Fortsæt til indhold
Efterretningsspecialist i Flyvevåbnet

på de forskellige sergent niveauer

Opgaver som efterretningsspecialist

Efterretningsspecialister i Flyvevåbnet har samme grundlæggende efterretningsuddannelse, men bliver specialiseret i de forskellige efterretningsafdelinger ved Flyvevåbnets forskellig Wings.

Efterretningsspecialist som Sergent (M212).

Typisk betegnes personel på funktionsniveau M212 som Efterretningsassistenter eller –specialister, afhængig af uddannelsesniveau og erfaring.

SG Personel af funktionsniveau M212 ved Efterretning, foretager opgaveløsning ud fra udstukne retningslinjer, typisk gennemføres denne for personel i grupper op til tre personer.

SG Endvidere udfører M212 opgaver relateret til den taktiske operative situation for nationale og deployerede enheder, samt foretager og leder briefing af operativt personel.

SG fører andet efterretningspersonel, under gennemførelsen af efterretningsstøtte i relation til enhedens Opgave- og Ansvarsbeskrivelse.

Efterretningsspecialisten er ansvarlig for sagsbehandling af specifikke opgaver: efterretningsmæssige emner.

Stillingsindehaveren varetager, med ansvar over for chef, følgende:

 • Behandling af fjerkendingsmateriel, herunder undervisningsmateriale på våbenmateriel.
 • Medvirker i sagsbehandlingen.
 • Medvirker i bearbejdning, vurdering og analyse af modtagne efterretningsinformationer.
 • Medvirker i udarbejdelse af bestemmelser, procedurer og instrukser for efterretningsvirksomhed.
 • Medvirker i den efterretningsmæssig støtte til fast stationerede og deployerede enheder.
 • Medvirker til opgørelse af samlede behov for efterretningsoplysninger og materiale.
 • Gennemfører efterretningsbriefinger af personel.
 • Udarbejder den efterretningsmæssige del af missionsforberedelsen.
 • Foretager briefing af detachementer før og under deployering.
 • Foretager undervisning af relevant personel.
 • Bidrager til vedligehold af materiel til deployeringer.

Se uddannelsesbeskrivelse til Efterretningsspecialist i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist som Oversergent (M221).

Personel på funktionsniveau M221 betegnes som Efterretningsspecialister, på baggrund af uddannelsesniveau og erfaring.

OS Personel af funktionsniveau M221 ved Efterretning, foretager ligesom ved SG niveau, opgaveløsning ud fra udstukne retningslinjer, og. Derudover leder OS team arbejde, planlægger og tilrettelægger den efterretningsmæssige støtte til daglige operationer samt varetager efterretningsmæssig rapportering.

OS planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollere pålagte opgaver i forbindelse med daglig efterretningsstøtte til nationale og deployerede enheder, samt taktisk efterretningsvirksomhed ved enheden.

OS foretager og leder efterretningsstøtten til enheden, efter nærmere ordre, samt bearbejder og gennemfører behandling af efterretningsdata og –informationer inden for udpeget ansvarsområde.

Er over for Leder af sektion, ansvarlig for sektionens opgaveløsning:

 • Bidrage til overordnet tilsyn med og koordination af efterretningsmæssig understøttelse af Flyvevåbnets operative opgaveløsning.
 • Bidrager til relevante kapacitetsudviklingsprojekter med ISR faglige input.
 • Deltager på ordre i OPG og PGP i relation til ISR.
 • Bidrager til øvelsesplanlægningen i relation til ISR.
 • Bidrager til udgivelse af retningslinjer for gennemførelse af uddannelse af FLV efterretningspersonel.
 • Bidrager til opstillingsgrundlag for kapaciteter relateret til flyvevåbnets internationale styrkebidrag og nationale beredskaber.
 • Bidrager til udarbejdelse af militærfaglig indstilling og militærfaglig anbefaling i relation til flyvevåbnets styrkebidrag til nationale og internationale operationer.
 • Bidrager til opdateringer for FLK ledelse og beslutningstagere ved ændringer i trusselsbilledet.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager med vurdering af fremmede flymilitære aktiviteter i dansk interesseområde. Bidrager til udarbejdelse af daglige efterretningsvurderinger.
 • Bidrager til understøttelse af planlægning og afvikling med fornødne efterretningsoplysninger.
 • Deltager på ordre som "Intelligence Duty Officer”.

Se uddannelsesbeskrivelse til Efterretningsspecialist i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist som Seniorsergent (M231).

Personel af funktionsniveau M231 betegnes som Efterretningsspecialister, på baggrund af uddannelsesniveau og erfaring, og kan derudover være ved Efterretning er enten elementleder eller sagsbehandler ved sektionen.

SSG arrangerer og behandler data og informationer ved sektionen samt opstiller oplæg til brug for analyse. Derudover godkender, kontrollerer og koordinerer SSG støtte til den daglige drift herunder ansvar i relation til uddannelsesstøtte af eksempelvis enehedens personel operatører og andre.

SSG behandler og arrangere, i samarbejde med Leder Efterretning, den daglige efterretningsstøtte til nationale og deployerede enheder, samt taktisk behandling af efterretningsvirksomheden ved enheden.

SSG koordinerer, efter direktiv, den efterretningsmæssige støtte til uddannelsesvirksomheden ved egen enhed, samt eksterne enheder.

SSG kan være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af den daglige varetagelse af efterretningsstøtte inden for udpeget ansvarsområde.

Ansvarlig for at:

 • Virke som Intelligence Analyst herunder analyse af data.
 • Moniterer og koordinerer overvågning og rekognoscering udført af danske luftmilitære enheder.
 • Bidrager på ordre med faglige input til kapacitetsudvikling, studie- og udviklingsvirksomhed, uddannelse, OPG-arbejde, øvelsesplanlægning mv.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager til daglig taktisk efterretningstjeneste/virksomhed og bidrager med vurdering af fremmede militære materielgenstande i dansk interesseområde.
 • Bidrager til daglige efterretningsvurderinger til brug for tasking af FLV kapaciteter.
 • Requester, moniterer og koordinerer efterretningsmæssig indhentning.

Se uddannelsesbeskrivelse til Efterretningsspecialist i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist som Chefsergent (CSGM232).

Personel af funktionsniveau M232 betegnes som Efterretningsspecialister, og kan derudover fungerer som Næstkommanderende, Subject Matter Expert (SME) og analytiker.

CSG ved ACW Efterretningssektion, er NK, SME og analytiker ved sektionCSG har det overordnede ansvar for sektionens drift på vegne af Lede CH Efterretning. Endvidere opstiller CSG i samarbejde med Leder Efterretning ACW CH OI, strategiske milepæle for sektionens virke samt deltager i mødefora som enhedens repræsentant for det efterretningsmæssige felt.

CSG er typisk daglig leder af driften for Efterretningssektionen, og er ansvarlig for enhedens efterretningstjeneste. Dette kan indbefatte taktisk efterretning til nationale og deployerede enheder, samt analyse.

CSG er typisk også ansvarlig for informationsstyrings- og træningsaktiviteter både internt og eksternt. CGS er endvidere stedfortræder og næstkommanderende for Leder Efterretning ved enheden.

Virker som mentor for hele afdelingens medarbejderstab med reference til Chefen for Afdelingen.

Er over for Leder af sektionen ansvarlig for sektionens opgaveløsning:

 • Bidrage til overordnet tilsyn med og koordination af efterretningsmæssig understøttelse af Flyvevåbnets operative opgaveløsning.
 • Bidrager til relevante kapacitetsudviklingsprojekter med faglige input.
 • Deltager på ordre i OPG og PGP.
 • Bidrager til øvelsesplanlægningen.
 • Bidrager til udgivelse af retningslinjer for gennemførelse af uddannelse af FLV efterretningspersonel.
 • Bidrager til opstillingsgrundlag for kapaciteter relateret til flyvevåbnets internationale styrkebidrag og nationale beredskaber.
 • Bidrager til udarbejdelse af militærfaglig indstilling og militærfaglig anbefaling i relation til flyvevåbnets styrkebidrag til nationale og internationale operationer.
 • Bidrager til opdateringer for FLK ledelse og beslutningstagere ved ændringer i trusselsbilledet.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager med vurdering af fremmede flymilitære aktiviteter i dansk interesseområde. Bidrager til udarbejdelse af daglige efterretningsvurderinger til brug for tasking af FLV kapaciteter/NATOPS.
 • Bidrager til understøttelse af planlægning og afvikling af Air Task Order (ATO) med fornødne efterretningsoplysninger.
 • Deltager på ordre som "Intelligence Duty Officer i perioder med særlig støtte for Senior Duty Officer.

Se uddannelsesbeskrivelse til Efterretningsspecialist i Flyvevåbnet