Fortsæt til indhold

Stabschef for Hærhjemmeværnsdistrikt København


Stabschef for Hærhjemmeværnsdistrikt København

Hærhjemmeværnsdistrikt København søger en stabschef, der tillige er chefens stedfortræder. Har du mod på et spændende og krævende job i en hverdag præget af nationale operationer på taktisk niveau, opstilling, uddannelse og indsættelse af enheder, opgavestyring og gode oplevelser?
Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt København er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter.

Distriktet består af en fast stab med 15 militære og civile medarbejdere samt ti underafdelinger i den frivillige struktur. Distriktet er placeret på Svanemøllens Kaserne, København Ø.
Staben er organiseret i en S-struktur med et administrationselement (S1) med to civile medarbejdere, en operations- og uddannelsessektion (S2/S3/S5/S7/S9) bestående af to kaptajner, en premierløjtnant, en seniorsergent, en oversergent, samt en logistiksektion (S4). S4 består af en major, en korporal og tre civilt ansatte.

Distriktet kan formere en udvidet stab, hvori der indgår frivilligt hjemmeværnspersonel, de ansatte og personel af reserven.

Distriktet indgår som et af de udførende led i udviklingen af Nationalt Operativt Koncept i Forsvaret (NOKIF). Der er derfor masser af planlægningsopgaver og nye skarpe opgaver til distriktet. Disse nye opgaver bevirker, sammen med vores traditionelle opgaver (støtte til Københavns Politi og Forsvaret (Hæren)), at distriktet arbejder i et særdeles operativt miljø med øvelser og skarpe indsættelser.

Vi er en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke. Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Som stabschef bliver du chef for sektionerne i S-strukturen, som i en bataljon.
Stillingen vil give dig:

- Ledelsesansvar for stabens sektioner, i alt 13 medarbejdere.
- Operativt virke i stabschefrollen.
- Vide rammer med afsæt i chefens direktiv, typisk formidlet ved et 0. stabsmøde.
- Ansvar.

Som stabschef og chefens stedfortræder skal du kunne favne, at stå på mål for tre overordnede opgaveområder:

1. Opgavestyring af stabens og distriktets opgaver, dvs. langsigtet planlægning, ajourføring/”controlling” af opgaveporteføljen, resultatopfølgning og ressourcestyring.
2. Udarbejdelse og opdatering af distriktets opgaver generelt og aktuelt som konsekvens af NOKIF.
3. Udvikling af dine medarbejdere, samt uddannelse af den udvidede stab.

Du vil indgå i distriktets vagthavendeordning (tilkaldevagt) ca. hver femte uge.

Du deltager efter behov i øvelser og indsættelser samt uddannelsesaktiviteter. Du må påregne weekend arbejde (7-8 weekender), lørdagsarbejde (7-8 dage) af varierende varighed, enkelte seminarer med overnatninger på hverdage og 2-3 aftener om måneden.
Om dig
Det forventes, at du er udnævnt major eller udnævnelsesparat kaptajn som har gennemført Stabskursus VUT II/L, Master i Militære Studier eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse, på tilsvarende niveau.
Alternativt er du erfaren kaptajn og i færd med at gennemføre en uddannelse på niveauet, dvs. optaget og igang med et MMS forløb. Du vil i det tilfælde blive ansat i stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale.
Ansøgere, der har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) foretrækkes.

Du antages at have en bred erfaring fra uddannelse af Hærens eller Hjemmeværnets enheder. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller ækvivalerende lederstilling ved Hærens skoler / Hjemmeværnsskolen, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste i en distrikts-/bataljons- eller regions-/brigadestab.

Du skal ville ledelse, uddannelses- og operationsplanlægning og evne at møde de frivillige, hvor de er.

Det forventes af dig, at dit virke som stabschef, kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine medarbejdere. Du skal være åben over for forandringer og ledelsesmæssigt kunne navigere mellem både ansatte og frivillige. Du skal kunne formulere dig skriftligt.

De tre væsentligste FOKUS-kompetencer i din stilling er: Udvikling af andre, planlægning og styring.

Til ansøgningen bedes du som minimum vedlægge seneste bedømmelse.

Du kan læse mere information om Hærhjemmeværnsdistrikt København på distriktets hjemmeside.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Christian Bach Byrholt, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt København, på telefon; 2340 5530 eller ved mail hdkbh-ch@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.
Ansøgningsfristen er torsdag den 11. november 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 46/2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen.
Landsdelsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.11.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent