Fortsæt til indhold

Kompagnibefalingsmand til HRU-kompagniet 2. EODBTN i Skive


Kompagnibefalingsmand til HRU-kompagniet 2. EODBTN i Skive

Har du lyst til at gøre en forskel for vores soldater og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse til ingeniørsoldater.

Om os
HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling, to HRU delinger og i perioder er der fire HRU delinger.

Ved HRU kompagniet uddanner vi konstabel elever (KSE).

Disse bliver uddannet i grundlæggende almene militære fag, og fag der indgår i grundlæggende ingeniøruddannelse.

Udover den faglige uddannelse, lægger vi også stor vægt på at udvikle KSE til at indgå i ingeniørregimentets professionelle enheder, ved at give dem ansvar og tage ejerskab for løsning af opgaven.

Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle.

I kompagniet har vi en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.

Vi lægger vægt på en god omgangstone imellem alle kompagniets ansatte.

Kompagniet arbejder ud fra de tre grundsætninger: Vi har det godt, vi vil det godt og vi gør det godt.

Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand udgør du, sammen med kompagnichefen, kompagniets Command Team.

Derudover indgår du i kompagniets O-gruppe og yder dagligt rådgivning, vejledning og sparing med disse.

Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil, og loyalt påvirke beslutninger til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning og sammenhængskraft.

Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for videreudvikling af unge befalingsmænd.

Du skal kunne virke som vejleder og rådgiver for kompagniets befalingsmænd, og i samarbejde med kompagnichefen, være ansvarlig for karriereplanlægningen af befalingsmændenes fremtidige tjeneste.

Du forventes at kunne motivere og udvikle befalingsmændene i tråd med regimentets behov og Hærens befalingsmandsstrategi.

Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand tage ansvar for og sikre, at kompagniets befalingsmænd får den rette vejledning og sparring for udvikling af egne personlige og faglige kompetencer, og derigennem motivere befalingsmændene til en fremtid ved Ingeniørregimentet.

Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære forgangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Du er delingsfører for kommandodelingen, og selvom der i den nye struktur er oprettet et administrativt element ved garnisonen, vil der fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet.

Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element.

Alt afhængig af dine kompetencer og erfaring vil du ligeledes skulle tage del i kompagniets planlægning af opgaver og aktiviteter.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Såfremt du ikke er seniorsergent, har du en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som oversergent.

Det forventes du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved HRU kompagniet.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

Det er et krav at du har gennemført Ingeniørregimentets føreruddannelser for
mellemledere (IGR 201 og IGR 204).

Er dette ikke er tilfældet vil det manglende efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Det er ønskeligt at du besidder følgende uddannelser i forhold til den militære akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb der bibringer dig kompetencer indeholdt i uddannelserne:
• Ledelsesmodul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelsesmodul 2, Ledelse i organisationen.
• Føringsmodul 1, taktik i Hæren.
• Føringsmodul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.

Det forventes at du er opsøgende og proaktiv omkring din egen udvikling og tilegnelse af
kompetencer samt opsøger vejledning ved samtaleleder og bataljonsbefalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
kaptajn Martin Vinter Nielsen på telefon 72 82 57 61 eller 22 67 69 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.09.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent