Fortsæt til indhold
Officer i Beredskabsstyrelsen

Korpsmester i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsofficer

scroll down

Jobbet som officer i beredskabsstyrelsen

Som beredskabsofficer skal du lede mandskab fra Beredskabsstyrelsen i forbindelse med ulykker, katastrofer og samfundsunderstøttende operationer. Du kommer desuden til at virke som delingsfører, hvor du skal planlægge uddannelse af redningsspecialister samt afvikle denne i tæt samarbejde med dine undergivne befalingsmænd. Redningsspecialister er grundstammen i Beredskabsstyrelsens operative beredskab, og det er din opgave at sikre, at såvel fagligheden, motivationen og disciplinen i din deling er i top. Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede og kaotiske situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet beredskabsofficer har du mulighed for et alsidigt karriereforløb, hvor du har mulighed for at arbejde med uddannelse, logistik, beredskabsfaglig sagsbehandling eller ledelse på højere niveau. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse i Beredskabsstyrelsen måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
ca. 2 år og 4 måneder.

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder.

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
1. august 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist


Adgangskrav

Med en bachelor / professionsbachelor eller en kandidatuddannelse, kan du søge ind på Beredskabsstyrelsens officersuddannelse.

For at komme ind skal du:

Husk, at uploade alle relevante dokumenter, når du søger!

Gør du allerede tjeneste i Beredskabsstyrelsen som sergent og har enten en bachelor/professionsbachelor eller en akademiuddannelse, bliver din funktionsuddannelse tilpasset til dit kompetenceniveau, inden du begynder diplomuddannelsen på Beredskabsstyrelsen Officersskole (28/11-2022) på Forsvarsakademiet.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Beredskabsstyrelsens officersuddannelse så kontakt sektionschef Martin Vang Nielsen på tlf. 22820240 på hverdage mellem 09.00 og 12.00 eller send en mail til brs-ktp-sho@fiin.dk  så kontakter vi dig.

Uddannelsens opbygning

 • Officersuddannelsen ruster dig til at virke som leder i det fulde spektrum af Beredskabsstyrelsens operationer og opgaveløsning – nationalt som internationalt.

  • Officersbasisuddannelse (Herning/Haderslev/Tinglev) 11. mdr.
  • Funktionsuddannelse (ved en udrykningspligtig afdeling) 5. mdr.
  • Diplomuddannelse (Ved Forsvarsakademiet i København) 13 mdr.
 • Den første del af basisuddannelsen gennemføres på Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, hvor du sammen med et værnepligtshold får en grundlæggende beredskabsfaglig uddannelse. Du lærer det praksisnære for at fungere som brandmand, redningsspecialist, fører og leder på befalingsmandsniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter.  

  • Grunduddannelse Indsats
  • Funktionsuddannelse Indsats
  • CBRNE uddannelse
  • USAR uddannelse
  • Stabsvirke og kommunikation
  • Redning i vand
  • Katastrofe førstehjælp
  • Kæderedning
  • Brand, store hændelser

  I den anden del af officersbasisuddannelsen får du en grundlæggende sergentuddannelse. Den del af uddannelsen gennemføres ved Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev og ved Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole i Tinglev.

  Uddannelsen består af en række fag. Nogle fag gennemføres som afgrænsede kurser, mens andre fag er fordelt ud over hele skoleperioden.

  HOLDLEDERUDDANNELSE (25 DAGE)
  Giver dig kompetencerne til at kunne virke som taktisk leder af et indsatshold på et skadested. Uddannelsen gennemføres sammen med kursister fra de kommunale redningsberedskaber i Tinglev.

  REDNINGSTAKTIK FOR MELLEMLEDERE (20 DAGE)
  En specialiseret overbygning på holdlederuddannelsen med særligt fokus på taktisk ledelse af et indsatshold ved større redningsopgaver, hvor der er behov for avanceret eftersøgning, løft og flyt af tunge bygningselementer mv., gennembrydning af svære bygningsdele, rebredning og rebunderstøttet arbejde samt afstivning af sammenstyrtningstruede bygninger. Uddannelsen gennemføres i Tinglev.

  ASSISTANCETJENESTE (25 DAGE)
  Bygger videre på holdlederuddannelserne, så du kan virke som taktisk leder i Beredskabsstyrelsens udrykningsvagt ved store og/eller komplekse brande, store avancerede redningsopgaver samt uheld med blandt andet farlige kemiske stoffer. Uddannelsen gennemføres i Haderslev.

  FRIGØRELSE FRA KØRETØJER (5 DAGE)
  Teknisk og taktisk uddannelse i redningsarbejde ved uheld med fastklemte i køretøjer. Uddannelsen gennemføres i Tinglev.

  LEDELSE OG ORGANISATIONSKULTUR (10 DAGE)
  Ledelse og organisationskultur i Beredskabsstyrelsen og det praktiske virke som fører, leder og underviser. Uddannelsen gennemføres i Haderslev.

  IDRÆTSINSTRUKTØR (5 DAGE)
  Giver dig kompetencen til at fungere som instruktør i Beredskabsstyrelsens idrætsuddannelse og forestå almen træning og funktionsbestemt træning af redningsspecialister. Uddannelsen gennemføres i Haderslev.

  VOKSENPÆDAGOGISK GRUNDUDDANNELSE (5 DAGE)
  Giver dig den grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne virke som instruktør og undervise værnepligtige og kollegaer inden for det redningsberedskabsfaglige område. Uddannelsen gennemføres i Tinglev.

  INSTRUKTØRVIRKE I BEREDSKABSSTYRELSEN (15 DAGE)
  Udvikler dine grundlæggende instruktørkompetencer fra voksenpædagogisk grundkursus, hvor du blandt andet prøver kræfter med mere komplicerede undervisningsopgaver. Uddannelsen gennemføres i Haderslev.

  Gennem hele uddannelsen bliver du vejledt og vurderet på såvel din faglige som din personlige udvikling. Uddannelsen er komprimeret og stiller store krav til dit engagement og din arbejdsindsats.

 • Ved en udrykningspligtig afdeling 5 mdr.

  Funktionsuddannelsen er en praktikperiode, hvor du indgår i en uddannelsesafdeling ved en af vores operative afdelinger. Her vil du være tilknyttet en korpsmester og dennes gruppe af sergenter og den tilhørende deling af værnepligtige.

  Du vil i praktikperioden skulle nyttiggøre og forbedre dine instruktørkompetencer samt indgå i vagttjenesten som befalingsmand (3. VH). Funktionsuddannelsen har også til formål at styrke din beredskabsfaglighed og dit kendskab til Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter.

  Din tilknyttede korpsmester vil fungere som sparringspartner og er med til at sikre din faglige udvikling. Derudover vil lederen af uddannelsesafdelingen afholde en række samtaler med dig vedr. din personlige udvikling, forventningen til officersuddannelsen og virket som officer i Beredskabsstyrelsen.

  I praktikperioden skal du desuden gennemføre og bestå indsatslederuddannelsen, som består af:   

  • Indsatsledelse – Beredskabsfaglig del
   Formålet med den beredskabsfaglige del af indsatslederuddannelsen er, at deltageren gennem træning, teori og sparring med eksperter og kollegaer opnår kompetence til at handle som teknisk og taktisk leder under alle former for redningsberedskabsfaglige indsatser på et skadested.

   Der vil i uddannelsen blive lagt vægt på, at deltagerne udvikler kompetencen til at vurdere, iværksætte og lede de typer af hændelser, deltageren typisk vil kunne komme ud for som indsatsleder. Videre vil der i uddannelsen være fokus på, at hver enkelt deltager opbygger redningsberedskabsfaglige, kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer til vedvarende at kvalificere det redningsberedskabsfaglige arbejde under indsatser
  • Indsatsledelse – Tværfaglig del
   Formålet med kurset er, at deltageren opnår kompetence til, i forbindelse med større, længerevarende og/eller komplekse hændelser med mange tilskadekomne, - at kunne:
   • Handle som henholdsvis Indsatsleder Redningsberedskab, Indsatsleder Politi eller Indsatsleder Sund.
   • Indgå i den tværfaglige indsatsledelse i et indsatsområde.
   • Indgå i samarbejdet mellem indsatslederne, de respektive sektorers bagland i redningsberedskabet, politiet og sundhedsberedskabet samt andre relevante samarbejdspartnere i et indsatsområde

  Endvidere vil der i uddannelsen være fokus på, at hver enkelt deltager opbygger tværfaglige, kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer til vedvarende at kvalificere det tværfaglige arbejde som Indsatsleder Redningsberedskab, Indsatsleder Politi eller Indsatsleder Sund under indsatser.

 • København 13 mdr.

  Her ligger det primære fokus på ledelse, strategi og beredskabsoperationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået under din officersbasisuddannelse og funktionsuddannelse. Dele af Diplomuddannelsen er et samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole, hvorfor nogle af modulerne har en militærfaglig karakter.

  Grundlæggende militær ledelse
  København

  Du bliver undervist i at blive leder og bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten/korpsmesteren, samt at reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for at du kan udvikle dig.

  10 ECTS

  Operativ rammesætning for officerens virke i Beredskabsstyrelsen
  København

  Du bliver undervist i de love og bestemmelser som hjemler og rammesætter Beredskabsstyrelsens operative arbejde, således du kan manøvrere indenfor disse. Du bliver i stand til at vurdere praktiske og teoretiske problemstillinger, som knytter sig til korpsmesterens operative opgaveportefølje og daglige arbejde.

  5 ECTS     

  Danmarks som strategisk aktør I
  København

  Du får viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du bliver i stand til at analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, du står over for i dit virke som officer, og du bliver i stand til at handle i overensstemmelse med dansk sikkerhedspolitik.

  5 ECTS

  Danmarks som strategisk aktør II
  København

  Du opnår viden om de strategiske miljøer, der er relevante for Danmarks ageren som strategisk aktør. Derudover bliver du i stand til selvstændigt at anvende fagets teori og metoder til at analysere konkrete strategiske miljøer og identificere handlemuligheder.

  5 ECTS

  Krise- og operativ ledelse i Beredskabsstyrelsen
  København

  Du opnår viden om de beslutningsprocesser, som en operativ leder i Beredskabsstyrelsen fortager i komplekse og kaotiske situationer. Derudover bliver du selvstændigt i stand til at vurdere forskellige faktorers indvirkning på det fælles operative situationsbillede.

  10 ECTS  

  Luftmilitær ledelse
  København

  Du udvikler forudsætningerne for at træde ind i professionen som militær leder i Flyvevåbnet med særligt fokus på forhold, der er specifikke for Flyvevåbnet.

  5 ECTS

  Beredskabsstyrelsen som international aktør
  København

  Du opnår viden om Forsvarsministeriet internationale forpligtelser samt operationsplanlægning i international kontekst, således du kan bidrage i planlægnings-, gennemførelses- og afslutningsfasen af Beredskabsstyrelsens internationale operationer.  

  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København

  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militær eller beredskabsfaglig problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.

  15 ECTS

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job i Beredskabsstyrelsen bliver som faggruppeleder/delingsfører i en uddannelsesafdeling ved en af Beredskabsstyrelsens fem operative afdelinger, som uddanner værnepligtige redningsspecialister. Disse afdelinger er placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge. Du vil typisk have 4-6 undergivne befalingsmænd og 25-30 værnepligtige, som du har ledelsesansvar overfor. Udover de daglige opgaver i uddannelsesafdelingen indbefatter stillingen ca. tre døgnvager i måneden, hvor du er ansvarlig for den vagtstyrke, som ligger i beredskab med en responstid på fem minutter. På sigt kan der også være mulighed for internationale udsendelser, hvor Beredskabsstyrelsen bidrager med humanitær bistand. 
 

”I Beredskabsstyrelsen bliver man hurtigt voksen. Opgaverne og ansvaret venter ikke på, at du læser op på dem, og ofte bliver man testet i felten. Vi skal på meget kort tid kunne skifte gear og løse presserende opgaver i et hæsblæsende tempo, så du skal mestre ledelse i meget forskellige situationer”.

- Frederik, korpsmester, Beredskabsstyrelsen Sydjylland

BRS
Zakaria i BRS uniform

En officer kan ikke gemme sig i mængden”, er en vigtig sætning fra uddannelsen. Det betyder, at du som officer, har et stort ansvar fra dag ét. Jeg glæder mig til at teste og bruge al den viden og de teorier, jeg har lært på studiet i praksis, i mit nye job som faggruppeleder ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Zakaria, Korpsmester

Beredskab 2

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Beredskabsstyrelsen og i Forsvarsministeriets koncern. Beredskabsofficerer kommer i deres karriere typisk til at arbejde med både operative opgaver, uddannelse, logistik og sagsbehandling. Det giver en bred forståelse for Beredskabsstyrelsens opgaveportefølje og en indsigt, som du for brug for i en eventuel fremtidig chefstilling. Du har selv stor indflydelse på, hvilken vej du ønsker at tage din karriere. Dette sker typisk i samråd med din chef eller Beredskabsstyrelsens strategiske HR-kontor. Der er også muligheder for at søge adskillige stillinger i andre dele af Forsvarsministeriets koncern.   

For at blive udnævnt til sektionsleder skal du tage en række relevante videreuddannelseskurser, og på længere sigt får du mulighed for at søge optagelse på Master i Militære Studier.

Beredskabsofficerer er desuden eftertragtede af civile virksomheder og andre offentlige organisationer, da de med lederuddannelse, praktisk erfaring og solid beredskabsfaglig viden skaber værdi i diverse stillinger på både leder- og chefniveau.

 
”Jeg synes, at jeg som officer har rigtig gode karrieremuligheder - også set på tværs af Forsvarsministeriets område. Men du kommer ikke sovende til en karriere i Beredskabsstyrelsen. Du skal være klar til at kaste ressourcer i en krævende videreuddannelse og selv opsøge dine muligheder, også hvis det kræver, at du skal flytte til en anden landsdel. Hvis du er klar til det, så er mulighederne der også”.

- Helle, sektionsleder, Nationalt Beredskab

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt Beredskabsstyrelsens kontor; Strategisk HR og Officersskolen på BRS-KTP-SHO@brs.fiin.dk.

Du skal være fyldt 18 år for at indtræde på en uddannelse i Beredskabsstyrelsen, men i praksis er du ældre, når du starter en officersuddannelse, da du først skal have gennemført andre uddannelser, jf. optagelseskravene. Du vil typisk være 25-30 år gammel, når du starter, men det er også muligt at blive optaget, hvis du har lidt flere år på bagen.

Hvis du ikke har dansk statsborgerskab eller kommer fra Norden eller et EU/EØS land, skal du have dansk opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, SKAL du vedlægge en farvekopi af dit pas.

Kommer du fra et land uden for Norden og EU/EØS, skal du også vedlægge en farvekopi af din opholds- og arbejdstilladelse.

Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (officersbasisuddannelse) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende beredskabsfaglig uddannelse.

Nej så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende.

Ja, det er en forudsætning for at blive optaget. Der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen.

Du kan godt søge officersuddannelsen inden du er færdig med dit studie, så længe studiet er afsluttet inden der er uddannelsesstart på officersuddannelsen.

Ja, Beredskabsstyrelsen garanterer job efter endt uddannelse.

I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Beredskabsstyrelsen minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.

Dit første job som officer vil typisk være som fører for en deling / faggruppeleder i værnepligtsuddannelsen ved en af Beredskabsstyrelsens operative afdelinger.

Du kan altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Beredskabsstyrelsens behov. Der er mulighed for at gøre karriere ved Beredskabsstyrelsen operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge, ved Teknisk Skole i Tinglev og ved hovedkvarteret i Birkerød. Derudover er der mulighed for at gøre karriere i andre dele af Forsvarsministeriets koncern.