Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet Oversergent

Oversergent

Som oversergent i Flyvevåbnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

SOM OVERSERGENT ER DU LEDER OG FØRER FOR FLYVEVÅBNETS KONSTABLER, KORPORALER OG SERGENTER

Oversergenten i Flyvevåbnet er mentor og vejleder
og bidrager med faglige input til gavn for udvikling af såvel personel som Flyvevåben.

Som oversergent i Flyvevåbnet er du leder på mellemste funktionsniveau og skaber de nødvendige forudsætninger for undergivnes opgaveløsning, til gavn for det samlede Flyvevåben. Oversergenten skaber holdninger, korpsånd, moral og disciplin ved sit personlige eksempel.

Din erfaring viser vejen
Oversergentens erfaring gør, at han både kan se selve opgaven, men også kan afkode kompleksiteten og konsekvensen i et større perspektiv.

Oversergenten er den erfarne befalingsmand, som anvender ikke kun sin faglighed inden for sit speciale, men den generelle erfaring i forhold til at være leder og fører for underlagt personel samt kollegaer på samme niveau.

Oversergenten er ”håndværkeren”, der omsætter teori til praksis
Oversergenten i Flyvevåbnet kan formidle, tilrettelægge, lede, føre og kontrollere opgaver for sine undergivne. Oversergenten koordinerer evt. flere teams (2-4 teams) samlede virke.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM OVERSERGENT I FLYVEVÅBNET?

Du har mulighed for at blive seniorsergent, chefsergent eller Officer. Skal du udnævnes til seniorsergent kan det ske efter mindst 6 års erfaring som oversergent og efter gennemført akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.
Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Du søger en seniorsergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

spørgsmål og svar om karriere

Det skal du, idet seniorsergenter er den erfarne befalingsmand, med ikke kun en dyb faglig indsigt men også med en bred erfaring fra Flyvevåbnet, herunder længere tjenesteerfaring. Som seniorsergent anses du for at være erfaren, derfor navnet, hvorfor denne erfaring er væsentlig i forhold til at råde og vejlede, ikke kun chefer men også andre befalingsmænd. Dette ikke kun udi i faglige spørgsmål med også ledelsesmæssige og holdningsmæssige. Seniorsergenten er derved også et udtryk for en stabilitet og kontinuitet i Flyvevåbnet.

Det kan du ved at ansøge og få en stilling på seniorsergent niveau.

Du kan udnævnes efter 6 år som oversergent og efter gennemførelse af en akademiuddannelse på niveau 5, og når du bedømmes egnet i forhold til FOKUS, samt godkendes ved din myndigheds udnævnelsesråd. I sidste instans er det myndighedschefen, som har udnævnelseskompetencen.

Det betyder, at seniorsergenter i Flyvevåbnet skal have et vist akademisk niveau, svarende til niveau 5 i forhold til de civile uddannelsesniveauer inden for kvalifikationsrammen for livslang læring.

Det kan du efter mindst 2 års erfaring som oversergent, idet du naturligvis skal være indstillet hertil og indehave en seniorsergentstilling eller have en i udsigt i nærmeste fremtid. Det skal derfor fremgå af din udviklingskontrakt og være godkendt i din myndigheds udnævnelsesråd. Da du skal have mindst 6 års tjenesteerfaring inden udnævnelse, kan du i princippet studere over de næste 4 år.

Det gør du, når du har gennemført en akademiuddannelse på niveau 5, samt har mindst 6 års erfaring som oversergent. Din opgaveportefølje i henhold til seniorsergentniveauet bør korrigeres, idet du jo i princippet ikke har de rette kompetencer endnu.

I princippet ja, idet den dog skal give mening i forhold til Flyvevåbnets behov og den stilling, som du skal bestride. Det anbefales dog at tage den militære akademiuddannelse ved Forsvarsakademiet, idet den er praksisnær i forhold til den militære gerning. Med en militær akademiuddannelse vil du stå stærkere i forhold til opnåelse af rette kompetencer og dermed udnævnelse.

Såfremt du har en akademiuddannelse på niveau 5, som ikke er en militær akademiuddannelse, skal du forelægge din uddannelsesdokumentation (beskrivelse og eksamensbeviser) for myndighedens udnævnelsesråd, idet der her tages stilling til relevans i forhold til Flyvevåbnets praksisnære opgaveløsning. Det anbefales, at akademiuddannelsen har ledelse som hovedspor, idet andre dog godt kan komme på tale. Dette beror på en konkret vurdering i forhold til opgaveløsning og kompetencer.

Afhængig af dine kompetencer og en vurdering, kan der evt. indgås en aftale om supplerende uddannelse med enkelte moduler fra den militære akademiuddannelse.

Det gør du ved at være godkendt ved myndighedens udnævnelsesråd, så der er en plan for din kompetenceudvikling. Endvidere skal det beskrives i din udviklingskontrakt. Efter godkendelse i udnævnelsesrådet påtegner din wingchefsergent ansøgningen og du går via Internettet til ansøgningsformularen på karrieresitet.

Nej, det skal du ikke. Som udgangspunkt bygger du videre på allerede opnåede kompetencer og fagområder som tæller ETCS point. Du skal dog være opmærksom på, at der er en forældelsesfrist på 6 år. Inden for denne periode skal du have afsluttet den komplette uddannelse med i alt 60 ETCS point inklusiv et afgangsprojekt, for at have en akademiuddannelse.

Hvis du mangler et fag, som ikke udbydes af Forsvarsakademiet kan du søge om at gennemføre uddannelsen ved en civil uddannelsesinstitution. Faget skal udløse ETCS point og uddannelsen skal afsluttes med et eksamensprojekt. Dette kan du gennemføre ved den uddannelsesinstitution som udbyder uddannelsen. Forsvaret har i forbindelse med Videreuddannelse for mellemledere i Flyvevåbnet anvendt UC Syd. Du skal altså være indehaver af en akademiuddannelse svarende til uddannelsesniveau 5.

Det anbefales at du tager en militær akademiuddannelse (MAU) ved Forsvarsakademiet. Dette med begrundelse i, at den er målrettet den militære profession og dermed tager afsæt i befalingsmandens praksisnære hverdag. Hvis du vælger at gennemføre en civil akademiuddannelse, kan den være i ledelse, idet dette ikke nødvendigvis er et krav. Imidlertid skal du være opmærksom på, at du uden en militær akademiuddannelse, i hvert tilfælde af udnævnelse, skal realkompetenceafklares i forhold til den studieretning, som du evt. har taget civilt.

Under forudsætning af, at du har tilpas tjenesteerfaring (6 år) vil du skulle redegøre for din erhvervede uddannelse. Det betyder, at du skal realkompetenceafklares og dokumentere dit uddannelsesniveau. For at opnå merit i forhold til den militære akademiuddannelse (MAU) skal du fremlægge dokumentation for tilsvarende niveau i den uddannelse, som du har taget. Du kan ikke opnå merit for MAU ved at fremlægge dokumentation for en uddannelse på f.eks. niveau 6 eller højere. Meritafklaringen foretages af Forsvarsakademiet og realkompetenceafklaringen vurderes af Flyverkommandoen. Du skal således starte med at blive afklaret i forhold til merit for MAU ved Forsvarsakademiet. På baggrund af denne afgørelse, skal du forelægge hele din sag (inkl. udtalelse fra Forsvarsakademiet) med øvrige forhold, som du mener, er relevant i forhold til at beskrive dine opnåede kompetencer gennem din tjenesteerfaring. Hele sagen fremsendes til Flyverkommandoen. Afhængig af din tidligere tjeneste, og uanset uddannelsesniveau, kan det være, at du skal gennemføre enkelte fag fra den militære akademiuddannelse f.eks. Operationer i Flyvevåbnet, Sagsbehandling og Strategi. Ikke nødvendigvis dem alle, men det vil realkompetenceafklaringen afdække.

Ja, det anbefales at du tager den militære akademiuddannelse ved Forsvarsakademiet. Den er målrettet den militære profession og dermed kommer du til at arbejde med kobling mellem teori og praksis, som tager afsæt i Flyvevåbnets hverdag.
Endvidere vil du efter gennemførelse og bestået uddannelse, være indehaver af en akademiuddannelse på niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, som giver dig adgang til uddannelser på højere niveau, herunder Late Entry. Du skal således med en militær akademiuddannelse, ikke redegøre for dit uddannelsesniveau ved ansøgning om stillinger på højere niveau, til f.eks. seniorsergent og chefsergent.

Som udgangspunkt skal du studere i fritiden, men du skal indgå en aftale med din chef om, hvorvidt du kan få tid til at studere i arbejdstiden. Imidlertid er tilstedeværelsesmoduler en del af arbejdstiden, idet du dog ikke optjener merarbejde. Du skal i samarbejde med din samtaleleder få beskrevet dit uddannelsesforløb i din uddannelsesaftale eller udviklingskontrakt, så det klart fremgår hvor, hvornår og hvordan du skal studere og hvor meget arbejdstid du kan få til at studere i. Tilstedeværelsesmoduler samt eksamen er en del af arbejdstiden, idet du ikke kan optjene merarbejde. Du kan tillige indgå aftale om tjenestebil til/fra uddannelsesstedet, samt evt. indkvartering stillet til rådighed.  Det er en individuel og konkret aftale mellem den enkelte medarbejder og dennes chef.

Operationsassistent

Som oversergent i flyvevåbnet kommer mine ledelseskompetencer i spil både i forhold til medarbejdere og chefer. Jeg mærker tydeligt, at mine medarbejdere forventer, at jeg tager beslutningerne, men mine overordnede forventer også, at jeg tager ansvar for opgaverne. Og det er bl.a. disse forventninger, der er med til at motivere mig i det daglige virke, når det handler om ledelse.

Oversergent Højmose

JOB i Forsvaret

Din nuværende rang af Oversergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Administrationsbefalingsmand og Næstkommanderende til element ved Flyvevåbnets Administrative Partner Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Oversergent Vojens, Danmark 19.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Efterretningsspecialist (OS) til fremtidens F35 (genopslag)

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Oversergent Skrydstrup, Danmark 05.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Faglærer for skydefaglige uddannelser til trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing i Karup (genoplag)

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 15.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Faglærer til den Grundlæggende Sergentuddannelse ved Flyvevåbnets Sergentskole (genopslag)

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 12.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Faglærer til undervisning i B1 på SEAHAWK ved Forsvarets flytekniske uddannelseseskadrille 562

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 16.04.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

FIRST IN – LAST OUT! Vær med som gruppefører fra start til slut på Forsvarets strategiske transporter i MOVCON

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 19.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Har du overblikket, der skal til, for at gøre en forskel? Transportspecialist til koordinering af den operative indsættelse af Forsvarets transporter

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 05.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Instruktør og specialist for Counter Unmanned Arial Systems til trænings- og uddannelseseskadrille i Karup (genopslag)

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 15.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kursusleder til uddannelsessektionen i Air Control Wing på Flyvestation Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 05.05.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Teamleder til Aircraft Maintenance Squadron ved Air Transport Wing i Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Oversergent Aalborg, Danmark 02.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Vagtholdsleder til bevogtningstjenesten på Flyvestation Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Oversergent Karup, Danmark 17.04.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

UDDANNELSEN TIL DEN ERFARNE BEFALINGSMAND

Uddannelsen vil kvalificere oversergent til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau og give oversergenten kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. 

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant Find din vej her

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Flyvevåbnet løjtnant

om flyvevåbnet

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder

Har du spørgsmål?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;