Fortsæt til indhold
Operationsassistent 1

Leder

Operationsstøttelinjen - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Vil du have ansvaret for at lede motiverede og højt specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag - som en del af Flyvevåbnets organisation? Som uddannet løjtnant i Flyvevåbnet kommer du til at virke både som leder og coach for de soldater, som du får ansvaret for.

Du får med det samme medansvar for, at operationer udføres effektivt og sikkert gennem ledelse af dine medarbejdere. Du er ansvarlig for at tilrettelægge deres udvikling og styrke deres faglighed til understøttelse af Flyvevåbnets mangeartede operationer. Du får derudover indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Opgaver og ansvar gør, at du hurtigt opnår reel ledelseserfaring.

Ser du dig selv i et job, hvor du er ansvarlig for vigtige operationer og andres læring? Og kan du gå forrest også i svære situationer? Så søg uddannelsen til løjtnant i Flyvevåbnet.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen udbydes ikke til ansøgning i 2021. Vi forventer at uddannelsen kan ansøges igen i 2022 med henblik på opstart i slutningen af juli 2023

Hvornår starter jeg?
Vi forventer at næste hold starter i slutningen af juli 2023

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
Hvis du allerede har en sergentuddannelse, starter du først på uddannelsen i januar måned.

 


Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller konstabel med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

 

Uddannelsens opbygning

 • Karup 5 måneder

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder. 

  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Officersbasisuddannelsen består af følgende moduler:

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger

  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).  

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger

  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger

  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.  

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger

  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger

  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge

  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Karup 11 mdr.

  Her specialiserer du dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter. Du lærer at blive leder for specialiserede personel, der sørger for sikkerheden på en flyvestation, også i missioner. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet. Uddannelsen foregår fortrinsvis i og omkring Karup, mens enkelte moduler foregår andre steder i Jylland. Delingsførerpraktikken kan foregå i hele landet.

  Funktionsuddannelsen for operationsstøttelinjen indeholder følgende moduler:

  Befalingsmandspraktik modul
  Karup 4 uger

  Her får du mulighed for at udvikle dine tillærte militære kompetencer fra den grundlæggende sergentuddannelse som soldat og fører. Ligeledes får du mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige, personlige og sociale kompetencer under vilkår hvor der er mulighed for at bringe disse i spil. Modulet giver dig de bedste forudsætninger for delingsfører modulet

  Skydeleder
  Jylland 2 uger

  Du får viden og kompetencer til at kunne planlægge og tilrettelægge instruktionsskydning på skydebaneanlæg samt virke som skydeleder ved disse.

  Udvidet føringsmodul
  Karup 5 uger

  Du bliver i stand til at varetage en afgrænset rolle som taktisk fører i Flyvevåbnet. Du lærer også at anvende Flyvevåbnets befalingsteknikker og værkstøjer til befalings- og ordreudgivelse.

  Operationsstøtte
  Karup og Jylland 9 uger

  Du får en grundlæggende viden om Forsvarets og Flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter. Du lærer også at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Modulet indeholder emner såsom NATO doktriner, bevogtning, militær sikkerhed, efterretning, øvelsesplanlægning, cybersikkerhed og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse). I dette modul ligger også kurset Site Survey, som gør dig i stand til at indgå i et team, der inspicerer og vurderer et område i forhold til at udsende Flyvevåbnets kapaciteter.  

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 1 uge

  Du får en grundlæggende forståelse for at planlægge og udføre flyvning i Flyvevåbnet. Modulet indeholder bl.a. flyveteori, aeroplanlære, navigation, lufttrafikregler, flyvesikkerhed og afsluttes med flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17. Modulet foregår på flyveskolen. 

  Delingsførermodul
  17 uger

  Du får praktisk erfaring med daglig ledelse og føring af underlagt personel. Modulet fungerer som et praktikophold, hvor du kommer ud til en værnepligtsenhed og får det fulde ansvar for at uddanne en deling (30-50 personer) værnepligtige i fire måneder. Du leder befalingsmænd (mellemledere) og værnepligtige og træner de forskellige funktioner, der indgår i lederrollen. Desuden lærer du, hvordan du selv og andre agerer i et fysisk og mentalt belastende miljø.

  Administrativt modul
  Karup 1 uge

  Du får bevidsthed om administrative og forvaltningsmæssige forhold der kan knyttes til funktionen som premierløjtnant.

 • Karup 2 mdr.

  Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.

  Efter funktionsuddannelsen udnævnes du til løjtnant.

 • Tjenesten kan foregå på en af Flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup.

  Efter udnævnelsen til løjtnant er du klar til at bestride en stilling i Flyvevåbnet inden for det felt, du har specialiseret dig i. Du vil hurtigt få ansvar for mange medarbejdere, komplekse problemstillinger, udstyr og Flyvevåbnets operationer.

Løjtnant flyvevåbnet

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som løjtnant i Flyvevåbnet, Operationsstøttelinjen. Efter endt uddannelse er der flere muligheder, både hvis du ønsker at fortsætte midlertidigt som løjtnant, eller hvis du ønsker en fast stilling som officer i Flyvevåbnet. Du kan også vælge at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på, mens du f.eks. arbejder eller studerer civilt.

 
Adgangskrav:
(HTX, STX, HF eller EUX)
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Karup)
Funktionsuddannelse (11 måneder i Karup)
Løjtnantsmodul (2 måneder i Karup)
Tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet. Tjenesten kan foregå på en af flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup
Herfra kan du vælge at gå to forskellige veje:
Hjemsendes og arbejder eller studerer civilt. Mulighed for rådighedskontrakt hvor du kan løse opgaver for Forsvaret (du bestemmer selv omfanget) Forlænger kontrakten med op til to år (fuld tid) og læser sideløbende en militær akademiuddannelse (deltid).
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat og efterfølgende søge om optagelse på Flyvevåbnets Officersskole Efter sammenlagt 2 års erhvervserfaring og en militær akademiuddannelse kan du søge om fastansættelse som fuldtidsofficer med et militært karrierespor.
Fuldtidsofficer med et militært karrierespor.