Premierløjtnant i hæren

Taktisk Officer

scroll down

vil du lede andre og løse komplekse problemstillinger?

... og kunne du være interesseret i internationale fredsbevarende missioner? At blive officer i Hæren er at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du får ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Det betyder, at du som officer får dyb indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest. Også i svære situationer.

Som officer i Hæren bliver du derudover grundigt trænet i taktik, og du har fag som statskundskab med fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik og international sikkerhedspolitik. Formålet med officersuddannelsen er at give dig praktisk og teoretisk viden om de tre militære kerneområder; operationer, ledelse og strategisk planlægning.

Som færdiguddannet officer i Hæren starter du typisk din karriere som delingsfører for ca. 30 mand og kan senere stige i graderne til næstkommanderende og chef for en underafdeling. Du vil løbende kunne videreuddanne dig både i og udenfor Forsvaret.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2019

Hvornår starter jeg?
August 2019

Adgangskrav
Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du:
Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret basale helbredskrav

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Hærens Officersskole. Læs mere om den interne vej til Hærens officersskole.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller Kaptajn Søren Bregnhøj-Gelved på telefon 24 27 27 13 eller mail fak-ho-st02@mil.dk.
Uddannelsens opbygning
 • 7 mdr. ved Hærens Sergentskole (HSGS) i Varde.

  Officersbasisuddannelsen er en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i kampøvelser og i pædagogiske og ledelsesmæssige principper og redskaber. Uddannelsen består af følgende elementer: 

  Grundlæggende militæruddannelse 
  En praktiskuddannelse i det soldatermæssige håndværk, der giver dig basale færdigheder, så du kan overleve i et fremmed og fjendtligt miljø. Elementer som førstehjælp, vagttjeneste, orienteringslære, skyttetjeneste, militær fysisk træning og uddannelse på gevær indgår i denne periode.

  Funktionsuddannelse
  Her uddannes på de elementer som skal bruges i funktionen som gruppefører i Hæren. Som elementer kan nævnes let maskingevær, radioer, dysekanon og håndgranat.

  Befalingsmandsuddannelse
  Her undervises der i de ledelses- og føringsmæssige værktøjer der skal til for at kunne uddanne andre soldater og lede en gruppe soldater i kamp.

  Praktikforløb
  Officersbasisuddannelsen afsluttes af et praktikophold ved et af Hærens tjenestesteder. Du afprøver din viden om føring og ledelse i praksis som befalingsmand ved et af Hærens tjenestesteder.

 • 4 mdr. uddannelse ved 2. Brigade, Antvorskov kaserne.

  Formålet med uddannelsen er at sætte dig i stand til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanterideling(op til ca. 30 personer), herunder varetage ledelsesfunktioner og samarbejdsrelationer på delingsniveau, samt tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af uddannelsen i delingen. Uddannelsen består af følgende elementer:

  Føringsuddannelse
  Føringsuddannelsen giver dig forståelse for begreber, principper og processer indenfor det taktiske område og den planlægnings- og føringsmæssige praksis på delingsniveau.

  Ledelse
  Ledelsesuddannelsen giver dig forståelse for begreber, principper og processer indenfor det ledelsesmæssige område og sammenhæng til den føringsmæssige praksis.

  Uddannelse
  Her får du viden om begreber, principper og processer indenfor det uddannelsesmæssige område og den voksenpædagogiske praksis på delingsniveau.

  Militær dannelse
  Undervisningen i militær dannelse giver dig kendskab til grundlæggende traditioner og historie i officerskorpset samt forståelse af forsvarets organisation og forsvarets rolle i samfundet.
 • 17 mdr. ved Hærens Officersskole (HO), Frederiksberg Slot.

  Diplom- og funktionsuddannelsen gennemføres på Hærens Officersskole og udgøres af to elementer: 

  Funktionsuddannelsen
  Dækker over konkret praktisk viden samt personlig udvikling, fx i form af forvaltning, engelsk, sprængningsuddannelse, uddannelseslære, militær fysisk træning, militær dannelse samt faldskærms- og patruljekursus. 

  Diplomuddannelsen
  Her bygges der ovenpå delingsuddannelsen med over halvdelen af tiden afsat til taktik, føring og ledelse på delings- og kompagniniveau komplementeret af strategi og afgangsprojektet.
Taktisk officer hæren

Smugkig på hverdagen som officer

Hæren 02

Hvad kommer jeg til at lave?


Som officer i Hæren får du ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Du får dyb indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. Du bliver desuden grundigt trænet i taktik og styring, og du har også fag som statskundskab med fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik og international sikkerhedspolitik.

haeren_03.jpg
Hæren bidrager til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Som taktisk officer i Hæren vil du derfor være med til at forsvare Danmark og tilstødende områder – samt stå for det nationale beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn med flere.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre, så en stor del af at være officer i Hæren handler derfor også om at kunne samarbejde.

Derudover er vi involverede i humanitære operationer – og vi bidrager også til Forsvaret i form af uddannelse og opstilling af personel.

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten Overgaard
Manager, Market Development
Terma A/S

Hæren 04

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.

Efter 5 år vil du fx kunne være blevet kompagnichef og have ansvar for 120 soldater. Du kan også undervise og uddanne fremtidens officerer – eller du kan være med til at planlægge militære operationer på landjorden.

Officerer har stor praktisk ledererfaring og det gør dem også eftertragtede i civile stillinger. Du vil kunne komme i betragtning til mange stillinger med lederansvar. Fx bliver officerer fra Hæren ansat inden for HR og rekruttering – og nogle bliver konsulenter inden for lederudvikling.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Hæren. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er i princippet ikke nogen, der gør dig mere egnet. Vores anbefaling er, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse.
Det kan variere, men den enkelte uge består af ca. 50 timers studie fordelt på tilstedeværelse og forberedelse.
Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab en meget vigtig del af uddannelsen. Følg med på Instagram, når kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres hverdag på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram

Officersuddannelser i Søværnet og Flyvevåbnet

Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.