Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand til 1. mobiliseringskompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet


Kompagnibefalingsmand til 1. mobiliseringskompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet

Brænder du for ledelse, uddannelse og udvikling af mellemledere?
Er du struktureret, kan du arbejde med flere opgaver samtidigt og holde overblikket?
Om os
Som de eneste i landet gennemfører kompagniet en ny 8 måneders værnepligt, med det formål at opstille tre mobiliseringskompagnier til kampbataljonerne ved 1. brigade.

Den helt nye uddannelse tager afsæt i dele af basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen med tyngde i enhedsuddannelse af delingen i rammen af kompagniet.

Uddannelsen kan groft opdeles i tre faser;
- Basisuddannelse, i august og september.
- Funktionsuddannelse og uddannelse i gruppens standarder, i oktober.
- Enhedsuddannelse i delingens defensive og offensive taktiske aktiviteter, fra november til marts.

Uddannelsen er et solidt fundament til at uddanne robuste infanterister og førere på alle niveauer.

Vi prioriterer fastholdelse og udvikling af den enkelte soldat højt. Gennem en kontinuerlig og målrettet kompetenceudvikling i funktionen, sikrer vi uddannelse med et højt fagligt niveau og en motiverende hverdag.

Opgaver løses ved en fælles indsats på tværs af niveauer og funktioner. Opgaver anvises konkret med et formål og en målsætning, men der er højt til loftet og metodefrihed i vejen frem mod målet.

Der hersker en uformel omgangstone og inkluderende ledelsesstil ved kompagniet, hvor autoritet skabes gennem faglighed og gensidig respekt på tværs af funktionsniveau.

Vi tror på, at det udvikler selvstændige, initiativrige og handlekraftige soldater og førere.
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand udgør du og kompagnichefen tilsammen kompagniets Command Team. Et kerneområde for Command Teamet er rekruttering, bemanding og udviklingen af kompagniets sergenter og oversergenter.

Du vil indgå som integreret del af kompagniets ordregruppe, hvor du bringer dine erfaringer og kompetencer i spil ved sparring med kompagniledelsen i relation til uddannelse, indsættelse og daglig drift af kompagniet.

Hertil vil du indgå i et samarbejde med bataljonsbefalingsmanden med henblik på, at operationalisere befalingsmandsstrategien i bataljonen.

Du vil herigennem tage ansvar for og sikre, at kompagniets befalingsmænd får rette vejledning og udvikling af egne kompetencer.

Du er desuden delingsfører for en decimeret kommandodeling bestående af et kommandokontor, en mekaniker- og vedligeholdelsessektion samt en forsyningssektion.

Fælles er at kommandodelingen er sammentømret med erfarent personel som besidder et højt fagligt niveau, en høj arbejdsmoral og en dyb forståelse for at understøtte kompagniets virke.

Det forventes endvidere at du indgår som faglærer eller instruktør i relation til dine kompetencer.

Du sikrer at kompagniets personel opretholder en skarp militær disciplin og samtidig formår du at drage omsorg om kompagniets personel.
Du spiller en vigtig rolle i at fastholde en stærk korpsånd og sikre husarånden føres videre.

For at opnå succes i stillingen er det afgørende at du er en rollemodel kendetegnet ved ordentlighed, synlig ledelse og en anerkende tilgang.

Du ansvarlig for kompagniets administrative tjeneste i et tæt samarbejde med det administrative element og bataljonens administrative sektion. Opgaverne spænder bredt og omfatter blandt andet arbejdstidsplanlægning, til- og afgang af personel, vagtfordeling og administrativ vejledning.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har eller er klar til at gennemføre den militære akademiuddannelse (MAU).

Kompagniet ser gerne at du har en bred tjenesteerfaring med en operativ tjeneste fra underafdelingen med tilhørende internationale operationer.

Du hviler i din faglighed og personlighed. Du har forståelse for soldaten som det hele menneske og har en anerkendende tilgang til dine kolleger - med evnen og viljen til at inddrage andres kompetencer i opgaveløsningen.

Du skal turde gå forrest, være synlig i dit virke og forstår betydningen af at motivere og udvikle andre med din egen person.

Herudover arbejder du fokuseret, struktureret og kan håndtere flere opgaver på samme tid.

Du er helhedsorienteret og kan identificere sammenhænge og afhængigheder, og det gør dig i stand til prioritere mellem opgaven, din egen og kommandodelingens indsats.

Slutteligt er det vigtigt, at du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor skiftende vilkår ofte influere din opgaveløsning. Derfor skal din tilgang til tjenesten være præget af initiativ, selvstændighed og ansvarlighed med fokus på opgaven samt et konstant fokus at understøtte kompagniets opgaveløsning.

Kompagniet vægter samarbejde, ærlighed og loyalitet meget højt og ser dette som en afgørende faktor for at arbejde i kompagniet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN C. R. K. Christensen på telefon 60 61 07 72 eller mail GHR-5B-100A@MIL.DK.

Alternativt kan bataljonsbefalingsmand SSG Anders Mejnholt-Jakobsen kontaktes på telefon 25 55 13 96 eller mail GHR-5B-BTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. juli 2022 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. september 2022, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.07.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent