Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Kaptajner af reserven til HQ Multinational Corps Northeast i Polen


Rådighedsstillinger - Kaptajner af reserven til HQ Multinational Corps Northeast i Polen

Er du klar til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø som en del af reserven? Et arbejde som kræver overblik og operativ forståelse, hvor du kan deltage i min. 15 dage om året samt være i beredskab til lidt mere? Så har vi en plads i reservestyrken ved Multinational Corps Northeast til dig.
Om os
Hovedkvarteret for Multinational Corps Northeast (MNC NE) er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland. Det tager mellem 5 og 7 timer i bil at komme til Szczecin fra Danmark – afhængig af, hvor man kører fra. Vi benytter i videst muligt omfang sam-transport og er sædvanligvis indkvarteret på hotel, når vi gør tjeneste ved hovedkvarteret. Tjenesten foregår hovedsageligt i og omkring Szczecin, men kan også blive henlagt til andre områder af Polen, de baltiske lande eller Tyskland.

Danmark har været en vigtig del af Multination Corps North East siden etableringen af korpset i 1999. MNC NE bygger på, og er en videreførelse af, det tidligere dansk-tyske korpssamarbejde i LANDJUT i Rendsburg i Tyskland. Med oprettelsen af MNC NE blev LANDJUT nedlagt og hovedkvarteret flyttede til Szczecin i Polen.

Hovedkvarteret blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Pt. arbejdes der mod en ny certificering i oktober 2021.

Hovedkvarteret har ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 – 365, hvilket også betyder at reserven skal forvente at blive aktiveret med kort varsel, hvis situationen skulle kræve det.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile stillinger, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer. Korpset er oprindeligt etableret af Danmark, Polen og Tyskland, som også stiller den største andel af personellet ved hovedkvarteret. Der er 47 faste danske militære stillinger ved hovedkvarteret, fordelt over alle hovedkvarterets divisioner og ved det nationale støtteelement. Ud over den faste stab, udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag.

Den danske reservestyrke består af op til 46 befalingsmænd og officerer af reserven, som bemander 23 strukturelle Reserve (augmentee) stillinger i hovedkvarterets forskellige divisioner.

Reservens medlemmer er alle forholdsvis aktive, hvilket blandt andet hænger sammen med, at de 23 stillinger, vi besætter, vil stå tomme, hvis vi ikke er der. Vi betragtes som ligeværdige og attraktive medlemmer af stabene, hvilket gør det motivende og udviklende at gøre tjeneste ved korpset. Hertil kommer at reservestyrken ved HQ MNC NE er en velfungerende og sammenrystet gruppe, hvor socialt samvær er en naturlig del af det, at gøre tjeneste, hvilket også gør, at vi gerne møder, når der bliver kaldt.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Omgangstonen kan være formel og uformel, afhængig af situationen, og du vil opleve, at alle gør deres bedste for at nå gode resultater.

Stort set alle reservestillinger ved MNC NE er ”dobbeltbemandede”. Stillingerne er alle indarbejdede i den operative struktur, så det er afgørende at de besættes, når der er behov. Dobbeltbemandingen sikrer, at vi altid kan bemande stillingerne, og gør samtidig, at den enkelte reservist har de bedste mulige vilkår for at tilrettelægge tjenesten i forhold til sit civile arbejde.

Du kan finde yderligere oplysninger om HQ MNC NE på www.mncne.pl og på Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Vi har for tiden kaptajn stillinger i J2, J3 og STRATCOM divisionerne.

J2 – Intelligence Division:
En stilling som Staff Officer Current Intelligence Analyst.
Du indgår i J2 divisionens stab og bidrager til det operative stabsarbejde med udvikling og analyse af divisionens efterretningsprodukter som understøtter korpsets operative planer inden for Current Intelligence.

J3 – Operations Division (JOC):
En stilling som Watchkeeper Joint Operations Centre (JOC).
Du indgår i J3 divisionen, som primært er ansvarlig for at holde JOC kørende 24/7. JOC er en international operativ krisestab, som er sammensat af repræsentanter fra alle nationer, som bidrager til MNC NE. Din rolle er central for JOC, da du er knudepunktet mellem indkommende kommunikation fra enhederne, igangværende stabsarbejde i JOC og udgående kommunikation til enhederne. Du er en erfaren officer, der er vant til stabsarbejde, og som kan holde flere bolde i luften samtidig. Du er god til at samarbejde og til at kommunikere til og med dine kolleger, som bistår og støtter dig i dit arbejde, og som varetager stabsarbejde og håndterer ”incidents”. Din samarbejdsform er lyttende, involverende og delegerende. Du taler flydende engelsk.

STRATCOM – Strategic Communications Division:
En stilling som Staff Officer Social Media/Cultural Assessment.
STRATCOM er en af korpsets yngste divisioner, så du bliver en del af en division som er under stadig opbygning, hvilket åbner for rige muligheder for at bidrage til divisionens igangværende udvikling. Divisionens arbejde er fordelt mellem 3 sektioner – PLANNING, ASSESSMENT og CURRENT OPS. De enkelte sektioner arbejder tæt sammen og du skal forvente et højt tempo i opgaverne. Du bliver en integreret del af stabsarbejdet, som både vil omfatte arbejde til støtte for øvelsesvirksomhed og sideløbende hermed vil omfatte real life opgaver, der skal håndteres. Du skal derfor være i stand til hurtigt at skifte mellem forskellige opgaver samt bevare overblikket, når opgaverne kommer i højt tempo. Du har erfaring med sociale medier, enten fra lignende stillinger i Forsvaret eller fra civile stillinger. Privat tilegnede erfaringer er relevante og velkomne.
Om dig
Generelt for alle stillinger gælder det, at vi forventer at du har gennemført Videreuddannelses Trin 1 (VUT-1) for officerer eller anden relevant uddannelse.

Stillingerne kan besættes af kaptajner og i forvejen ansatte majorer (M322), samt af premierløjtnanter som vurderes egnede til udnævnelse.

Du er en velbedømt officer og har erfaring fra eller flere funktioner relateret til planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Vi søger personer, der har solide operative, efterretningsmæssige eller kommunikation/ CIS/PsyOps færdigheder, afhængig af hvilke af de nævnte områder du er interesseret i.

Du har erfaring med at arbejde i et stabsmiljø med et højt tempo og stor omskiftelighed. Du er god til at sætte dig ind i nye opgaver og områder og er god til at skabe samarbejds-relationer i forskellige fora. Du trives i et multinationalt miljø med respekt for kulturelle forskelle.

Du interesserer dig for internationale forhold og har kendskab til den sikkerhedspolitiske situation i det østeuropæiske område, som HQ MNC NE dækker.

Vi forventer at du har en god forståelse for NATO´s operative virksomhed og kendskab til NATO´s organisation og doktriner.

Det er afgørende, at du kan kombinere civilt arbejde/uddannelse, privatliv og en funktion i reserven, hvor du er du klar til min. 15 og op til 30 indkommanderingsdage om året.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav (niveau 2) og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Du har gennemført øvrig relevant enkeltmands-uddannelse, herunder inden CAC-A samt TSE inden en eventuel aktivering.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte chefen for reservestyrken, oberstløjtnant af reserven Lars Gruby på + 45 30 80 00 10. Du kan også skrive til Staff Officer Military Personnel ved J1, HQ MNC NE, major Nicolas Salbroe, på mail: HQMNCNE-J103@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 10. august 2021. Hvis du er interesseret i mere end én stilling kan du anføre det i samme ansøgning. Vi gemmefører samtaler og ansætter løbende.

Hvis du udover interesse i disse stillinger har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.

For at komme i betragtning til stillingerne, beder vi dig sende en ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilagene skal uploades i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent