Fortsæt til indhold

Job i Reservens Totalforsvarsstyrke

I reserven viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

Er du klar til at genoptage eller fortsætte din militære karriere, så er en rådighedskontrakt  din mulighed for at bevare kontakten til Forsvaret og løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau.

Hvad er Totalforsvarsstyrken

Totalforsvarsstyrken udgør en del af Danmarks nationale forsvar og NATOs regionale forsvar i form af værtsnations støtte.

Totalforsvarsstyrken består af 26 underafdelinger fordelt over hele landet, som føres af reservepersonel. De manuelle funktioner bemandes af hjemsendte værnepligtige, som indkaldes ved en eventuel mobilisering.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en samlet føringsstruktur på ca. 700 personer.

Totalforsvarsstyrkens opgaver

Totalforsvarsstyrken kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.

Opgaverne er primært bevogtning- og sikring af militære områder og etablissementer. Denne bevogtning kan også ske i rammen af såkaldt værtsnationsstøtte, for at sikre NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium i kortere eller længere perioder.

Som en del af Totalforsvarsstyrkens føringsstruktur vil du som officer, mellemleder eller konstabel øve de opgaver, som skal løses under krise og krig. Du modtager den nødvendige kompetenceudvikling og videreuddannelse, der gør dig i stand til at varetage føringen af totalforsvarssoldaterne ved mobilisering.

HVAD KAN TOTALFORSVARSSTYRKEN TILBYDE DIG?

Gennem kurser, videre- og efteruddannelse, føreruddannelse samt recce- og feltøvelser fortsætter du din personlige og faglige udvikling ved siden af dit primære arbejde eller studie.

Din tid i Forsvaret vil følge dig hele livet, og det vil dine kammeratskaber også.

I Totalforsvarsstyrken har du mulighed for at fastholde dit tilhørsforhold til Forsvaret vedligeholde og udbygge dit netværk, som kan bringe dig endnu længere i både din civile og militære karriere.

En ansættelse i Totalforsvarsstyrken er begyndelsen på din karriere i reserven.

I Totalforsvarsstyrken kan du videre- og efteruddanne dig. Senere kan du søge andre rådighedsstillinger enten i Totalforsvarsstyrken eller i Forsvarets øvrige reserve.

Tjenesten sker typisk på hverdagsaftener samt i og omkring weekender.

VÆLG FUNKTION

Her får du inspiration til planlægning af din vej gennem en militær karriere i Totalforsvarsstyrken. Har du allerede forladt Forsvaret eller planlægger du på snart at gøre det? Så er Totalforsvarsstyrken stedet hvor du har mulighed for at videreudvikle din militære viden, færdigheder og kompetencer.

Vælg din aktuelle grad

Billede gradstegn premierløjtnant Hæren Du ansættes som premierløjtnant med mulighed for at uddanne dig videre til enten næskommanderende eller kompagnichef for et totalforsvarskompagni.

DELINGSFØRER I EN TOTALFORSVARSDELING

Delingsfører i Totalforsvarsstyrken
Du er foresat for en føringskadre bestående af en næstkommanderende (oversergent) og tre gruppeførere (sergenter, korporaler og/eller erfarne overkonstabler), som alle er tidligere tjenestegørende fra Forsvaret.

Du refererer til underafdelingschefen.

Dine konkrete opgaver
Du er ansvarlig for delingens opgaveløsning og personel for så vidt angår disciplin, uddannelse og føring. Du gennemgår et standardiseret uddannelsesforløb, kurser, videre- og efteruddannelse, føreruddannelse samt recce- og feltøvelser, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men gives handlefrihed i forhold til udførelsen.

Indkommanderingsperioder
Vi forventer at du gør tjeneste i 8-10 dage om året som delingsfører. Herudover vil du kunne videre- og efteruddanne dig samt for eksempel deltage i aktiviteter ved din stamenhed.

Du vil typisk blive indkommanderet i forbindelse med kurser, videreuddannelse, stabsøvelser, skydeperioder og større øvelser, som Totalforsvarsstyrken deltager i.

Indkommanderingerne fordeles over hele kalenderåret og er typisk på hverdagsaftener samt i og omkring weekender.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

En ansættelse som enten gruppefører eller delingsfører i en Totalforsvarsdeling vil bero på en konkret og individuel vurdering af din viden, færdigheder og kompetencer.

Vi forventer at du som nyansat delingsfører i Totalforsvarsstyrken deltager på uddannelsesmodulerne Intro TFS og Delingsfører i TFS.

Sammenlagt tager de to moduler seks indkommanderingsdage. Du vil blive inviteret til disse snarest efter din ansættelse.

Når du har opnået erfaring som delingsfører, så vil din næste naturlige karrierestilling typisk være som næstkommanderende eller kompagnichef.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling som næstkommanderende skal du gennemføre uddannelsesmodul II (taktisk modul NK/UAFD/TFS), som tager tre indkommanderingsdage.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling som kompagnichef (kaptajn) skal du gennemføre Føringskursus for reserven, underafdeling, som tager 17 indkommanderingsdage samt forberedelse i hjemmet.  

Derefter gennemfører du Føringskursus for reserven, bataljon, som tager 17 indkommanderingsdage samt forberedelse i hjemmet.


SØG NU!

Du kan aktuelt søge rådighedsstillinger som delingsfører i vest (Jylland og Fyn) og i øst (Sjælland, Lolland-falster og Bornholm) Danmark.

RÅDIGHEDSSTILLING – DELINGSFØRER TIL TOTALFORSVARSSTYRKEN I VESTDANMARK

RÅDIGHEDSSTILLING – DELINGSFØRER TIL TOTALFORSVARSSTYRKEN I ØSTDANMARK

ANSÆTTELSESVILKÅR

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til ansættelsen på en reservekontrakt her. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personerne som er oplyst i de enkelte stillingsopslag.

Ja, føringskadrerne og støttestrukturen til Totalforsvarsstyrken bemandes udelukkende af personel af reserven, som alle har gennemført en af nedenstående grunduddannelser i Forsvaret

  • Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende
  • Grundlæggende sergentuddannelse
  • Løjtnantuddannelse eller Officersbasisuddannelse

Du aflønnes som udgangspunkt for 7,4 timers arbejde pr. indkommanderingsdag, hvilket svarer til de normale antal timer på én arbejdsdag.

Under øvelser og sejlads modtager du typisk en højere aflønning fordi du modtager et øvelsestillæg for din deltagelse.

Som udgangspunkt ansættes du for en periode på 4 år med mulighed for at gentegne din kontrakt for en ny 4-årig periode, når din kontrakt udløber.

Du er først forpligtet til at lade dig indkommandere, når du har accepteret at deltage til en given aktivitet, hvilket du aftaler med din nærmeste leder fra gang til gang.

Ja, det er tilladt, så længe indkommanderingerne er godkendte af din foresatte og sker i sammenhæng med din krise- eller krigsfunktion i Forsvaret.

Det er også tilladt at lade sig indkommandere ved andre enheder i Forsvaret selvom din stamenhed er Totalforsvarsstyrken. Her skal du dog huske på, at det fortsat er din stamenhed der skal taste arbejdstid mv., når du er udlånt til andre enheder.

Du skal minimum én gang årligt kunne bestå Forsvarets basiskrav, som består af en løbetest og styrketest.

læs mere her

Der er krav om en godkendt helbreds- og tandvurdering, foretaget af et af forsvarets infirmerier.

Forsvaret dækker udgifterne fra din bopæl til mødestedet for din indkommanderingsperiode efter gældende regler herfor og derudover er der mulighed for at få udbetalt time-dagpenge efter gældende regler.

Nej, du kan ikke blive udsendt til en international operation, når du er ansat på en rådighedskontrakt.

Hvis du ønsker at blive udsendt, eller at blive fastansat i Forsvaret for en kortere eller længere periode, så sker det på en anden kontrakttype.