Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Operativ planlægningsstilling ved Forsvarets Sanitetskommando


Operativ planlægningsstilling ved Forsvarets Sanitetskommando

Er du major/orlogskaptajn M331 og har du lyst til et spændende job inden for den operative del af sanitetsområdet ved Forsvarets Sanitetskommando?
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstje-neste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores sol-dater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Vi tilbyder dig en udviklende og dynamisk stabstjeneste sammen med gode kolleger i et stærkt tværfagligt miljø med en uformel omgangstone. Stabstjeneste er fundamentet for det operative vir-ke, og binder de forskellige fagområder sammen til at arbejde for et fælles mål og styrke opgave-løsningen Du vil indgå i planlægningsafdelingen under udviklingsdivisionen. Divisionen består der-udover af tre afdelinger, der varetager hhv. militærmedicinsk udvikling, sanitetsfaglig studie- og udviklingsvirksomhed og Force Health Protection. Hos os er faglig indsigt, solidt samarbejde, or-dentlighed og helhedssyn nøgleelementer for vores fælles løsninger.
Om stillingen
Du skal løse opgaver for Forsvaret i samarbejde med de øvrige kommandoer og styrelser, samt foresatte myndighed. Opgavestillingen er primært defineret af planlægningsafdelingschefen, herunder især analyser og større skriftlige opgaver samt sagsoplæg og stabsnotater.

Du bliver ansvarlig for at koordinere og strukturere udviklingsdivisionens repræsentation i operative udviklings-, koordinations- og planlægningsfora bl.a. ved operationsstaben, udviklings- og planlæg-ningsstaben, værnsstabene og øvrige kommandostabe. Herigennem skal du sikre den tværgående prioritering og styring af de interne operative opgaver i udviklingsdivisionen.

Du bliver ansvarlig for udviklingen og planlægningen af FSK faglige kontrolvirksomhed. Du deltager - med fokus på struktur og dokumentation - i FSK faglige kontrolvirksomhedsaktiviteter og du er den nærmeste hjælper for generallægen i rollen som Forsvarets Sanitets- og Træningsinspektør før, under og efter certificeringer, inspektioner og kontaktbesøg.

Du skal varetage den specifikke doktrinudvikling af den taktiske sanitetstjeneste for landoperatio-ner, som vil omfatte udarbejdelse af FSK direktiver, bestemmelser og vejledninger, der ligger inden for udviklingsdivisionens virkeområde, herunder krisestyringsplaner mv. Du skal tillige lede udvik-lingen af FSK interne stabsorganisation og stabsprocedure.

Du har også en uddannelsesrolle, hvor du udvikler, planlægger og som kursusleder gennemfører føringsuddannelsen af sundhedsfagligt personel ved FSK (kursus FSK-150) og du bidrager til udvik-ling og opdatering af andre uddannelsesaktiviteter inden for militære emneområder.

Du skal være souschef i planlægningsafdelingen og kunne balancere arbejdsopgaverne for de to øvrige i afdelingen og give chefen fagligt med- og modspil. Tillige skal du være chefens stedfortræ-der og være parat til at deltage i FSK stabs- og koordinationsmøder.

Endeligt skal du sagsbehandle og koordinere tværgående sager i udviklingsdivisionen. Du skal bl.a. planlægge og afholde planlægnings- og koordinationsmøder, samt gennemføre intern stabsarbejde i FSK operative planlægningsgrupper.

Afledt af den samlede opgaveportefølje skal du forvente en del indenlandsk rejseaktivitet i relation til møder med vores samarbejdspartere og ligeledes en begrænset udenlandsk rejseaktivitet.
Om dig
Du er uddannet major/orlogskaptajn, har operativ erfaring og har et godt kendskab til Forsvarets operative virke. Eller er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, optaget på MMS med ambitioner og potentiale til at uddanne dig til M331 niveauet. OFU er ønskeligt men ikke et krav.
Du kan formulere dig sikkert i skrift og tale på dansk og engelsk. Du trives med at gennemføre ope-rative overvejelser og afslutte dem med en klar og entydig operationsplan.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne. Du er initiativrig og formår selv-stændigt at igangsætte løsning af opgaverne. Du kan samarbejde på tværs af faggrænser med bå-de civile og militære kolleger samt samarbejdspartnere. Du inddrager andres erfaringer og syns-vinkler i udviklingen af dine kvalitative, og ofte værnsfælles, befalinger, inspektionsplaner, lærings-mål mf.

Du har forrettet operativ stabstjeneste og har erfaring fra en eller flere internationale operationer. Det vil være en fordel hvis du tidligere har haft berøring med sanitetstjenesten i dit eget værn, men det er ikke et krav.

Du er erklæret egnet til internationale operationer og har bestået basistesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for planlægningsafdelingen oberstløjtnant Henrik Skovhave, der kan kontaktes via FSK-U-NKUDV@mil.dk eller tele-fon: 51231721.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested er ved Forsvarets Sundhedstjeneste i Brabrand.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sani-tetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent