Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rollemodel, leder og mentor – Holdofficer på den Militære Diplomuddannelse ved Flyvevåbnets Officersskole


Rollemodel, leder og mentor – Holdofficer på den Militære Diplomuddannelse ved Flyvevåbnets Officersskole

Vil du være med til at skabe fremtidens Flyvevåben? Vil du være med til forme fremtidens officerer og tilsikre, at de får den fornødne faglige viden og rigtige holdninger med til gavn for Flyvevåbnet? Er du en person, som vægter ordentlighed og sunde værdier højt og som evner at videreformidle det? Evner du igennem samarbejde og koordination at skabe rammer, som fremmer motivation og produktivitet? Så kunne du måske være vores nye kollega og den nye holdofficer for kadetterne på den Militære Diplomuddannelse.
Om os
Uddannelsessektionen, som er en del af Flyvevåbnets Officersskole, består af fire holdofficerer og en chef. Uddannelsessektionen har ansvaret for kontinuerligt at kvalitetssikre og facillitere gennemførelsen af officersuddannelserne i Flyvevåbnet. Uddannelsessektionen forestår ikke uddannelsen, men har det overordnede ansvar for koordinationen af den praktiske gennemførelse. Herudover er sektionen ansvarlig for at validere og opdatere uddannelsesdokumentation for officersuddannelserne i Flyvevåbnet. Alt dette sker i et tæt samarbejde med bl.a. Flyverkommandoen og sektioner/institutter/skoler inden for Forsvarsakademiet.

Flyvevåbnets Officersskole er en relativt lille arbejdsplads, hvor alle er engagerede i og bidrager til udviklingen af fremtidens officerer. Chefen for Flyvevåbnets Officersskole har som studiechef en interesse i at følge den enkelte årgangs og kadets udvikling, og dette sker bl.a. gennem dialog med holdofficererne, for de er det naturlige omdrejningspunkt i dette arbejde, da det er dem, der har den daglige kontakt med kadetterne. Ud over uddannelsessektionen består Flyvevåbnets Officersskole af en Planlægnings- og Koordinationssektion samt Flyvevåbnets Sergentskole. Alle bidrager de aktivt til Uddannelsessektionens uddannelses- og planlægningsmæssige aktiviteter.

Om stillingen
Den Militære Diplomuddannelse er en akkrediteret uddannelse, som gennemføres af institutterne på Forsvarsakademiet, og det er holdofficeren, der har det koordinerende ansvar for planlægningen og gennemførelsen af modulerne – ikke det faglige, men det administrative. Ud over den løbende koordination med institutter, undervisere og øvrige officersskoler vil der også være koordination med eksterne – herunder udenlandske – samarbejdspartnere bl.a. i forbindelse med international uge, kadetbal, fremstilling for Hendes Majestæt Dronningen m.v. Alt i alt en stilling, som stiller krav til samarbejdsevnen.
Der vil være nogle tilbagevende planlægningsopgaver som fx planlægning af besøg fra US Air Force Academy, men oftest vil holdofficeren i højere grad udfylde rollen som vejleder/mentor/sparringspartner for kadetterne i forbindelse med større planlægningsopgaver samt andre sociale arrangementer. Holdofficeren er ansvarlig for, at arrangementerne afvikles inden for de udstukne rammer samt for at tilbagemelde på processen og fastholde den viden til de følgende årgange.

Holdofficeren er kadetternes nærmeste leder og har det ledelsesmæssige ansvar for kadetterne og skal derfor bidrage til at motivere og udvikle kadetterne fagligt såvel som holdningsmæssigt. Holdofficeren er en af de officerer, som kadetterne har den tætteste kontakt til, hvorfor holdofficeren har et særligt ansvar i forhold til at fremstå som det gode eksempel.

Der vil i perioder være en del administrativt arbejde forbundet med stillingen herunder udfærdigelse af bedømmelser og evt. forberedelse og gennemførelse af kommissionsforretninger, hvorfor det som holdofficer er vigtigt at mestre mentorrollen sideløbende med, at der opretholdes en vis distance.

Som holdofficer har du stor frihed til at planlægge din egen tid, og der er i sektionen en fleksibel tilgang til hjemmearbejde. Det forventes, at holdofficeren i vid udstrækning er selvkørende, idet der trækkes på sektionens og Flyvevåbnets Officersskoles samlede viden og erfaringer.

Dit faste tjenestested vil være Svanemøllen Kaserne, hvor den Militære Diplomuddannelse gennemføres. Der må forventes nogen rejseaktivitet, da Uddannelsessektionen såvel som uddannelsesaktiviteterne er spredt geografisk mellem København og Karup. Du vil dog have indflydelse på omfanget af rejseaktivitet, idet dog det forventes, at du deltager i den studieturen og enkelte ture som følgeofficer på udenlandsture.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller en erfaren premierløjtnant (M312), der er ved at afslutte videreuddannelsen til kaptajn, og i så fald vil du blive ansat på uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Din tjenestegren eller værnstilknytning er ikke vigtig, men derimod er det vigtigt,
- at du har lyst til at medvirke til den fortsatte udvikling og gennemførelse af officersuddannelsen i Flyvevåbnet
- at du – sammen med resten af Uddannelsessektionen – vil arbejde for at producere de bedst mulige officerer til Flyvevåbnet og give fremtidens officerer den bedste faglige ballast og støtte deres personlige udvikling.

Du behøver ikke at have erfaring fra det uddannelsesmæssige område. Det vil dog være en fordel, hvis du er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser, da du ofte vil skulle gå til og fra opgaver. Det forventes, at du i høj grad selv kan tilrettelægge din opgaveløsning, og at du udviser initiativ i forhold til koordination og formidling af information både internt såvel som eksternt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling herunder anvendelsen af WorkZone. Har du ikke forudgående erfaring, vil du få mulighed for at opbygge kompetencer inden for området. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Flyvevåbnets organisation og et godt netværk på tværs af Forsvarets myndigheder, da dette vil lette dit daglige arbejde.

Du har en høj grad af integritet og handlekraft, og du er ikke bange for at træffe beslutninger. Som person er du samarbejdsorienteret, åben, empatisk, pragmatisk samt besidder en veludviklet situationsfornemmelse. Du har gode kommunikative evner og rummer og ser styrken i forskellighed.

Du kan se dig selv i et lille team, hvor det store fokus på kadetternes udvikling ikke står i vejen for vores egen og fælles udvikling. Et team, hvor vi prioriterer at investere i hinandens kompetenceudvikling i en travl og varieret hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen, major Carina Bergman, tlf. +45 2064 8205, FAK-FLOS-U01@FIIN.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 26. august 2022. Der afholdes samtaler løbende. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.08.2022

Indrykningsdato

05.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent