Premierløjtnant i Søværnet

Våben- og Elektronikteknisk Officer

vil du have ansvar for højteknologisk udstyr?

... og ønsker du et arbejde, hvor du fra første dag er leder for et team i et helt ekstraordinært miljø? Et sted, hvor dit ansvar et stort og udfordringerne mange, men hvor du også får brugt din faglighed indenfor det elektroniske område. Til gengæld får du en hverdag, hvor du får et særligt fællesskab med dine kolleger og resten af besætningen.
Har du en elektronikteknisk baggrund på (professions) bachelorniveau? Så kan du uddanne dig til Våben- og Elektronikteknisk Officer i søværnet. Her bliver du en del af skibets ledelse med ansvaret for det højteknologiske udstyr som våben-, sensor- og kommando- og kontrolsystemer. Du bliver også nøglepersonen, når elektroniksystemer skal opgraderes og moderniseres. Og som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor kan jeg bo? 
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2020

Hvornår starter jeg?
Mandag d. 27. juli 2020

Adgangskrav
En ingeniøruddannelse med kompetencer inden for IT og elektronik eller en professionsbachelor som maskinmester med maritimt tilvalg. Det er desuden en fordel at have valgfag indenfor IT og elektronik samt specifikke matematik- og fysikkundskaber. 

Det er en fordel, hvis du kan følgende matematikkundskaber:
 • Funktioner med flere variable
 • Komplekse tal herunder kompleks eksponentialfunktion
 • Partiel differentialkvotient
 • Differentialligninger herunder partielle differentialligninger
 • Uendelige rakker
 • Rumgeometriske begreber herunder rotationsoperator og gradient
 • Fourierrækker og Fouriertransformation

Det er en fordel, hvis du kan følgende fysikkundskaber:
 • Bølger (transversale og longitudinale bølger) herunder Huygens princip og Dopplereffekt
 • Lys og lyslære (begreber som bølgelangde og brydningsindex)
 • Kendskab til vigtige naturkonstanter (ε0, μ0, c, k og h)
 • Elektromagnetisme - Elektrisk ladning, Coulombs lov, Elektrisk felt, magnetfelt
 • Elektrisk strøm, elektrisk potential, effektafsættelse
 • Kirchhoffs strømlov, Ohms lov, Joules lov
Alle ansøgninger vurderes individuelt. Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU
Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret helbredskrav

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

 

Uddannelsens opbygning
 • Frederikshavn og sejlads 5 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm. 
   
  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.
   
  Pistol, navigation og indsatslederkursus
  Frederikshavn 4 uger
  En del af det samlede grundforløb i den militære grunduddannelse, som derudover forståelse for vigtigheden i at kunne imødegå havari samt at få forståelse for enhedens indre kamp.
   
  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen. 

  Instruktør/ledelsesmodul
  Frederikshavn 4 uger
  En overbygning og samling af de tre foregående moduler. Her sammenkøres de praktiske erfaringer med teori inden for instruktørvirke, føring og ledelse. Det hele afsluttes af en ledertræningsuge.
   
 • Frederikshavn, København, Sjællands Odde og sejlads i 16 mdr.

  Her får du en sømilitær uddannelse, så du kan virke som Våben- og maskinteknisk Officer Søværnets skibe.

  Basis teknologi og analyse
  22 uger
  Skaber et teoretisk, teknologisk og praksisnært fundament, som du skal bruge i det videre uddannelsesforløb på funktionsuddannelsen.

  Operativ teknologi, sensor & kommunikation
  14 uger
  Skaber et grundlæggende begrebsteknisk fundament samt en systemteknisk forståelse for operative sensor- og kommunikationssystemer i Søværnet.

  Maskinteknisk modul
  3 uger
  Giver indsigt i maskintekniske systemer om bord i Søværnets skibe, således at den studerende vil være i stand til at indgå i en kvalificeret dialog om skibets samlede materieltekniske status, samt opnår forståelse for relevante maskintekniske systemer.

  Taktisk modul
  1 uge
  Giver indsigt i sømilitære doktriner og operationer med fokus på våben- og sensorsystemernes betydning for Søværnets sejlende enheder.

  Integrerede våben og sensorsystemer
  12 uger
  Skaber et våben- og sensorteknologisk fundament, som gør dig i stand til at forstå, anvende og vurdere de enkelte våben- og sensorsystemers opbygning, funktionalitet, integration og koble disse til taktiske forhold.

  Drift og vedligeholdelse
  3 uger
  Tilegner sig viden og færdigheder om Søværnets arbejdsprocesser og vedligeholdelsesstruktur for at kunne forestå den daglige drift og vedligeholdelse som en del af førstegangstjenesten om bord i Søværnets sejlende enheder.

  Cybersikkerhed og elektronisk krigsførelse
  3 uger
  Tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområderne cybersikkerhed og elektronisk krigsførelse, så du kan vurdere sømilitære praksisnære problemstillinger inden for defensive aktiviteter i cyberspace og det elektromagnetiske miljø.

  BDM
  2 uger
  Har de grundlæggende militærfaglige og metodiske forudsætninger for at kunne indgå i ledelsen af våben- og elektronikdivisionen under klart skib samt kunne bidrage til planlægning og afvikling af øvelsesvirksomhed. Under modulet skal læring fra funktionsuddannelsens foregående moduler bringes til anvendelse sammen med metoder fra DOST.
   
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.
   
  Ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du lærer at anvende grundlæggende teorier, metoder, værktøjer og Forsvarets ledelsesredskaber, så du kan fungere som militær leder. Desuden lærer du at forholde dig refleksivt til din egen lederrolle og den militære kontekst. 
  10 ECTS
   
  Forsvarets rolle i samfundet
  Søværnets Officersskole 
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS
   
  Militære operationer
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om Søværnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS
   
  Maritime myndighedsopgaver
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om de regler, der knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og rollen som en del af statsmagtsapparatet. Herunder rollen som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning og katastrofeberedskab.
  5 ECTS
   
  Maritim Emergency
  Søværnets Officersskole 
  Du får en forståelse for de maritime platformes komplekse systemer, sårbarheden i systemet og hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet, så du kan træffe hensigtsmæssige beslutninger som leder. 
  5 ECTS
   
  Sømilitær ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du opnår ledelsesmæssige evner, så du kan udvikle dig og fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der. 
  10 ECTS
   
  Afgangsprojekt
  Søværnets Officersskole 
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS
   
   
   
MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 
Tilmeld dig her

Søværnet 02

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Du kommer ud som våbenteknisk eller elektroteknisk officer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på et af vores fleksible støtteskibe under opkøring til en kæmpestor militær øvelse. Du kommer ud til en unik teknisk arbejdsplads, hvor du får ansvaret for bl.a. navigationssystemer, radarsystemer og våbensystemer. Læs mere om udsendelser med Forsvaret 
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Jeg ville være et sted, hvor jeg kunne komme ud og bruge min teoretiske uddannelse i praksis, samtidig med at jeg fik noget ledelseserfaring. At være på et skib, hvor du indenfor kan arbejde med noget af det mest højteknologiske udstyr der findes, for derefter at gå ud og se en fantastisk solnedgang - det er der ikke mange jobs, der kan tilbyde. Det er vildt! At være så intensivt sammen på så lidt plads, som man er på en sejlende enhed, gør også at sammenholdet og fællesskabet bliver helt unikt.

Morten, Våben- og Elektronikteknisk Officer, Søværnet.

Søværnet 03

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn. 

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er taktiske officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder. 

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.

Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.


Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet. Du kan dog ikke optages som Taktisk officer i Søværnet, hvis du er rød/grøn farveblind.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.

HVILKEN UDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem syv forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn.
Send din ansøgning senest 15. marts.

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser

Officer i Hæren

1 Uddannelse

Se uddannelse

Officer i Flyvevåbnet

3 Uddannelser

Sammenlign uddannelser