Fortsæt til indhold

Administrationsbefalingsmand til Panserbataljonen


Administrationsbefalingsmand til Panserbataljonen

Er du dygtig til administration, har du mod på at controlle og vejlede staben og bataljonens underafdelinger inden for administration og personeltjeneste?
Om os
Panserbataljonen er den ene af to stående bataljoner ved Jydske Dragonregiment (JDR), der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker.
Bataljonen har i øjeblikket en dobbeltfunktion som kapacitetsbataljon for kampvognsenhederne, og indgår desuden som kadrebataljon i Hærens indfoldede struktur.

Panserbataljonen uddanner og opstiller kontinuerligt kampvognsenheder til Hærens beredskaber i rammen af NRI og til internationale missioner. Det nuværende fokusområde er uddannelse og opstilling af en kampvognseskadron, der skal indgå i enhanced Forward Presence i 2022-2.

Panserbataljonen skal samtidigt uddanne og opstille en kampvognseskadron til NRI beredskabet 2023. Panserbataljonen har endvidere i 2021 påbegyndt opbygningen af den tredje kampvognseskadron.

Bataljonens opgaver i relation til den kommende uddannelsesstruktur og beredskabscyklus er p.t. under afklaring. Bataljonen forventer at der fremadrettet fortsat efterspørges kampvognseskadroner til uddannelses- og beredskabsopgaver.

Både nationalt og international er der stor interesse og efterspørgsel på kampvognsenhedernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter. I kraft af Panserbataljonens opgave som kapacitetsenhed, anvendes en del ressourcer på internationalt samarbejde med udenlandske kampvognsenheder. Dette tilfører inspiration og erfaringer, hvorved Panserbataljonens kampvognsenheder kan bevare status som professionelle – også i et internationalt perspektiv.

Derudover støtter Panserbataljonen normalt med planlægnings-, kontrol- og støtteorganisation, når kampvognsenheder deltager i uddannelsesaktiviteter i både ind- og udland.

Om administrationssektionen og staben.
S1 er en del af 12 mands staben. Sektionen består af to mand, en seniorsergent som ACOS S1 og en KP som kontorhjælper. I sektionen er der aldrig to dage der ens, og man skal være villig til at løse alle opgaver. Som udgangspunkt styrer man alt administration for staben og står for controlling og vejledning af underafdelingerne. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Det høje aktivitetsniveau medfører, at dele af sektionen ofte er ”indsat” til opgaveløsning i forbindelse med alt andet end den daglige administration. Derfor kræver det fleksibilitet og omstillingsparathed at arbejde i administrationssektionen.

Den nuværende bemanding i staben udgøres af kompetent og erfarent personel. Opgaveløsning gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, og der er ofte behov for støtte på tværs af faggrænser. Overordnet er staben et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske administrationsbefalingsmand vil befinde sig godt. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Herudover prioriteres vedligeholdelse af stabens fysiske træningstilstand.
Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand skal du kunne løse mange forskelligartede opgaver. Først og fremmest så skal du have styr på administration. Det forventes, at du har styr på den daglige drift og at du er så rutineret at du kan controlle og vejlede underafdelingerne.

Du kommer til at være overordnet ansvarlig for arbejdstid, du skal kunne styre økonomien og sørge for at de rigtige ting bliver udbetalt på det rigtige tidspunkt. I den forbindelse er det også dig der er ansvarlig for at styre bataljonens tillægsmidler. Du skal kunne råde og vejlede chefen i forhold til tillægsdannelse og støtte med engangsvederlag.

- Du er chefen og stabschefens nærmeste rådgiver indenfor administration og personeltjeneste.

- Du skal kunne råde og vejlede eskadronscheferne og eskadronsbefalingsmænd inden for administration og personeltjeneste. Det er en fordel, hvis du har erfaring med de lidt tungere samtaler.

- Du er overordnet ansvarlig for EREK, og i den forbindelse er det også din opgave at have det samlede overblik over hvor mange vi har ansat i bataljonen, og hvor og hvornår hullerne opstår.

- Du kommer til at få et tæt samarbejde med regimentes personelsektion, G1 ved 2 Brigade og bataljonsbefalingsmanden i forhold til personel og deres udvikling og uddannelse.

- Du skal være BTN’s CBRN befalingsmand og du skal i den forbindelse være med til at uddanne i CBRN ved hele BTN, og når BTN er indsat, skal du også kunne virke som cellefører for CBRN cellen.

- Du indgår ligeledes på lige vilkår med øvrige sektionschefer når der gennemføres stabsarbejde, projektopgaver og ad hoc opgaver med kort varsel.

Der vil være mulighed for uddannelse i funktionen og alt efter hvilke interesser og færdigheder du kommer med, vil du også have mulighed for at varetage andre opgaver udover administration.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til næste funktionsniveau. Vigtigst er, hvilke kompetencer du bringer med ind i jobbet.

Du har erfaring fra underafdelingsniveauet som enten eskadrons- eller kompagnibefalingsmand. Det behøver ikke at være fra en kampvognseskadron, men det er vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne.

Du har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne, samt modet og evnerne til konstruktivt at udfordre de administrative procedurer ved REG og BDE, hvor der er mulighed for optimering. Samtidig skal du være loyal overfor de udstukne retningslinjer.

Du har gode analytiske evner, tør tænke nyt og har en god administrativ faglighed, som du kan bringe i spil.

Du skal være så administrativ stærk, at du kan Controlle på underafdelingsniveauet og støtte chefer og eskadronsbefalingsmænd med råd og vejledning inden for administration og personeltjeneste.

Du er fleksibel og serviceminded, og skal trives i en travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften, og hvor to dage ikke nødvendigvis er ens. Grundet at staben ikke er fuldt bemandet, vil der også være opgaver der skal løses, som ikke nødvendigvis ligger inden for administration.

Vi forventer, at du er interesseret i at dygtiggøre dig inden for administration og personeltjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand Niels Kirkegaard på tlf.72 82 32 02 eller 41 37 68 02 eller via mail: JDR-1B-S10A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 39. Stillingen ønskes besat den 1. november 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent