Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Idrætsfaglig profil (Militær Idræt) ved Center for Militær Fysisk Træning


Idrætsfaglig profil (Militær Idræt) ved Center for Militær Fysisk Træning

Vil du gerne have stor indflydelse på den konceptuelle udvikling og drift af den militære idræt i Forsvaret - så er stillingen som idrætsfaglig medarbejder ved Center for Militær Fysisk Træning måske noget for dig?
Om os
Center for Militær Fysisk Træning er Forsvarets kompetencecenter inden for det militærfysiologiske område, som omfatter den militære fysiske støtte og uddannelse, der sikrer, at soldaten har den nødvendige operative fysiske parathed til at varetage sin funktion.
Vi er et værnfælles center organiseret med en chef, en næstkommanderende og to sektioner – en Militær Fysisk Støttesektion og en Koordinationssektion.

Centret huser i alt 34 ansatte – civile som militære med en bred vifte af militærfysiologiske kompetencer.
Den militære fysiske støtte omfatter uddannelse af enkeltmand og enheder i forebyggelse, restitution, belastningsstyring samt korrekt anvendelse af soldatens beskyttelses- og oppakningssystemer. Den militære fysiske støtte gennemføres af fysioterapeuter og træningsvejledere, vedligeholdes af enhedernes militære fysiske trænere og kan udbygges med Militære Fysiske Støtte Teams. Ligeledes omfatter støtten systematisk screening og afprøvning af soldaterne, som efterfølgende visiteres til trænings- eller behandlings-intervention. Enhederne støttes heri af enhedernes militære fysiske trænere. Den Militære Koordinationssektion varetager alle øvrige opgaver inden for det militærfysiologiske felt herunder, den militære fysiske træning på Forsvarets fire officersskoler, studie- og udviklingsvirksomhed, konceptudvikling, den militære idræt i Forsvaret, Invictus Games, projekter m.m.
Om stillingen
Stillingen er organisatorisk tilknyttet koordinationssektionen som favner ti øvrige kollegaer med hver deres specifikke opgaver, og hvor du som en del af et team på to medarbejdere, refererer til sektionschefen.

Din primære opgave er den militære idræt i Forsvaret hvor du over for centerchefen er ansvarlig for sagsbehandling af den konceptuelle udvikling af militær idræt i Forsvaret herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af de samlede opgaver inden for den nationale militære breddeidræt og militære internationale eliteidræt. Sidstnævnte i rammen af Conseil International du Sport Militaire (CISM). Din sekundære opgave er at støtte ind i den konceptuelle udvikling af Invictus Games programmet herunder støtte projektlederen med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af Forsvarets deltagelse i Invictus Games programmet hvert andet år.

Arbejdsområderne fordrer tjenesterejser, nationalt som internationalt. Du skal derfor være indstillet på en hel del rejsevirksomhed.

Stillingen indbefatter blandt andre disse overordnede opgaver:
• Tilvirker til udarbejdelse af centrets aktivitetsoversigt for militær idræt.
• Tilvirker til bestemmelsesgrundlaget for militær idræt i Forsvaret.
• Koordinerer tværorganisatorisk samarbejde med Forsvarskommandoen, Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, CISM, Dansk Militært Idrætsforbund samt andre eksterne samarbejdspartnere.
• I relation til militær idræt gennemfører du selvstændigt budgetplanlægning og budgetopfølgning i samarbejde med centrets næstkommanderende og Forsvarets Sanitetskommando.
• I relation til driften af Forsvarets militære landshold rådgiver og koordinerer du selvstændigt kompetenceudvikling og gennemfører årlig honoreringsproces for/af sportschefer og trænere.
• Planlægger, tilrettelægger og gennemfører selvstændigt årlig indstilling- og voteringsproces af kandidater til årlig Forsvarets Idrætspris i samarbejde med Forsvarets myndigheder.
• Analyserer og evaluerer løbende aktiviteter gennemført i regi af militær idræt og rapporterer data til brug Sanitetskommandoens Trænings- og Idrætsinspektør årsrapport.
Om dig
Du er erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Eller du er civil, ønskeligt med en idrætsfaglig uddannelsesmæssig baggrund, svarende til kvalifikationsramme niveau 6.
Vi forventer at du har en bred erfaring med selvstændig sagsbehandling og også gerne har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar.
Det er en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i hæren, søværnet eller flyvevåbnet i 2-4 år således at dit netværk og kendskab til Forsvarets myndigheder og Forsvarets forvaltningsprocesser er kendt.

Da du vil fungere som ene sagsbehandler på området militær idræt i Forsvaret, søger vi en profil med stærke analytiske kompetencer, som kan gennemtænke en opgaves dele og løsningsmuligheder. Ligeledes søger vi en profil som har et helhedsorienteret perspektiv. Det er derfor et ubetinget krav, at du forstår de sammenhænge som opgaverne indgår i, og kan inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- og langtidsplanlægning, og på tværs af en større organisation som Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets generelt og nationale som internationale samarbejdspartnere.
Da opgaveløsningerne er centreret om et team på to medarbejdere, søger vi en profil som selvstændigt er i stand til at styre, til tider komplekse, arbejdsprocessers retning, så resultaterne nås i rette tid.

Ud over ovenstående beskrevne kompetencer søger vi en profil som har:
• Et kendskab til den militære fysiske træning i Forsvaret, herunder fysisk og mental robusthed.
• Erfaring med ledelse af medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, fra veteraner over militært personel og medarbejdere med akademisk baggrund.
• Har erfaring fra elitesport - enten i en civil kontekst eller som tidligere atlet eller træner på et af Forsvarets militære landshold.
• Har et kendskab til forenings-/forbundsarbejde på konsulentniveau.
• Har erfaring med logistik og materielforvaltning fra tidligere stillinger.
• Du udtrykker dig kort og klart i skrift såvel som i tale. Og gerne med erfaring inden for kommunikations- og/eller medievirksomhed.

Du får et råderum for opgaveløsningen, så vi forventer, at du har en udpræget grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, og at du kan samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter.
Der er fokus på kvaliteten i de beslutninger og analyser, der ligger til grund for teamets arbejde såvel på kort som på lang sigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere til staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelser og Hovedorganisationen for officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, sats 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udtaget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Mikkel Soelberg på telefon +45 2523 9005 eller via mail: FSK-C-CHMKS@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2022 eler snarest derefter.

Send en motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent