Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderede til Forsvarets Joint Operations Center (Genopslag)


Næstkommanderede til Forsvarets Joint Operations Center (Genopslag)

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center i Operationsstaben.
Er du god til at koordinere, udvikle, samarbejde, analysere, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?
Om os
Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens(FKO) døgnbemandede operationscenter i Operationsstaben.

JOC er Single Point of Contact for Forsvaret, herunder at kunne iværksætte/bemande Forsvarets krisestab. JOC skal derudover håndterer særlige hændelser og alle andre hændelser, både nationalt og internationalt, samt være kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere.

Derudover at kunne:

• Koordinerer på vegne af Vagtchefen,aktioner og rapportering ifm. særlig hændelser mm..
• Holder løbende Forsvarsministeriet underrettet om særlige hændelser og lignende episoder.

JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse og øvrige interessenter på strategisk niveau underrettet om tildragelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.

JOC er placeret i bunker 1137, og er bemandet 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte bidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.
Derudover varetager JOC funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab og den Internationale Operative Stab ved aktivering af disse, og er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet. Samt er uden for normal arbejdstid ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt. Støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid. Den taktiske nationale føring udøves gennem National Land Operations Centre, National Maritime Operations Centre, National Air Operations Centre samt Arktisk Kommando.

Vi er 19 M/K, én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavende officer, syv seniorsergenter som vagthavende befalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Som næstkommanderende vil du være ansvarlig for JOC personels operative træning, så JOC personel er trænet og uddannet til at løse hele paletten af JOC opgaver.

For planlægning og koordination af JOC deltagelse i øvelsesvirksomhed i rammen af NATO og Operationsstaben, herunder bistå med udvikling af JOC C2 struktur i rammen af NOKIF og DACOIE.

Derudover vil du være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af OPST kvartårlige krisestabsøvelser, samt JOC interne øvelser og certificering af Vagtchefer.

Du vil i rammen af JOC skulle forestå udvikling, validering og ajourføring af de respektive FKOBST/FKO O.096-3 som har bæring på JOC virke.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til andre stabe og værns kommandoer og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, validering og ajourføring af JOC grundlag.

Stillingen stiller krav til en stor grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for officerer eller Master i Militære Studier.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendige efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef JOC major Kent Gjedsø på telefon 72 84 02 02 eller på mail FKO-O-CHJOC@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er søndag den 11.december 2021, og vi forventer at afholde samtaler derefter.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2022 eller snarest mulig herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.12.2021

Indrykningsdato

08.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent