Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Dygtig og ambitiøs M321/322 efterretningssagsbehandler (genopslag)


Dygtig og ambitiøs efterretningssagsbehandler til Operationsstabens Efterretningssektion J2 (GENOPSLAG)

Vil du være en del af sektionen, som har ansvaret for den værnsfælles efterretningstjeneste i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter, og som bidrager til de efterretningsmæssige opdateringer af Forsvarets øverste ledelse? Så er det nu, du skal søge!

Vi har brug for en stærk kaptajnløjtnant eller kaptajn, der evner at arbejde selv-stændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lysten og evnerne inden for efterretningsområdet.
Om os
Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Efterret-ningssektionen (J2). Sektionen er placeret i Karup.

J2 er ansvarlig for overordnet koordination af den militære efterretningstjeneste inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. Herudover har J2 ansvaret for koordinationen mellem Forsvarskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste samt allierede militære hovedkvarterers efterretningsafdelinger.

J2 koordinerer Forsvarskommandoens efterretningsvirksomhed med det formål at tilsikre, at efterretningsbehovet ved Forsvaret, såvel internationalt som nationalt, rettidigt identificeres og imødekommes ved synkronisering og prioritering af rele-vante indhentningskapaciteter.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden, opgaver som er præget af uforudsige-lighed samt udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen og omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 15 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere med et tæt sammenhold og en god stemning.

Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Vi råder over mange klassifice-rede kommunikationsmidler. Arbejdstiden er primært 0800-1600/1500, men opga-veløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksi-bilitet i mødetid kan aftales med nærmeste chef, idet hjemmearbejdsdage er mulige men begrænses af, at vi primært anvender klassificerede systemer i vores daglige arbejde.

J2 sektionen er opdelt i to elementer, hvor det daglige arbejde ledes af en MJ/OK.
Det er J2 JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) elementet der under anvendelse af JISR processen prioriterer og synkroniserer Forsvarets efterret-nings-indhentningsbehov på tværs af de underlagte kommandoer, mens J2 INTEL elementet beskæftiger sig med værnsfælles efterretningstjeneste, Basic Intelligence, Current Intelligence, og bidrager med efterretningsmæssige aspekter til planlægnings- og produktionsopgaver.
Om stillingen
Du kan forvente at blive anvendt i et af de to J2 elementer (JISR eller INTEL), afhængig af dine erfaringer og kompetencer, som vi selvfølgelig vil drøfte, hvis du inviteres til en samtale.

Som sagsbehandler i vores nyoprettede J2 JISR element skal du primært bidrage til at koordinere, synkronisere og prioritere besvarelsen af værnenes og kommandoer-nes indhentningsbehov på baggrund af Chefen for Operationsstabens prioriterede informations- og efterretningsbehov samt Chefen for J2 specifikke efterretningsbehov. Dette sker gennem allokering af indhentningsopgaver til den eller de kom-mandoer, der råder over det eller de indhentningsmidler, der bedst kan imødekom-me indhentningsbehovet. Du vil i denne forbindelse ligeledes bidrage til udarbejdel-se og ajourføring af indhentnings- og produktionsplaner.

Du deltager i stabsarbejde på tværs af organisationen, samarbejder med Forsvarets Efterretningstjeneste samt rådgiver om JISR- og andre efterretningsrelaterede for-hold.

Som sagsbehandler i INTEL elementet vil du komme til at bidrage til at monitere og sagsbehandle alle efterretningsmæssige forhold i J2 geografiske ansvars- og interesseområde. Du vil blive tildelt særlige emner, som du selvstændigt skal monitere, analysere og rapportere om. Du bearbejder og præsenterer efterretninger for bl.a. forsvarets øverste ledelse.

Desuden indgår du som J2 repræsentant i Operationsstabens værnsfælles planlægningsproces. Du deltager i stabsarbejde på tværs af organisationen, samarbejder med Forsvarets Efterretningstjeneste samt rådgiver om efterretningsrelaterede forhold.

Du kan se frem til tjenesterejser inden for Rigsfællesskabet såvel som til udlandet ifm. møder og konferencer med samarbejdspartnere og som repræsentant for Operationsstaben. Dette giver mulighed for at opbygge et unikt personligt netværk in-den for efterretningstjenesten i forsvaret.

Der vil i stillingen være gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT I/L), Føringskursus eller tilsvarende uddannelse. Du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt (HEM) og skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS). Du kan være udnævnt til M322.

Du har gerne erfaring fra en eller flere efterretningsstillinger. Det vigtigste er dog, at du er ambitiøs og omstillingsparathed samt villig til at deltage i den relevante kompetenceudvikling i relation til stillingen.

Du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er det kompetencerne mødeledelse, nytænkning, initiativ og samarbejde, der primært skal i anvendelse.

Kort sagt vil vi gerne have en person, der på eget initiativ evner hurtigt at finde ind til det essentielle i opgaven, tænke ud af boksen og derefter samarbejde på flere niveauer i organisationen for at bringe opgaven i mål.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Efter-retningssektionens chef, oberstløjtnant Morten Larsen: 7284 0156 / 5115 2833 eller souschefen i J2 efterretningssektionen, major Michael Queck: 7284 0142 / 4132 0402.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. oktober 2022.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære an-svar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internati-onale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.08.2022

Indrykningsdato

11.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent