Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Michael er Maskinteknisk officer

Premierløjtnant i Søværnet

Maskinteknisk Officer i Forsvaret

Vil du lede mennesker i pressede situationer?

Har du en baggrund som maskinmester med maritimt tilvalg? Så kan du uddanne dig til Maskinteknisk officer i Søværnet. Du bliver uddannet til at lede mennesker i pressede situationer. Du får derfor dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Som færdiguddannet får du en nøglerolle på skibet og ansvaret for, at skibet kan sejle og teknisk set kan løse opgaver. Du bliver grundigt uddannet i Søværnets maskintekniske udstyr - blandt andet fremdrivningssystemer og maskinkontrolanlæg. Arbejdet er en god blanding af hands-on-opgaver og ledelsesmæssige udfordringer i et højteknologisk miljø.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig? 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 23.162 kr./md (nyt lønniveau 2020)
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension
Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 22 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
1. august 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist


Adgangskrav

Har du en professionsbacheloruddannelse i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift med maritimt tilvalg, og er du god til dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse til Maskinteknisk Officer. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du har bestået matematik og fysik på B-niveau (minimum med karakteren 4). Hvis ikke du har de anbefalede kompetencer kan du med fordel supplere din studentereksamen eller tilsvarende uddannelse inden du starter på løjtnantsuddannelsen.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret helbredskrav

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

Uddannelsens opbygning

 • Frederikshavn og sejlads 5 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm. Uddannelsen foregår i regi af Søværnets Skole og er forankret ved Center for Sergent og Maritim uddannelse i Frederikshavn. 

  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.

  Pistol, navigation og indsatslederkursus
  Frederikshavn 4 uger
  En del af det samlede grundforløb i den militære grunduddannelse, som derudover forståelse for vigtigheden i at kunne imødegå havari samt at få forståelse for enhedens indre kamp.

  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen. 

  Instruktør/ledelsesmodul
  Frederikshavn 4 uger
  En overbygning og samling af de tre foregående moduler. Her sammenkøres de praktiske erfaringer med teori inden for instruktørvirke, føring og ledelse. Det hele afsluttes af en ledertræningsuge.

 • København og sejlads 5 mdr.

  Her får du en sømilitær uddannelse og omskoling, så du kan virke som maskinteknisk sektionsofficer i teknikdivisionen på Søværnets skibe. Du lærer at anvende søværnets systemer og arbejdsprocesser – herunder fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg, sensor og navigatoriske systemer og stifter bekendtskab med internationale konventioner for beskyttelse af havmiljøet.

  Indsatsledelse

  Søværnets Officersskole 3 uger
  Du lærer at løse specifikke opgaver inden for skibets organisation.

  Sømilitært maskinteknisk modul
  København og kurser 10 uger
  Du opnår den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage tjenesten som vagthavende maskinofficer om bord i Søværnets enheder og kunne anvende Forsvarets ERP-system. Modulet indeholder endvidere undervisning i DOST-procedurer der sætter den studerende i stand til at kunne lede teknisk systemoperation under kamphandlinger jf. gældende procedurer herfor.

  Kommunikation & warfares introduction
  Søværnets Officersskole 1 uge
  Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.

  Maskinofficerstogt
  Sejlads 7 uger
  Du får indsigt i et praksisnært miljø om bord i Søværnets enheder med fokus på tjenesten i teknisk division. Den studerende får mulighed for at udvikle egne kompetencer inden for såvel manuelle som ledelsesmæssige opgaver.
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Grundlæggende militær ledelse
  Du bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten samt reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for udvikling.
  10 ECTS

  Danmark som strategisk aktør I
  Du opnår viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, således at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, den pågældende står overfor i sit virke som officer og kan handle i overensstemmelse hermed.
  5 ECTS

  Sømilitære operationer
  Du får viden om og forståelse for Søværnets virke og rolle i samvirke med andre værn og ikke-militære aktører, således at den studerende er i stand til at indgå i ledelsen af, og kan anvende doktrinære metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af, maritime militære operationer. Samtidig er formålet, at den studerende kan håndtere komplekse situationer, herunder indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Du opnår viden om statens rettigheder og pligter til søs og lærer at anvende de værktøjer, der ligger til grund for den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle som en del af statens magtapparat.
  5 ECTS

  Maritime Emergency Management
  Du opnår det teoretiske og metodiske grundlag for at udvikle evnen til at træffe hensigtsmæssige beslutninger under den maritime kamp.
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Du kommer til at kunne fungere som leder om bord på et skib i Søværnet og indgå i skibets organisation under de særlige fysiske, psykiske og sociale forhold, som gør sig gældende i det maritime miljø.
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Du bliver i stand til selvstændigt at identificere, reflektere og analysere en praksisorienteret militær problemstilling samt diskutere og/eller begrunde eventuelle løsnings- og/eller handlemuligheder gennem anvendelse af teori og metode.
  15 ECTS

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Søværnet 04

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt omskoler vi dig til at være maskinmester ombord på et af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som driftsofficer eller elektroofficer på vores fregatter på international mission med NATO i Middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Du får ansvaret for bl.a. fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg, aircondition og hovedmaskinerne på skibet. Kort sagt får du en unik teknisk arbejdsplads og udvikling af dit personel.

Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller tre uger til søs og nogle uger hjemme.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret
Maskinteknisk officer i Søværnet

Det er en god mulighed for at få erfaring som sejlende maskinmester samt at erhverve dig en god og anerkendt lederuddannelse, som kan hjælpe med at differentiere dig fra andre maskinmestre. Her bygges der ovenpå uddannelsen, du har som maskinmester med maritimt valgfag, og du bliver skarpere på det, du allerede kender og lærer om de systemer, der ikke bruges i det civile. Du bliver selvfølgelig også uddannet soldat med alt, hvad det indebærer!

Nicolai, Maskinteknisk Officer, Søværnet

Søværnet 02

Hvordan kan min karriere udvikle sig

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Teknik Officer (en slags ”maskinchef”) og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive Teknik Officer på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem otte forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn og Beredskabsstyrelsen.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen