Fortsæt til indhold

Forsvarets chefkursus, hold 2021-22 (tidligere kursus i helhedsledelse) (genopslag)


Forsvarets chefkursus, hold 2021-22 (tidligere kursus i helhedsledelse)

Kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer inden for håndtering af kritiske og komplekse ledelses- og beslutningsprocesser i politisk-professionelle relationer? Samt udforske og skabe handlingsrum i eget og andres chefvirke? Få muligheden for at danne et stærkt netværk på tværs af ministerområdet, som kan bidrage til styrkelsen af din helhedsorientering og give mulighed for sparring og inspiration? Så skal du søge Forsvarets chefkursus.
Om os
Forsvarets chefkursus henvender sig til Forsvarets chefer på M402 niveau eller tilsvarende civile chefer under Forsvarsministeriet. der udøver chefvirke i spændet mellem professionel og politisk ledelse. Vi udbyder ca. 22 pladser på kurset i 2021, og modulerne afholdes forventeligt på Høveltegaard Kursuscenter.
Om stillingen
Formål
Ministerområdets chefer styrker handlekraft og helhedsperspektiv i det militære chefvirke. Med afsæt i en række aktuelle temaer skærpes kompetencerne til at undersøge handlerum og udøve ledelse i spændingsfeltet mellem politiske krav og professionelle behov.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til oberster/kommandører og ækvivalerende civile chefer, der udøver chefvirke i spændet mellem professionel og politisk ledelse.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset forventes deltageren at have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Om ministerområdets aktuelle situation, udfordringer, styringstendenser og udviklingsretning
• Om aktuelle politiske og professionelle krav til udøvelse af chefvirke, og om måden hvorpå disse krav udvikler sig
• Om udfordringer for det militære chefvirke i foranderlige og komplekse beslutningsprocesser, der inkluderer vidt forskellige men samtidige kvalitetskriterier
• Om udviklingstendenser i den militære professionsdannelse nationalt og internationalt

Færdigheder
• At virke som kritiske styringsaktører, der skaber organisatorisk handlekraft i en kompleks politisk og fagprofessionel kontekst
• Med anvendelse af Forsvarets ledelses- og styringsgrundlag og gennem kritisk refleksion at kunne undersøge og skabe handlerum i eget og andres chefvirke
• At kunne understøtte udviklingen af militær professionalisme gennem udøvelse af ledelse, der fastholder effektivitet og legitimitet i komplekse og kritiske situationer

Kompetencer
Udøver chefvirke i den militære profession, i den politisk-professionelle ledelsesrelation og i de hermed forbundne komplekse beslutningsprocesser, gennem:

• Analytiske, innovative og dialogiske færdigheder
• Udforskning af ledelsesparadokser og håndtering af politisk-professionelle spændinger
• Koordinering af flere samtidige interesser ved nytænkning af ledelsesmæssige opgaver og udfordringer
• Udøvelse af en kritisk kompetence i spændet mellem historisk udviklet professionalisme og hyppige forandringskrav med henblik på at skabe fælles handlingsgrundlag i koncernens chefvirke.

Forløb og metode
Kurset indledes med en målsætningssamtale med intern ledelsescoach på baggrund af en selvevalueringstest. Her drøftes ønsker til egen kompetenceudvikling forud for kurset. Kurset består af fem tilstedeværelsesmoduler, hvor arbejdet med kursets videns-, færdigheds- og kompetencemål sker i relation til egen kompetenceudviklingsplan.

Modul 1: Chefvirke mellem Politik & Profession
Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem strategiske rammevilkår, nationale sikkerhedsprioriteter, militærfaglig kvalitet og offentlig styring.

Modul 2: Chefvirke mellem Relationer & Resultater
Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem koncernledelse og kommandostruktur og mellem målfokuseret og ressourceorienteret HR.

Modul 3: Chefvirke mellem Stabilitet & Fornyelse
Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem nytænkning, teknologisk udvikling, nye krav til kapacitetsopbygning og den militære struktur, tradition og drift.


Studierejse:
Der gennemføres en udenlandsk studierejse af 3 dages varighed. Formålet med rejsen er at udvide perspektivet på militærfaglig rådgivning i en politisk kontekst og sætte kursets temaer i relation til chefvirke i den internationale kreds af partnere.

Modul 4: Chefvirke mellem Frihed & Pligt
Oplæg, dialog og teamarbejde om det militære chefvirke i spændet mellem ytringsfrihed og loyalitetspligt og mellem proaktiv kommunikation og kompleks interessevaretagelse.

Modul 5: Syntese & Udblik
Teamdrøftelse med militære topchefer, hvor udvalgte cases og temaer fra kurset diskuteres og perspektiveres.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset er orienteret mod ledelse i praksis og lægger vægt på at bringe deltagernes viden og erfaring i spil.
På modulerne møder deltagerne indlæg fra ministerområdets civile og militære topchefer, chefer fra andre sektorer samt interne og eksterne fageksperter inden for kursets temaer.

Ud over oplæg og drøftelser i plenum arbejder deltagerne i faste chefteams, som faciliteres af interne ledelsescoaches/
kursusledere. Her sættes kursets temaer i relation deltagernes konkrete erfaring og ledelsespraksis. Der arbejdes med perspektiver på komplekse ledelsesproblemstillinger og konkurrerende principper for godt chefvirke. Mellem modulerne arbejder deltagerne med selvvalgte fokusområder i eget chefvirke. Sparring og erfaringsopsamling foregår efterfølgende i de respektive chefteams.

Bemærkninger
Ved tilmelding til deltagelse på Forsvarets Chefkursus giver deltageren samtykke til, at Forsvarsakademiet (FAK) indhenter, registrerer, behandler og videregiver følgende personoplysninger til tredjepart i forbindelse med personlighedstest af deltagerne, der udføres af firmaet MPI-indicator (Clavis Erhvervspsykologi). Yderligere videregives deltagerlisten (titel, navn og arbejdsplads) til oplægsholdere

• Navn, titel, arbejdssted, e-mail, telefonnumre (videregives til Clavis)
• Særlige ønsker ifm. kost.
• Oplysninger ifm. betaling.

Om dig
Udover at du opfylder de formelle krav til uddannelse og ansættelsesniveau, er det vigtigt, at du er motiveret for personlig og faglig udvikling. Med din erfaring og forudgående formelle baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser skal du aktivt bidrage til den samlede læring på kurset. Du skal være indstillet på, at din deltagelse, interaktion og sparring med medkursister, oplægsholdere, kursusledere samt din arbejdsplads er en væsentlig del af at opnå resultater og af at skabe et motiverende og engageret læringsmiljø. Det er vigtigt, at du i forhold til dine øvrige arbejdsopgaver kan afsætte tid og engagement til deltagelsen i kurset.
Ansættelsesvilkår
Varighed:
19 dags internat inkl. rejse i perioden oktober 2021 til juni 2022 + individuel forberedelse og kompetenceudviklingsaktiviteter i eget chefvirke.

Dato: Gennemføres med fem moduler og en studierejse. Modulerne gennemføres som følger:
• Målsætningssamtale primo OKT 2021, ca. 2 timer, individuelt og læsning af pensum
• Modul 1, 22-25 NOV 2021
• Modul 2, 29-31 JAN 2022
• Modul 3, 19-21 MAR 2022
• Studierejse, 27-29 APR 2022
• Modul 4, 23-25 MAJ 2022
• Modul 5, 16-17 JUN 2022


Belastning:
215 timer tilstedeværende og 60 timers forberedelse, i alt ca. 275 timer.
Omkostninger for kurset:
Interne kursister: (FSV) Enheden finansierer selv rejse til kursussted og time-dagpenge.

KONTAKT & ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Kursusleder for Forsvarets Chefkurser Organisationspsykolog og Ph.d Annemarie Damkjer på telefon 2834849 eller major Michael Rose på telefon 50972166.

Hvis du ønsker at vide mere om ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær på telefon 3266 5575

Hvis du vil vide mere, så klik kopier dette link til adressefeltet i din browser: https://fak.dk/da/uddannelse/efteruddannelse/ledelse-og-organisation/forsvarets-chefkursus/

Ansøgningsfristen er den 21. juni 2021.

Efter ansøgningsfristen vil ansøgere blive prioriteret ved eget styringsniveau (ex. værn, styrelser, stabe og kommandoer), og derefter fremsendt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der vil forestå den endelige indstilling og sammensætning af deltagere kurset.

Svar vedr. optagelse eller afslag udsendes forventeligt ultimo maj 2021.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

21.06.2021

Indrykningsdato

08.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent