, kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring at anvende Flyvevåbnets kapaciteter i nationale og internationale operationer. 
  10 ECTS

  Luftmilitær ledelse
  København
  Du udvikler forudsætningerne for at træde ind i professionen som militær leder i Flyvevåbnet med særligt fokus på forhold, der er specifikke for Flyvevåbnet. 
  5 ECTS

  Planlægning af luftoperationer
  København
  Du opnår viden om operationsplanlægning, så du i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til at planlægge luftoperationer og herunder anvende engelsk som formidlingssprog.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS

   

   

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Flyvevåbnet f-16 2

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job kan fx blive som næstkommanderende i en sektion, som beskæftiger sig med eksempelvis grunduddannelse, efteruddannelse, logistik, bevogtning eller taktisk støtte til Flyvevåbnets operationer. En nyuddannet operationsstøtteofficer vil få en stilling på en af de tre flyvestationer, fx ved Operations Support Wing (OSW) eller Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) på Flyvestation Karup, ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg eller ved Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup. Enkelte operationsstøtteofficerer får deres første stilling ved Militærpolitiet i Aalborg. I din første stilling vil du typisk få flere personer under dig, både mellemledere og specialister, som du skal være leder for. På sigt kan der også være mulighed for internationale udsendelser, som for operationsstøtteofficeren typisk omhandler beskyttelse af personel og materiel i ustabile områder.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Flyvevåbnet f-16

Hvordan kan min karriere udvikle sig

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Senere i din karriere som operationsstøtteofficer vil du bl.a. kunne blive chef for en uddannelsessektion, hvor du har et hold af ledere under dig, som hver især er leder for deres respektive uddannelser. Du kan også blive leder for en logistikafdeling, eller for en sektion, der har speciale i at blive taktisk indsat i Flyvevåbnets operationer. 


For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier.


Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
 

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og
elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem otte forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn og Beredskabsstyrelsen.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen