Fortsæt til indhold
To befalingsmænd kigger på kort

Den militære akademiuddannelse

Uddannelsen for befalingsmænd og løjtnanter i Forsvaret

Den Militære Akademiuddannelse (MAU) har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område. Formålet er desuden at understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng i forhold til områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

Uddannelsen vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen fagliglighed.

MAU er en erhvervsrettet videregående uddannelse for befalingsmænd i funktionen som mellemleder. Hensigten er at skabe et sammenhængende uddannelsestilbud fra uddannelse af mellemledere på Akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på Diplom- og Masterniveau.
Uddannelsen er adgangsgivende til officersuddannelsen, hvorfor løjtnanter og befalingsmænd kan læse MAU, med henblik på senere optagelse på officersuddannelsen. K-4 sergenter fra Hæren har også mulighed for at søge.

Hæren har truffet beslutning om, at den interne vej til officersuddannelsen stadig går via en civil akademiuddannelse.
Den interne vej til officersuddannelsen

Med gennemførelsen af MAU får du en civilt akkrediteret og anerkendt akademiuddannelse med tilhørende uddannelsesbevis, som efterfølgende kan være adgangsgivende til både civile og militære diplomuddannelser.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du får din normale løn under uddannelsesforløbet.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Tilrettelæggelsen af uddannelsen tilpasses den enkelte studerende og kan tilegnes over 2-6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan ikke søges lige nu, men tilgår, når der åbnes for ansøgning.
Ansøgningsfrist og procedure er den samme, uanset om du søger om optagelse på enkeltfag eller den fulde uddannelse.

Hvornår starter jeg?
Der er uddannelsesstart i august og januar. Din konkrete opstartsdato afhænger af, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Når du er optaget på uddannelsen, bliver du kontaktet af MAU-studiekontor. Sammen vil I lave en plan for din uddannelse.


Hvad kræves der?

MAU afløser de tidligere strukturbestemte uddannelser. Der for er den erfarne befalingsmand prioriteret i forbindelse med optagelse, med henblik på at strukturen kan bemandes med de nødvendige kompetencer. Det betyder at studiemiljøet forventes at komme til at bestå af cirka 85 % erfarne befalingsmænd og cirka 15 % sergenter eller løjtnanter.

Hvis du allerede har gennemført videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret en del af MAU. Der er værnsspecifikke forskelle på meriteringen.
Du kan se præcist hvilke dele af tidligere gennemført videreuddannelse du kan blive meriteret for på FAK.dk.
Overgangsordning for optagelse på MAU
 

Hvis du har anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og vurderes af MAU-studiekontor.

 

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

For at blive optaget på den Militære Akademiuddannelse eller enkelte moduler herfra skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:

 • Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
 • Løjtnantsuddannelsen i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Dertil skal du desuden have mindst 2 års relevant fuldtidserhvervserfaring.
Relevant erhvervserfaring kan være optjent sideløbende eller efter adgangsgivende uddannelse.

Når du klikker på ansøgningslinket, skal du vælge det link, der passer til dit værn.


Bemærk at du skal have følgende dokumentation klar:
- Seneste FOKUS (gerne målrettet din ansøgning til MAU)
- Uddannelsesbevis med karakterblad fra adgangsgivende eksamen
- Motiveret ansøgning (maks. én side)
- Uddannelsesbevis med karakterblad fra anden relevant uddannelse, fx tidligere gennemført uddannelse i eget værn.

Særligt for ansøgere i Flyvevåbnet gælder,  at din ansøgning skal påtegnes af Wingchefsergenten.


I Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen skal du vælge, hvorfor du ansøger uddannelsen.
1) Som befalingsmand, der ønsker at avancere på mellemlederniveauet.
2) Som befalingsmand eller løjtnant, der ønsker at tilegne sig MAU som den interne vej til officersuddannelsen.

Sidstnævnte gruppe skal gennemføre optagelsesprøve ved Selektionen i Jonstruplejren med henblik på at afklare officerspotentialet.

Uddannelsens opbygning og struktur

 • Uddannelsen er bygget op af moduler, der tilsammen udgør 60 ECTS-point, svarende til ét års fuldtidsstudie. Uddannelsen gennemføres over 2-6 år.
  Modulerne, som beskrevet herunder, skal ikke nødvendigvis gennemføres i nævnte rækkefølge. Når du er optaget på den samlede uddannelse, udarbejder du i samråd med din sergentskole og nærmeste chef en plan for din gennemførelse af uddannelsen.

  Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. I undervisningen lægges der vægt på praksisnær uddannelse, som du vil kunne omsætte i dit daglige virke som befalingsmand. Forud for uddannelsens begyndelse skal du have gennemført fjernundervisningskursus om Krigens Love jf. retningslinjer fra Institut for Strategi.
  Dette kursus vil blive introduceret på introdagen, forud for uddannelsen.

  Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres centralt for de studerende efter en nærmere angivet plan i faste tidsrum på forud givne militære faciliteter. Modulerne afholdes primært ved sergentskolerne i Varde, Frederikshavn, Karup og Haderslev. Du kan søge frit mellem kursusstederne på de værnsfælles moduler.
  Fjernundervisningen gennemføres som individuelle fremgangsmåder, hvor teori formidles via den digitale læringsplatform og som samarbejdsbaserede fremgangsmåder, hvor de studerende primært er ansvarlige for dialog og debat om relevante emner i den digitale læringsplatform.

  For at bestå MAU skal du samlet set optjene 60-ECTS point.
  Hvis du optages på en meritaftale, vil der være en individuel aftale for, hvordan du kan påbegynde afgangsprojektet. Det afhænger af uddannelsesniveau, antal år siden sidste uddannelsesafslutning samt relevant erhvervserfaring. Det er også muligt at blive optaget som enkeltfagsstuderende, som supplement til anden uddannelse eller som supplement til den stilling, du er ansat i.

  Herunder ses hvilke moduler, der på sigt udbydes på MAU. De værnsspecifikke moduler er som udgangspunkt målrettet det enkelte værn, hvorfor ansøgere fra det aktuelle værn forfordeles. Disse moduler kan dog søges af mellemledere fra alle tre værn.
  Modulplanen offentliggøres i forlængelse af ansøgningsfristens udløb.

  Alle, der optages på MAU, skal deltage på en introdag, som placeres 1-2 måneder inden uddannelsesstart. Det vil variere, afhængigt af om det er forårs- eller efterårsopstart.

 • 20 ECTS

  De værnsfælles moduler er fælles for alle ansøgere, uanset om du ansøger fra et af de tre værn eller Beredskabsstyrelsen.
  De to moduler, Ledelse i organisationen og Ledelse af mennesker, udgør tilsammen 20 ECTS-point og udgør hermed en tredjedel af den samlede uddannelse.
  Det er hensigten, at modulerne bliver udbudt på alle fire sergentskoler, således du som optaget på uddannelsen har geografisk fleksibilitet til at gennemføre på en sergentskole nærmest dig.

 • 20 ECTS

  De værnsspecifikke moduler er tiltænkt ansøgere fra det respektive værn.
  Modulerne har et overvejende operativt fokus.

 • 10 ECTS

  Flex-modulerne er din mulighed for at specialisere og tone din samlede uddannelse, så den tilpasses din funktion eller interesseområde.
  Du kan vælge at læse ét eller flere flex-moduler fra starten af din uddannelse eller vente til du er længere inde i forløbet.

 • 10 ECTS

  Uddannelsen afsluttes med et individuelt skriftligt afgangsprojekt, der f.eks. kan tage afsæt i et fagligt område i de værnsspecifikke moduler.

Uniformerede mænd tager imod ordrer fra befalingsmand

MIN FREMTID

MAU understøtter, at du som befalingsmand kan ansøge om stillinger på højere funktionsniveau.

MAU er adgangsgivende til officersuddannelsen. Det betyder, at du som befalingsmand eller løjtnant kan søge om optagelse på officersuddannelsen, når du har færdiggjort MAU.

CHFAKCITAT

Som befalingsmand kvalificerer den militære akademiuddannelse dig til at være mellemleder i netop dit værn. Samtidig får du et bedre blik for Forsvarets kerneopgaver

Henrik
Chef for Forsvarsakademiet

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på FAK-KTP-MAU@mil.dk eller på telefonnummer 5086-4741. Du er også velkommen til at sende en SMS til dette nummer, hvorefter du vil blive ringet op.