Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til 2. Militærpolitikompagni


Næstkommanderende til 2. Militærpolitikompagni

Har du modet til at gøre en forskel for en professionel militærpolitienhed i et dynamisk operationsmiljø?

Er du mentalt og fysisk robust og kan du som næstkommanderende skabe de ideelle rammer for enhedens opgaveløsning, hvor dedikerede militærpolitisoldater med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til tjenesten?
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitiskole. Derudover er der en Militærpolitistation geografisk opdelt i Aalborg og København.
Om stillingen
Som næstkommanderende vil du indgå i tæt samarbede med kompagnichefen og det øvrige førerpersonel i kompagniet. Ligeledes vil du i høj grad skulle koordinere med militærpolitiets stab og eksterne samarbejdspartnere.

Som næstkommanderende har du en samlende og styrende rolle i kompagniet - særligt indenfor den daglige drift samt planlægning og koordination af uddannelsen i kompagniet. Ligeledes forventes det, at du har en høj grad af fremsynethed, da det har en direkte effekt på enhederne i kompagniet, at opgavestilling og planlægning sker i rette tid.

Mange opgaver med forskellige deadlines og eksterne samarbejdspartnere løses af næstkommanderende. Derfor er en struktureret tilgang til opgaver og evnen til at bevare overblikket essentielt for din succes i stillingen.

Eftersom opgaver løses af flere forskellige personer og enheder, vil du som næstkommanderende også få berøring med projektledelse i større og mindre grad, ligesom ledelse også helt naturligt vil være en del af hverdagen – både selvstændigt såvel som fungerende chef i kompagnichefens fravær. Ud over at være den direkte stedfortræder for kompagnichefen indgår du sammen med kompagnibefalingsmanden i kompagniets ledelsesteam. Du skal forvente at være fungerende kompagnichef i en periode på ca. 3 måneder, grundet INTOPS.

Af opgaver kan nævnes; Overordnet planlægning, arbejdstidsopgørelse og opfølgning af samme, opdatering og kontrol af aktivitetsoversigt, afholdelse af ugentlige koordinationsmøder indenfor eget kompagni såvel som i MP bredt, samt logistisk kontrol.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant som er i gang med eller har gennemført videreuddannelse til næste funktionsniveau.

Har du ikke afsluttet videreuddannelsen endnu, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil herefter bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil du kan udnævnes til kaptajn/kaptajnløjtnant.

Du er operativ og analytisk stærk ligesom du har gode samarbejdsevner. Du evner at udvise en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse i en hverdag, hvor balancen mellem uddannelse, drift, forankring og udvikling konstant justeres på baggrund af indkomne opgaver, INTOPS, bemanding mv.

Du sætter en ære i at overholde deadlines og prioriterer dine opgaver under hensyntagen til tiden og ressourcerne til rådighed.

Du formår at kunne samarbejde på tværs af en organisation med mange interne og eksterne interessenter, som alle stiller krav til din faglighed, samt evnen til at kunne skabe accept af valgte løsninger. Du er omgængelig, positiv af sind og tror på, at dét at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde.

Du arbejder systematisk med tildelte opgaver. Ligeledes formår du at videregive opgaver til andre på en klar og tydelig måde til gavn for kompagniets og Militærpolitiets opgaveløsning.

Du er i stand til at modtage og give konstruktiv kritik og ved, at det er en forudsætning for, at enheder og enkeltmand udvikler sig.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har virket i stillinger med ledelsesansvar samt har virket i stillinger, hvor du har arbejdet med operationer, efterretninger og uddannelse.

Erfaring med militærpolititjeneste er ikke et krav, men det forventes at din operative baggrund er opnået i enten Søværnet eller Flyvevåbnet. Såfremt du ikke tidligere er uddannet Militærpolitiofficer, skal du være indstillet på ved først kommende lejlighed at gennemføre Militærpolitiets officerskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant/kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende og fungerende chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajnløjtnant Christopher Ebdrup på telefon 21 12 60 93 eller på mail TRR-MP-200B@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32/33.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent