Fortsæt til indhold

Sergent i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist i Forsvaret

scroll down

VIL DU ARBEJDE TÆT SAMMEN MED BESLUTNINGSTAGERE OG RÅDGIVE DEM?

Som efterretningsspecialist i Flyvevåbnet vil du få en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med beslutningstagere og forsyne dem med efterretninger, så Flyvevåbnet 24/7 kan udføre luftoperationer i ind- og udland. Som efterretningsspecialist bidrager du derved direkte til Danmarks sikkerhed og sikkerhed for de danske styrker.    
Afhængig af hvilken myndighed du arbejder hos, vil du blandt andet være med til:

National Air Operations Centre, Intelligence – Surveillance – Reconnaissance (NAOC ISR), Karup:

Du vil være tæt på Flyvevåbnets øverste ledelse og få en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med beslutningstagere og forsyne dem med efterretninger.
Du vil forberede og gennemføre daglige briefinger, samt støtte NAOC i deres daglige operationer. Som efterretningsspecialist ved NAOC ISR vil du også understøtte resten af Flyvevåbnets efterretningsenheder med viden, information, efterretninger og uddannelse.

Air Transport Wing (ATW), Aalborg:

Du kommer til at varetage en bred vifte af opgaver såsom briefing/de-briefing, efterretningsanalyse og faglig tjeneste.
Du vil fra første dag komme til at arbejde med efterretninger og grunduddannelsen indenfor efterretningsfeltet vil bl.a. indeholde introduktion til forskellige efterretningsdiscipliner, efterretningsanalyse samt relevante tekniske kurser.

Air Control Wing (ACW), Karup:

Din opgave vil være at tilvejebringe den datamængde, der sikrer ledelsen et oplyst grundlag at træffe beslutninger på, i forhold til sikkerheden i det danske luftrum.
Det er forventet at efterretningsspecialisten oparbejder en faglig overhøjde i forhold til de ansatte efterretningsassistenter og udviser en særlig høj arbejdsmoral og etiske værdier. Efterretningsspecialisten leder derved sine medarbejdere via det gode eksempel.
ACW er en operativ enhed, hvilket betyder, at vi hver dag arbejder ”skarpt”, og de data, som du behandler, ligger til grund for, at danske kampfly kan gå på vingerne og udføre suverænitetshåndhævdelse i luften.
Derudover vil efterretningsspecialisten have en mellemlederfunktion, der sikrer det daglige arbejde forgår effektivt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af enhedens ledelse.

Helicopter Wing (HW), Karup:

Din rolle er at støtte med trusselsvurderinger i helikopteroperationer og give ledelsen og besætningen det bedst mulige beslutningsgrundlag under planlægning og udførelse af en operation.
Du skal hele tiden søge viden om fjendens taktik og doktrin, våbensystemer, historik og kapacitet for at kunne støtte med et så oplyst efterretningsbillede som muligt.
Dette sætter krav til din grundighed og nysgerrighed og ikke mindst integritet. Der bliver truffet vigtige beslutninger ud fra det grundlag du præsenterer.
Derudover vil du have en mellemlederfunktion, der sikre det daglige arbejde forgår effektivt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af enhedens ledelse.

Fighter Wing (FW), Skrydstrup:

Vil du arbejde tæt sammen med piloterne, og hjælpe med at forberede missionerne? Anvendelse af kampfly til træning og indsættelse i væbnede konflikter kræver indsigt og viden om modstanderens våbensystemer, træningsmønstre, situationsbillede samt handlemuligheder. Alle disse informationer og data analyseres af dig som efterretningsspecialist. Du vil komme til at undervise, briefe samt rådgive piloter til effektiv indsættelse af F-16 i daglig træning og mission, samt formidle informationer til foresatte myndigheder gennem rapportering på både skriftlig dansk og engelsk. Så vil du have en udfordrende og alsidig fremtid med både ledelsesansvar, kontorarbejde, briefinger og undervisning, så er uddannelsen som efterretningsspecialist måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 21.970,74 kr. pr. mdr. + 16,6 % i pension.
Er du allerede ansat i Forsvaret vil dit ansættelsesforhold bibeholdes under uddannelsen. Lønnen tilpasses den respektive stilling, du søger. 
Er du tidligere ansat i Forsvaret, vil en evt. anciennitet tælle med i din lønberegning.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år som en kombination af teori og praktik, dog op til 5 år for Air Transport Wing.

Perioden kan variere alt efter dine kompetencer og engagement og om du tidligere har arbejdet med efterretning.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen foregår typisk på Flyvevåbnets flyvestationer i Karup, Aalborg, Skrydstrup og i udlandet afhængig af hvilken enhed du bliver tilknyttet.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen får du ved at have ansøgt om og fået jobbet som efterretningsspecialist ved en af Flyvevåbnets myndigheder. Jobopslag er kun tilgængelige ved ledige stillinger ved de enkelte myndigheder.

Find jobopslag på vores jobside. 
Vælg funktionsniveau "sergent, oversergent eller seniorsergent" og værn "Flyvevåbnet".

Hvornår starter uddannelsen?
Uddannelsen har ikke et fast optag - Flyvevåbnet rekrutterer, når stillinger bliver ledige. Når man har søgt stillingen og fået jobbet, vil man påbegynde uddannelsen efter tiltrædelse i stillingen. Adgangskrav

For at søge jobbet/uddannelsen skal du have gennemført sergentuddannelsen og være fundet egnet til international tjeneste.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, på nær ved NAOC ISR og Air Transport Wing, hvor du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

kunne opfylde følgende krav:

Derudover skal du ved Fighter Wing Skrydstrup og Air Transport Wing gennemføre:

 • Skriftlige prøver
 • Interview med psykolog

Derudover skal du ved Fighter Wing Skrydstrup gennemføre:

 • Engelsk screening/test

ØNSKELIGE KRAV:

Du har gode engelsk kundskaber samt flair for at arbejde med IT applikationer og programmer

For Air Transport Wing: Du taler fransk, tysk eller et andet fremmedsprog.

 Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnet på 25 51 18 99 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

Funktionsbeskrivelse

på de forskellige sergent niveauer

Efterretningsspecialist som Sergent (M212)

Typisk betegnes personel på funktionsniveau M212 som Efterretningsassistenter eller –specialister, afhængig af uddannelsesniveau og erfaring.

SG Personel af funktionsniveau M212 ved ACW Efterretning, foretager opgaveløsning ud fra udstukne retningslinjer, typisk gennemføres denne for personel i grupper op til tre personer.

SG Endvidere udfører M212 opgaver relateret til den taktiske operative situation for nationale og deployerede enheder, samt foretager og leder briefing af operativt personel.

SG fører andet efterretningspersonel, under gennemførelsen af efterretningsstøtte i relation til enhedens Opgave- og Ansvarsbeskrivelse.

Efterretningsspecialisten er ansvarlig for sagsbehandling af specifikke opgaver: efterretningsmæssige emner.

Stillingsindehaveren varetager, med ansvar over for chef, følgende:

 • Behandling af fjerkendingsmateriel, herunder undervisningsmateriale på våbenmateriel.
 • Medvirker i sagsbehandlingen
 • Medvirker i bearbejdning, vurdering og analyse af modtagne efterretningsinformationer.
 • Medvirker i udarbejdelse af bestemmelser, procedurer og instrukser for efterretningsvirksomhed.
 • Medvirker i den efterretningsmæssig støtte til fast stationerede og deployerede enheder.
 • Medvirker til opgørelse af samlede behov for efterretningsoplysninger og materiale.
 • Gennemfører efterretningsbriefinger af personel.
 • Udarbejder den efterretningsmæssige del af missionsforberedelsen.
 • Foretager briefing af detachementer før og under deployering.
 • Foretager undervisning af relevant personel.
 • Bidrager til vedligehold af materiel til deployeringer.

Efterretningsspecialist som Oversergent (M221)

Personel på funktionsniveau M221 betegnes som Efterretningsspecialister, på baggrund af uddannelsesniveau og erfaring.

OS Personel af funktionsniveau M221 ved ACW Efterretning, foretager ligesom ved SG niveau, opgaveløsning ud fra udstukne retningslinjer, og. Derudover leder OS team arbejde, planlægger og tilrettelægger den efterretningsmæssige støtte til daglige operationer samt varetager efterretningsmæssig rapportering.

OS planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollere pålagte opgaver i forbindelse med daglig efterretningsstøtte til nationale og deployerede enheder, samt taktisk efterretningsvirksomhed ved enheden.

OS foretager og leder efterretningsstøtten til enheden, efter nærmere ordre, samt bearbejder og gennemfører behandling af efterretningsdata og –informationer inden for udpeget ansvarsområde.

Er over for Leder af sektion, ansvarlig for sektionens opgaveløsning:

 • Bidrage til overordnet tilsyn med og koordination af efterretningsmæssig understøttelse af Flyvevåbnets operative opgaveløsning.
 • Bidrager til relevante kapacitetsudviklingsprojekter med ISR faglige input.
 • Deltager på ordre i OPG og PGP i relation til ISR.
 • Bidrager til øvelsesplanlægningen i relation til ISR.
 • Bidrager til udgivelse af retningslinjer for gennemførelse af uddannelse af Flyvevåbnets efterretningspersonel.
 • Bidrager til opstillingsgrundlag for kapaciteter relateret til flyvevåbnets internationale styrkebidrag og nationale beredskaber.
 • Bidrager til udarbejdelse af militærfaglig indstilling og militærfaglig anbefaling i relation til flyvevåbnets styrkebidrag til nationale og internationale operationer.
 • Bidrager til opdateringer for FLK ledelse og beslutningstagere ved ændringer i trusselsbilledet.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager med vurdering af fremmede flymilitære aktiviteter i dansk interesseområde. Bidrager til udarbejdelse af daglige efterretningsvurderinger.
 • Bidrager til understøttelse af planlægning og afvikling med fornødne efterretningsoplysninger.
 • Deltager på ordre som "Intelligence Duty Officer”.

Efterretningsspecialist som Seniorsergent (M231)

Personel af funktionsniveau M231 betegnes som Efterretningsspecialister, på baggrund af uddannelsesniveau og erfaring, og kan derudover være ved ACW Efterretning er enten elementleder eller sagsbehandler ved sektionen.

SSG arrangerer og behandler data og informationer ved sektionen samt opstiller oplæg til brug for analyse. Derudover godkender, kontrollerer og koordinerer SSG støtte til den daglige drift herunder ansvar i relation til uddannelsesstøtte af eksempelvis enehedens personel operatører og andre.

SSG behandler og arrangere, i samarbejde med Leder Efterretning, den daglige efterretningsstøtte til nationale og deployerede enheder, samt taktisk behandling af efterretningsvirksomheden ved enheden.

SSG koordinerer, efter direktiv, den efterretningsmæssige støtte til uddannelsesvirksomheden ved egen enhed, samt eksterne enheder.

SSG kan være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af den daglige varetagelse af efterretningsstøtte inden for udpeget ansvarsområde.

 • Virke som Intelligence Analyst herunder analyse af data.
 • Moniterer og koordinerer overvågning og rekognoscering udført af danske luftmilitære enheder.
 • Bidrager på ordre med faglige input til kapacitetsudvikling, studie- og udviklingsvirksomhed, uddannelse, OPG-arbejde, øvelsesplanlægning mv.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager til daglig taktisk efterretningstjeneste/virksomhed og bidrager med vurdering af fremmede militære materielgenstande i dansk interesseområde.
 • Bidrager til daglige efterretningsvurderinger til brug for tasking af FLV kapaciteter.
 • Requester, moniterer og koordinerer efterretningsmæssig indhentning.

Efterretningsspecialist som Chefsergent (M232)

Personel af funktionsniveau M232 betegnes som Efterretningsspecialister, og kan derudover fungerer som Næstkommanderende, Subject Matter Expert (SME) og analytiker.

CSG ved ACW Efterretningssektion, er NK, SME og analytiker ved sektionCSG har det overordnede ansvar for sektionens drift på vegne af Leder ACW CH Efterretning. Endvidere opstiller CSG i samarbejde med Leder Efterretning ACW CH OI, strategiske milepæle for sektionens virke samt deltager i mødefora som enhedens repræsentant for det efterretningsmæssige felt.

CSG er typisk daglig leder af driften for Efterretningssektionen, og er ansvarlig for enhedens efterretningstjeneste. Dette kan indbefatte taktisk efterretning til nationale og deployerede enheder, samt analyse.

CSG er typisk også ansvarlig for informationsstyrings- og træningsaktiviteter både internt og eksternt. CGS er endvidere stedfortræder og næstkommanderende for Leder Efterretning ved enheden.

Virker som mentor for hele afdelingens medarbejderstab med reference til Chefen for Afdelingen.

Er over for Leder af sektionen ansvarlig for sektionens opgaveløsning:

 • Bidrage til overordnet tilsyn med og koordination af efterretningsmæssig understøttelse af Flyvevåbnets operative opgaveløsning.
 • Bidrager til relevante kapacitetsudviklingsprojekter med faglige input.
 • Deltager på ordre i OPG og PGP.
 • Bidrager til øvelsesplanlægningen.
 • Bidrager til udgivelse af retningslinjer for gennemførelse af uddannelse af FLV efterretningspersonel.
 • Bidrager til opstillingsgrundlag for kapaciteter relateret til flyvevåbnets internationale styrkebidrag og nationale beredskaber.
 • Bidrager til udarbejdelse af militærfaglig indstilling og militærfaglig anbefaling i relation til flyvevåbnets styrkebidrag til nationale og internationale operationer.
 • Bidrager til opdateringer for FLK ledelse og beslutningstagere ved ændringer i trusselsbilledet.
 • Deltager på ordre i relationsmøder med de enkelte wings og øvrige kommandoer.
 • Bidrager med vurdering af fremmede flymilitære aktiviteter i dansk interesseområde. Bidrager til udarbejdelse af daglige efterretningsvurderinger til brug for tasking af FLV kapaciteter/NATOPS.
 • Bidrager til understøttelse af planlægning og afvikling af Air Task Order (ATO) med fornødne efterretningsoplysninger.
 • Deltager på ordre som "Intelligence Duty Officer i perioder med særlig støtte for Senior Duty Officer.

Min fremtid

Du bliver ansat som mellemleder i Forsvaret og kan deltage i internationale fredsbevarende operationer. Du kan dog tidligst blive udsendt, når du har afsluttet din grundlæggende efterretningsgrunduddannelse, som typisk tager 6 måneder. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. En udsendelse varer typisk 2-3 måneder, men kan i enkelte tilfælde varer længere, afhængig af hvilken myndighed, som du bliver ansat ved.

Du vil ligeledes deltage på øvelser i ind- og udland.


Læs mere om udsendelse med Forsvaret