Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnet


Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnet

Vil du være med til, at føre de frivillige ved Flyverhjemmeværnet ind i en endnu mere operativ fremtid hvor fagligheden er i højsædet? Brænder du for uddannelse og operativt virke samtidig med, at du virker bedst med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen? Så er stillingen som uddannelsesofficer og leder af Team Øst måske lige noget for dig.
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af en omstrukturering af det samlede Hjemmeværn. Flyverhjemmeværnet er landsdækkende med hovedkvarter i Vordingborg samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.

Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings-og Ressourcesektion og en Operations-og Støttesektion. Staben består pt. af 28 civile og militære medarbejdere.
Flyverhjemmeværnet, er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen.
Vores primære opgave er at støtte Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Danmark.

Flyverhjemmeværnet koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- og uddannelsesstøtte. Flyverhjemmeværnet har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.100 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Flyverhjemmeværnets Operations-og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations-og Støttesektionen har således ansvaret for opstillingen af de frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind-og udland og meget mere. Udover sektionschefen indgår der otte medarbejdere i sektionen; én major, fire kaptajner og tre seniorsergenter.
Om stillingen
Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit udgangspunkt vil være Vordingborg kaserne. Du skal forvente, at en del af din tjeneste vil foregå om aftenen og i weekends. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads og hjemmearbejdsdage efter aftale med sektionschefen. Som uddannelsesofficer er du leder af Team Øst. Teamet er et af Flyverhjemmeværnets tre Teams, der har den direkte kontakt med et antal hjemmeværnseskadriller inden for et geografisk område. Team Øst dækker Sjælland og Bornholm.

Overordnet vil det blive din opgave, at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter i Flyverhjemmeværnet, herunder øvelser, uddannelser og generel rådgivning på eskadrilleniveau af Flyverhjemmeværnets hjemmeværnseskadriller.
Du vil sammen med en seniorsergent være den primære kontaktperson for et antal eskadriller, og du vil overfor sektionschefen være ansvarlig for at støtte disse eskadrillers opstilling, uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter. I nogen udstrækning skal du også gennemføre møder og seminarer.

Du besøger dine eskadriller under Team Øst fortløbende, efter aftale med Sektionschefen, og du deltager under deres våbeneftersyn som FHV repræsentant. Et væsentligt område er uddannelse og verifikation af prioriterede enheder som eksempelvis bevogtningsdelinger og Security Force delinger. Du bidrager endvidere til udviklingen af FHV aktivitetsoversigt (AKOS) og øvrige planlægningsprodukter ved Flyverhjemmeværnet.

I Flyverhjemmeværnet udlever vi frihed under ansvar. Vi tilbyder derfor en stilling med en høj grad af frihed til, i koordination med din kollega i teamet, at kunne forme din dagligdag og planlægge din tjeneste under hensyntagen til din familie og fritid.

Stillingen er placeret i Vordingborg.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge og formår, at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes.

Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel og handlekraftig.

Det vil være en fordel men ikke et krav, hvis du tidligere har beskæftiget dig med frivillige organisationer og dermed har erfaring med og forståelse for, hvad der driver de frivillige, herunder hvordan du bedst motiverer og støtter dem.

De frivillige du vil møde, er et bredt udsnit af den danske befolkning, og her vil den kommunikative, empatiske og diplomatiske side af dig, med fordel kunne anvendes for med tiden, at opnå den tillid til din person blandt de frivillige, der er så vigtig i forbindelse med udførelsen af vores arbejde som fastansatte.

Du er uddannet indenfor det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet. (Operations-og Støtteuddannet)

Desuden er det ønskeligt, at du:

• Har erfaring med bevogtning.
• Har erfaring fra INTOPS.
• Har erfaring som underviser på Flyvevåbnets eller Hjemmeværnets skoler.

Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet. Du må også gerne have erfaring fra højere stabe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operations- og Støttesektionen, major Pia Rousing Clemmensen på telefon 91 33 50 31.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Claus Rasmussen på telefon 72 81 91 66.

Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Stillingen er vakant og er til besættelse snarest efter ansøgningsfrist. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

03.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent