Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Camilla

Premierløjtnant i Søværnet

Taktisk officer i Søværnet

scroll down

kan du skabe følgeskab og gå forrest?

Vil du lede andre og løse komplekse problemstillinger – fx på missioner ombord på Søværnets skibe i internationale og danske farvande? Som officer i Søværnet bliver du uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden anvender i praksis. Det kan være som navigationsofficer, kommunikationsofficer, efterretningsofficer eller fiskeriofficer, hvor du både skal skabe følgeskab og gå forrest. 

Som officer i Søværnet lærer du at sejle og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng. Som vagtchef på broen har du ansvaret for skibets sikre sejlads og for operationer med f.eks. helikopter og gummibåd. 

Formålet med officersuddannelsen er at give dig praktisk og teoretisk viden om, hvordan man sejler militære skibe i operationer.

Den sidste del af uddannelsen kredser om de tre militære kerneområder; operationer, ledelse og strategisk planlægning. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig. 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 23.162 kr./md (nyt lønniveau 2020)
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension
Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
1. august 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist


Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til dansk og engelsk og har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B niveau, kan du søge direkte ind på uddannelsen til at blive taktisk officer i Søværnet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav


Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger. 

Har du en baggrund som skibsfører? Læs mere i afsnittet herunder.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

Uddannelsens opbygning

 • Frederikshavn og sejlads 5 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm.

  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.

  Sejladsmodul I
  Frederikshavn 4 uger
  Du bliver introduceret til livet til søs på et orlogsskib og får en grundlæggende uddannelse i navigationstjeneste, vagttjeneste og dæksarbejde.

  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen.

  Instruktør/ledelsesmodul
  Frederikshavn 4 uger
  En overbygning og samling af de tre foregående moduler. Her sammenkøres de praktiske erfaringer med teori inden for instruktørvirke, føring og ledelse. Det hele afsluttes af en ledertræningsuge.

 • København, Frederikshavn og sejlads 17 mdr.

  Her lærer du alt om navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, så du kan udnytte skibets potentiale i maritime operationer. Denne del af uddannelsen er det ”håndværksmæssige” i forhold til navigatør- og vagtchefdelen af lederuddannelsen. Flere af nedenstående moduler forløber parallelt.

  Indsatsledelse
  Frederikshavn 3 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at være vagthavende officer på søværnets skibe i havn i forbindelse med havaritjeneste.

  Skibets teknik
  Frederikshavn 7 uger
  Du lærer om skibets konstruktion, stabilitet og teknik, så du er i stand til at træffe effektive beslutninger om fejl og havarier som vagtchef – og til at kommunikere med andre faggrupper om tekniske emner.

  Grundlæggende Brotjeneste
  Søværnets Officersskole 13 uger
  Du får grundlæggende viden om og færdigheder inden for tjenesten som vagthavende navigatør, så du kan planlægge, gennemføre og kontrollere en ukompliceret sejlads.

  Skoleskibspraktik
  Sejlads 6 uger
  Du træner brorutiner og anvender optisk navigation og får rutine i skibsarbejde generelt.

  Udvidet Brotjeneste
  Søværnets Officersskole 10 uger
  Du lærer at bruge radiotekniske hjælpemidler under navigationen og blive i stand til i et vist omfang at kunne improvisere under brovagten, så du kan tilpasse sejladsen, hvis der skulle være behov for det.

  Navigationstogt I
  Sejlads 5 uger
  Du træner brorutiner under anvendelse af både optisk og teknisk navigation og får yderligere rutine i skibsarbejde generelt.

  Civil radiokommunikation
  Frederikshavn 2 uger
  Du lærer at fungere som radiooperatør i Søværnets skibe og anvende Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

  Militært vagtchefsmodul
  Frederikshavn 6 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der knytter sig til vagtchefens opgaver, når skibet skal løse typiske taktiske opgaver efter søredning.

  Navigationstogt II
  Sejlads 8 uger
  Du skal bruge al den viden, forståelse og færdigheder du har lært indtil nu og omsætte din faglighed til kompetencer, som du videreudvikler til søs. Under opsyn af en erfaren vagtchef træner du rollen som vagtchef med fokus på navigation.
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Grundlæggende militær ledelse
  Du bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten samt reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for udvikling.
  10 ECTS

  Danmark som strategisk aktør I
  Du opnår viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, således at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, den pågældende står overfor i sit virke som officer og kan handle i overensstemmelse hermed.
  5 ECTS

  Sømilitære operationer
  Du får viden om og forståelse for Søværnets virke og rolle i samvirke med andre værn og ikke-militære aktører, således at den studerende er i stand til at indgå i ledelsen af, og kan anvende doktrinære metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af, maritime militære operationer. Samtidig er formålet, at den studerende kan håndtere komplekse situationer, herunder indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Du opnår viden om statens rettigheder og pligter til søs og lærer at anvende de værktøjer, der ligger til grund for den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle som en del af statens magtapparat.
  5 ECTS

  Maritime Emergency Management
  Du opnår det teoretiske og metodiske grundlag for at udvikle evnen til at træffe hensigtsmæssige beslutninger under den maritime kamp.
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Du kommer til at kunne fungere som leder om bord på et skib i Søværnet og indgå i skibets organisation under de særlige fysiske, psykiske og sociale forhold, som gør sig gældende i det maritime miljø.
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Du bliver i stand til selvstændigt at identificere, reflektere og analysere en praksisorienteret militær problemstilling samt diskutere og/eller begrunde eventuelle løsnings- og/eller handlemuligheder gennem anvendelse af teori og metode.
  15 ECTS


HAR DU EN BAGGRUND SOM SKIBSFØRER?

Oversigten viser uddannelsens opbygning for dig, som allerede har en baggrund som skibsfører.

Der er flere veje ind på Søværnets Officersuddannelse afhængigt af, hvilken skibsførerbaggrund, som du kommer med. Da vores diplomuddannelse er akkrediteret ved Undervisningsministeriet, stiller det krav til det uddannelsesniveau, som du skal have, når du starter på den del af uddannelsen. For at starte på denne del, kræver det enten en uddannelse på uddannelsesniveau 6 (bacheloruddannelse) eller en uddannelse på uddannelsesniveau 5 og to års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring er fx at virke som styrmand og have nogle ledelsesmæssige aspekter i funktionen, der er relevante i forhold til det kommende job som vagtchef og leder i Søværnet. Hvorvidt erhvervserfaringen er relevant, afgøres ved en individuel vurdering af den enkelte ansøger. 
Har du derimod ikke optjent tilstrækkelig relevant erhvervserfaring ved fx at komme direkte fra søfartsskole, kan du starte på løjtnantsuddannelsen for skibsførere. Uddannelsen er opbygget efter samme princip - du vil blot efter funktionsuddannelsen skulle ud og sejle i forventeligt to år som vagtchef på Søværnets skibe, før du kan læse diplomuddannelsen.
Er du skibsfører på uddannelsesniveau 5 uden relevant erhvervserfaring, kan du læse mere om løjtnantsuddannelsen, jobbet og det praktiske her.

Uddannelsens opbygning, hvis du er skibsfører

 • Frederikshavn og sejlads, 5 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm.

  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.

  Omskolingsmodul
  København 4 uger
  Du bliver introduceret til Søværnets bestemmelser og måde at sejle på, da den adskiller sig fra det civile. Undervisningen foregår primært i Søværnets skibssimulator.

  Sejladsmodul på mindre orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger det tillærte fra omskolingsmodulet ombord på Søværnets mindre skibe, så du får praktisk erfaring med, hvordan man manøvrere skibene i Søværnet.

  Instruktør/ledelsesmodul
  Frederikshavn 4 uger
  En overbygning og samling af de tre foregående moduler. Her sammenkøres de praktiske erfaringer med teori inden for instruktørvirke, føring og ledelse. Det hele afsluttes af en ledertræningsuge.
 • Frederikshavn og sejlads, 5 mdr.

  Her lærer du alt om navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, så du kan udnytte skibets potentiale i maritime operationer. Denne del af uddannelsen er det ”håndværksmæssige” i forhold til navigatør- og vagtchefdelen af lederuddannelsen.

  Indsatsledelse
  Frederikshavn 3 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at være vagthavende officer på søværnets skibe i havn i forbindelse med havaritjeneste.

  Militært vagtchefsmodul
  Frederikshavn 6 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til vagtchefens opgaver, når skibet skal løse typiske taktiske opgaver eller søredning.

  Navigationstogt
  Sejlads 8 uger
  Du skal bruge al den viden, forståelse og færdigheder du har lært indtil nu og omsætte din faglighed til kompetencer, som du videreudvikler til søs. Under opsyn af en erfaren vagtchef træner du rollen som vagtchef med fokus på navigation.
 • København, 2 uger

  Modul kun for skibsfører på uddannelsesniveau 5 u. relevant erhvervserfaring. Du får en kort introduktion til diverse bestemmelser og doktriner, der klæder dig på til at varetage funktionen som vagtchef.
 • 2 år

  Modul kun for skibsfører på uddannelsesniveau 5 uden relevant erhvervserfaring. Efter et udtjekningsforløb skal du sejle og fungere som vagtchef på et af Søværnets skibe. Du vil her opbygge den relevante erhvervserfaring for at kunne tage den sidste del af uddannelsen. Når du sejler som løjtnant, får du en højere løn samt flere ydelser.
 • København, 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Grundlæggende militær ledelse
  Du bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten samt reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for udvikling.
  10 ECTS

  Danmark som strategisk aktør I
  Du opnår viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, således at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, den pågældende står overfor i sit virke som officer og kan handle i overensstemmelse hermed.
  5 ECTS

  Sømilitære operationer
  Du får viden om og forståelse for Søværnets virke og rolle i samvirke med andre værn og ikke-militære aktører, således at den studerende er i stand til at indgå i ledelsen af, og kan anvende doktrinære metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af, maritime militære operationer. Samtidig er formålet, at den studerende kan håndtere komplekse situationer, herunder indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Du opnår viden om statens rettigheder og pligter til søs og lærer at anvende de værktøjer, der ligger til grund for den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle som en del af statens magtapparat.
  5 ECTS

  Maritime Emergency Management
  Du opnår det teoretiske og metodiske grundlag for at udvikle evnen til at træffe hensigtsmæssige beslutninger under den maritime kamp.
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Du kommer til at kunne fungere som leder om bord på et skib i Søværnet og indgå i skibets organisation under de særlige fysiske, psykiske og sociale forhold, som gør sig gældende i det maritime miljø.
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Du bliver i stand til selvstændigt at identificere, reflektere og analysere en praksisorienteret militær problemstilling samt diskutere og/eller begrunde eventuelle løsnings- og/eller handlemuligheder gennem anvendelse af teori og metode.
  15 ECTS

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Søværnet 01

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være vagtchef på et af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som navigationsofficer på vores fregatter på international mission med NATO i Middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du ansvaret for hele besætningens sikkerhed, når du navigerer skibet gennem snævre danske farvande og over store oceaner. Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller 14 dage til søs og 14 dage hjemme alt efter hvilket skib du sejler med.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Hæren og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre.
Du skal derfor kunne samarbejde – ikke kun internt i skibet, men også med eksterne myndigheder. 
Søværnet 01

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten, Manager, Market Development, Terma A/S

Søværnet 03

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Efter nogle år til søs kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores sømilitære lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik for officerer i Søværnet. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er  officerer i Søværnet eftertragtede i en bred vifte af virksomheder netop grundet erfaringen med at lede meget forskellige medarbejdere, håndtere stort pres, planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er ikke et eksakt kompetenceniveau. Der forventes selvfølgelig, at du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og det er derefter op til realkompetencevurderingen at afgøre, om kvalifikationerne er tilstrækkelige.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem otte forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn og Beredskabsstyrelsen.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen