Fortsæt til indhold

Chef for Forsvarets Frekvenskontor (NARFA) ved Føringsstøtteregimentet


Chef for Forsvarets Frekvenskontor (NARFA) ved Føringsstøtteregimentet

Har du interesse for føringsstøtte og frekvensmanagement og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar er du måske vores næste chef for Forsvarets Frekvenskontor. Vi tilbyder en attraktiv værnsfælles stilling med opgaver på militærstrategisk/operativt niveau nationalt såvel som internationalt, hvor særligt dine koordinations- og samarbejdsevner vil blive udfordret.
Om os
Forsvarets Frekvenskontor, som internationalt benævnes NARFA (National Radio Frequency Agency), er en del af 3 Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3 CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet.

3 CISOPSBTN består, ud over Command Team og staben, af seks sektioner. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret (CISOC) og Forsvarets Frekvenskontor. Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelsesprojekter og kapacitetsudvikling.

Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt.

Forsvarets Frekvenskontor er en værnsfælles kapacitet, der holder til i Fredericia og er ansvarlig for at optimere Forsvarets rådighed og anvendelse af frekvenser.

Forsvarets Frekvenskontor støtter alle Forsvarets enheder (herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen) når disse har brug for frekvenser eller sendetilladelser i Danmark, Grønland, Færøerne eller i udlandet, hvad enten det er i missioner eller på øvelser.

Forsvarets Frekvenskontor støtter derudover NATO allierede og samarbejdspartnere i forbindelse med frekvensanvendelse i på dansk territorium. I den sammenhæng indgår Forsvarets Frekvenskontor i et internationalt samarbejde igennem vores ansvar som NARFA i Danmark.

For at løse denne opgave har Forsvarets Frekvenskontor et tæt samarbejde med civile myndigheder, vores nabolande, civile firmaer og de operative brugere af frekvenser. Derudover giver Forsvarets Frekvenskontor input til Forsvarets Materieltjeneste ved eksempelvis indkøb af radiosystemer mv.

Forsvarets Frekvenskontor har qua sin opgaveportefølje en stor kontaktflade og samarbejder med alle stabe i Forsvarskommandoen samt øvrige styrelser, herunder særligt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, under Forsvarsministeriet. Desuden arbejder Forsvarets Frekvenskontor tæt sammen med Energistyrelsen, Støjtjenesten, Trafikstyrelsen og de ambassader, der håndterer de lande, Forsvarets enheder opererer i.

Frekvenskontoret består af seks personer, som udover chefen, består af tre seniorsergenter og to oversergenter, der i det daglige fungerer som sagsbehandlere og forestår frekvensmanagement i dialog med de operative enheder og brugere.

Sagsbehandlerne er tekniske specialister med stor erfaring og arbejder ofte selvstændigt ligesom arbejdstempoet i perioder kan være højt som følge af dynamiske operative behov og ændringer.
Om stillingen
Din primære opgave er at være chef for Forsvarets Frekvenskontor og dermed have det overordnede ansvar for sektionen, både på den ledelsesmæssige, administrative og operative side. Du skal i koordination med og på vegne af bataljonschefen (3 CISOPSBTN) kunne koordinere og samarbejde bredt i Forsvaret med blandt andet Forsvarskommandoen, operative brugere fra værnskommandoerne samt styrelser, ambassader og udenlandske enheder. Dette med henblik på at tilsikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af Forsvarets rådige frekvenser under løbende hensyntagen til Forsvarets prioriterede enheder, kapaciteter og aktiviteter.

En vigtig samarbejdspartner i hverdagen er derudover Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som du vil samarbejde med omkring særligt indkøb af nyt radiomateriel til Forsvarets operative enheder.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Fredericia og med jævnlig deltagelse i mødeaktiviteter i ind- og udland. Der må forventes deltagelse i konferencer i ind- og udland i op mod 6-8 uger årligt.

Du indgår ligeledes i stabsarbejder på strategisk og operativt niveau omhandlende den operative planlægning af frekvenser til Forsvarets enheder. Som eksempel herpå inddrages du i arbejdet vedrørende værtsnationsstøtte samt de nationale forsvarsplaner.

I forbindelse med ansættelse som sektionschef er der foruden personligt kvalifikationstillæg mulighed for at forhandle et eventuelt funktionstillæg.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) eller major/orlogskaptajn (M322).

En god helhedsforståelse for Forsvarets samlede virke og kendskab til Forsvarets operative behov for frekvenser kombineret med en god operativ forståelse vil være væsentligt sammen med dine forhandlingsevner, diplomatiske tilgang og helhedsforståelse for at opnå den for Forsvaret bedst mulige udnyttelse af de rådige frekvenser.

Du kan arbejde selvstændigt og har gerne stabserfaring fra højere stabe, idet dine nærmeste samarbejdspartnere, udover bataljonen, befinder sig på niveau I og II ved Operationsstabens J6, samt ved de øvrige værnskommandoer, FMI og styrelser .

Du evner at arbejde struktureret og bevare overblikket, ligesom du er en holdspiller, der prioriterer de nære relationer og det daglige samarbejde og tillige formår situationsbestemt, at lede specialister samtidigt med, at opgaveløsningen er i centrum.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer fra tidligere funktioner med føringsstøtte eller frekvensmanagement ligesom, der lægges vægt på erfaring fra tidligere virke som chef/leder.

Er du i gang med eller påtænker at påbegynde en civil masteruddannelse, MMS eller lignende er der, for den rette kandidat i stillingen, en tilpas grad af frihed og fleksibilitet hvor et sideløbende studie og tjeneste kan forenes.

Det er et krav, at du ubesværet kan formulere dig (mundtligt og skriftligt) på engelsk af hensyn til koordination med de udenlandske samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ansættende chef, oberstløjtnant, Jon Sørensen på tlf. 24 23 70 19 eller mail fsr-3b-ch@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 01. august 2021.

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

Stillingen er til besættelse 01. oktober 2021 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent