Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Som chefsergent optræder du som rollemodel og udviser helhedssyn i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for Flyvevåbnets struktur og opgaver.

SOM CHEFSERGENT ER DU DEN STRATEGISKE BEFALINGSMAND

Som chefsergent i Flyvevåbnet er du helhedsorienteret og dialogsøgende
Du har integritet og er ansvarsbevidst - også uden for egen myndighed.

Chefsergenten er beslutningsdygtig og vejleder undergivne og rådgiver foranstående i faglige og holdningsmæssige spørgsmål.

Chefsergenten er højeste grad inden for befalingsmandskorpset
Du er et forbillede, der udviser en særlig høj grad af ansvarsbevidsthed, engagement, beslutsomhed og diplomatisk sans. Som chefsergent i Flyvevåbnet er du den strategiske befalingsmand med både stor og bred tjenesteerfaring fra Forsvaret og Flyvevåbnet med mindst 15 års erfaring som befalingsmand, hvoraf de 6 år skal være som Seniorsergent.

Som chefsergent i Flyvevåbnet fremmer du den samlede opgaveløsning
Du er fyrtårnet blandt befalingsmænd, der driver opgaveløsningen. Det gør du ved dit personlige eksempel og ved at rådgive og være mentor for befalingsmænd og officerer. Som chefsergent varetager du ansvarsfulde og komplekse opgaver i nært samarbejde med øvrige befalingsmænd og officerer. Chefsergenten i Flyvevåbner er fagligt funderet og udøver sit virke som sagsbehandler og rådgiver typisk i stabe og kommandoer og kan have ledelsesansvar over større enheder.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

I forhold til kompetenceudvikling inden for ledelse eller i forhold til kommende befalingsmænds uddannelsesniveau, kan du med fordel undersøge muligheden for at tage hele eller dele af den militære akademiuddannelse (MAU). Uddannelsen er på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring og giver dit en unikt indblik i en akademisk tilgang, koblet med en praksisnær ledelsesgerning i Flyvevåbnet. Uddannelsen giver dig endvidere adgang til Late Entry, samt øvrige uddannelser på højere niveau i den civile uddannelsesverden.

Late Entry er benævnelsen for en mulighed, som særligt dygtige og erfarne seniorsergenter og chefsergenter har, for at skifte karrierespor til officer. Intentionen er at skabe endnu en karrieremulighed for seniorsergenter og chefsergenter ved at kunne skifte fra befalingsmandsgruppen til officersgruppen, uden at skulle starte på en officersgrunduddannelse, idet udnævnelse kan ske direkte på kaptajnsniveau. For øvrige befalingsmænd er den primære vej til officersgruppen fortsat den grundlæggende officersuddannelse eller løjtnantsuddannelse.

Du bliver udnævnt til kaptajn, når du har ansøgt og fået en kaptajnsstilling.

Udnævnelsen er betinget af en godkendelse ved Flyverkommandoen, idet Chefen for Flyverkommandoen har udnævnelseskompetencen.

Der er principielt to veje til at ansøge om en stilling på kaptajnsniveau via Late Entry. Den ene er, at du ved din myndighed er identificeret som egnet kandidat til at overgå til officerslinjen og i forbindelse med din udviklingskontrakt får dette beskrevet. Udviklingskontrakten skal beskrive dit ønske om karriereskifte, samt opnåelse af rette kompetencer inden ansøgning af en stilling på kaptajnsniveau. Når du har alle kompetencer på plads, kan du søge stillinger på kaptajnsniveau. Dit ønske om karriereskifte og iværksættelse af efteruddannelse skal forhåndsgodkendes af Flyverkommandoen.

Den anden er, at du ansøger om en kaptajnsstilling og kommer til samtale, idet der dog ikke kan indgås en endelig aftale om ansættelse før dine kompetencer er klarlagt. Den modtage myndighed vil derfor være afhængig af, at du ved myndigheden bliver vurderet i forhold til dine kompetencer, herunder en vurdering af evt. manglende uddannelse m.v. Endvidere skal myndigheden forelægge sagen for Flyverkommandoen inden ansættelse, idet Chefen for Flyverkommandoen har udnævnelseskompetencen.

Før du kan søge en stilling på kaptajnsniveau skal du som minimum opfylde nedenstående.

Du skal:

  • Være seniorsergent eller chefsergent med en samlet tjenesteerfaring på enten seniorsergentniveau eller samlet senior- og chefsergentniveau på ca. 8 år.
  • Besidde personlige kompetencer, som vurderes relevant i forhold til kaptajnsniveau med fokus på lederskab, menneskelighed, ansvarsbevidsthed og beslutningsdygtighed.
  • Være velbedømt som seniorsergent/chefsergent i en stilling med ledelsesansvar.
  • Være vurderet egnet til ikke kun at virke som kaptajn i ét fagligt speciale, men også med mulighed for at virke på kaptajnsniveau på tværs af Flyvevåbnet og evt. i andre styrelser på sagsbehandler niveau.
  • Have en Militær Akademiuddannelse eller tilsvarende akademisk uddannelse (uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring) med fokus på ledelse. En højere uddannelse på f.eks. diplom eller masterniveau giver ikke nødvendigvis adgang til at søge Late Entry, idet den anførte uddannelse skal vurderes med afsæt i den Militære Akademiuddannelse og evt. ses i sammenhæng med diplomuddannelsen for officerer.
  • Planlægning af Luftoperationer (gennemføres på Diplomuddannelsen ved Flyvevåbnets Officersskole).
  • Forsvarets Indsættelser.
  • Sagsbehandling og Forvaltningsjura.

Hvis du opfylder alle kriterier for at kunne indgå på kaptajnsniveau, så kan du ansøge om disse stillinger på lige vilkår som øvrige officerer. Det betyder, at du i forbindelse med din ansøgning vedlægger relevant dokumentation for, at du opfylder kriterierne og har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Flyverkommandoen om udnævnelse.

Hvis du opfylder alle kriterierne men mangler de anførte uddannelser, kan du søge en stilling med henblik på at indgå en udviklingskontrakt som anfører, at du skal gennemføre de anførte uddannelser. Den myndighed hvorved du søger stillingen skal inden ansættelse gennemføre en realkompetenceafklaring og godkendelse ved Flyverkommandoen, idet udnævnelseskompetencen er ved Chefen for Flyverkommandoen. Såfremt en udnævnelse ikke godkendes, kan du ikke ansættes i stillingen.

Derudover skal den modtagne myndighed være afklaret i forhold til din ansættelse og udnævnelse set i sammenhæng med stillingen samt dine kompetencer.

Det er derfor en god ide, at få disse aspekter afklaret inden en ansøgning og vedlægge relevant dokumentation i forbindelse med ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du får en stilling på kaptajnsniveaue, så skal du kunne udnævnes fra ansættelsestidspunktet.

Nej, det gør den ikke. Du indgår i officersgruppen på lige vilkår som øvrige officerer og kan dermed søge om kompetenceudvikling i forhold til at opnå højere grad/stillinger.

Som udgangspunkt nej. Når du først har truffet valget og søgt officersvejen, så forbliver du i officersgerningen. Det er ikke intentionen, at du kan skifte spor (befalingsmand/officer/befalingsmand) som du har lyst til. Du skal derfor træffe et aktivt og bevidst valg, inden du vælger denne karrieremulighed.

Nej, du fortsætter som tjenestemand og optjener pension i henhold til de aftaler, som eksisterer inden for Statens område og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Nærmere forhold vedr. ansættelsesforhold og overenskomstaftaler kan rettes til de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvis du allerede har gennemførst en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret og en del af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen. Læs mere om de værnsspecifikke forskelle på meriteringen her

Har du en anden civil kompenseerende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekotoret.

Som chefsergent er det min oplevelse at chef/leder, i langt højere grad end tidligere, involverer mig i beslutningsprocesserne. Som chefsergent tildeles jeg ligeledes, i udstrakt grad, flere beføjelser til at træffe beslutninger inden for eget fagområde. Det er for mig med til at skabe motivation og trivsel i hverdagen.

CSG Kaare, Air Control Wing

Operationsstøtteofficer

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af chefsergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Engageret underviser til Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup

Værnsfælles

Region Sjælland

Chefsergent Ballerup, Danmark 23.06.2024 Militære stillinger Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

HR-partner til Forsvarsstaben

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Chefsergent København, Danmark 28.06.2024 Militære stillinger Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Kursusleder til Institut for Ledelse og Organisations Sektion for Efteruddannelse på Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Chefsergent København, Danmark 16.06.2024 Militære stillinger Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSER ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE CHEFSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere chefsergent til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau og give oversergenten kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om - Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Flyvevåbnet løjtnant

OM FLYVEVÅBNET

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;