Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsstyrkekompagni


Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsstyrkekompagni

Hærhjemmeværnsdistrikt København søger en operativt fokuseret kompagnichef af reserven til Totalforsvarsstyrken ved distriktet. Så hvis du ønsker et spændende, afvekslende og anderledes rådighedsstilling, der både udvikler dig operativt som chef og fører i Forsvaret og samtidigt styrker dine civile ledelseskompetencer som ansvarlig for en reserveenheds opbygning og drift, er muligheden her.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt København er en operativ landmilitær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.
Hjemmeværnsdistrikt København består af 10 underafdelinger fordelt på patruljeenheder og stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et musikkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel, der udgør cirka 900 aktive frivillige hjemmeværnssoldater. Distriktet opstiller desuden enheder til Forsvarets Totalforsvarsstyrke.

Samarbejdet ved distriktet foregår i et positivt og uformelt miljø, hvor vores fokus er på at skabe de bedst mulige betingelser for vores frivillige hjemmeværnssoldaters samt Totalforsvarsstyrkens virke. Målet er at opstille veluddannede kapaciteter til støtte for militære og civile myndigheder.
Distriktet kendetegnes ved en velfungerende udvidet stab, hvori der – udover de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven.
Distriktet er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med Københavns politi. Omfattende kommunerne: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Om enheden
Totalforsvarsstyrkekompagniet er en reserveenhed, som indgår i Totalforsvarsstyrken og kan indkaldes ved kriser for at øge samfundets robusthed. Enheden ledes af personel af reserven, som udgør den føringskadre, der uddanner og fører enheden ved indkaldelse. Enhedens delinger bemandes af hjemsendte værnepligtige, som har gennemgået hærens basisuddannelse (HBU).
Kompagniet består af kommandosektionen samt fem delinger med hver fem grupper. Kompagniet er enkadreret med officerer af reserven og befalingsmænd af reserven, der løbende vedligeholder evnen til at indkalde, uddanne og føre de hjemsendte HBU-soldater. Føringskadren uddannes desuden ved at støtte uddannelsen af distriktets øvrige reserve enheder.

Om stillingen
Som Kompagnichef af reserven bliver du ansat i en designeringsfunktion i Totalforsvarsstyrkekompagniets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du deltager desuden aktivt i planlægningen og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Vi forventer, at du aktivt deltager i distriktets udvikling af føringskoncepter og enheder, hvilket betyder deltagelse i aktiviteter i et omfang af cirka to lange weekender (fre–søn), to korte weekender (lør-søn) og op til 10 hverdagsaftener (19-22) årligt.
Om dig
Du har mod på en spændende rådighedsstilling i Forsvarets Reserve og ønsker at være primær drivkraft for kompagniet og en af distriktets nøglespillere for udvikling af Totalforsvarsstyrken. Du har en operativ baggrund fra hæren, og har gjort tjeneste som enten linjeofficer eller reserveofficer.
Du er energisk, fleksibel og dedikeret med en høj grad af selvstændighed. Du har drive og fører med dig selv som forbillede, din enhed til resultater med fokus på initiativ og ansvarsfølelse.
Du besidder en god forståelse for operative forhold baseret på egen erfaring fra tidligere tjeneste – eller er parat til at opbygge denne viden og erfaring som en del af dit virke som kompagnichef af reserven.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.
Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %.

Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserveenheden ved Hærhjemmeværnsdistrikt København major Torben Grøn-Jensen (torben.groenjensen@gmail.com) eller distriktschefen oberstløjtnant Christian Bach Byrholt på telefon 23 40 55 30 eller mail: HDKBH-CH@FIIN.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på på telefon 72 81 91 91 eller mail: FPS-BA-BSS06@FIIN.DK

Ansøgningsfristen er den 28. september 2021.

Stillingen er til besættelse 1. oktober eller hurtigst derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver uploadet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent