Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Luftmilitær Udviklingssektion


Sagsbehandler til Luftmilitær Udviklingssektion

Vil du have en nøglerolle i udviklingen af Flyvevåbnets nye F-35 kampfly på styringsniveau 1 i Karup? En spændende og udfordrende stilling er ledig, hvor du vil være en central spiller i udviklingen af Flyvevåbnets nye F-35 kampfly. Stillingen stiller store krav til overblik, analytiske evner, personlig kapacitet og god indsigt i luftoperationer, kommando og kontrol (C2) samt kampflyoperationer.
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben (UP) er ansvarlig for Forsvarets overordnede udvikling og planlægning, herunder strategiske koncepter, policy, internationalt samarbejde, og kapacitetsudvikling samt planlægning i relation til koncernstyring i Forsvarskommandoen. UP-staben er organiseret som en samlet stab med tre afdelinger, hvor Strategiafdelingen (STRA) og Kapacitetsudviklingsafdelingen (KUA) er placeret i Karup, mens Planlægningsafdelingen (PLA) er placeret i København.

Den Luftmilitære Udviklingssektion (KUA3) er således placeret i Karup, og vi er ansvarlige for den strategiske udvikling af luftmilitære kapaciteter i Forsvaret, herunder udarbejdelse og løbende opdatering af styringsdokumenter for udviklingen af Flyvevåbnet samt bidrag til forligsforberedelse og implementering for det luftmilitære område. I KUA3 bidrager vi ligeledes til forsvarschefens prioriteringsdirektiv, herunder bidrag til materielkapacitetsplanen. I fm. NATO styrkemålsproces vil KUA3 bidrage til det luftmilitære område.

Sektionen udgøres af en chef, en souschef og 11 sagsbehandlere med kompetencer indenfor alle flyvevåbnets kapacitetsområder. Vi dækker dermed kapacitetsområderne: kampfly, AirC2, helikopter, transportfly, flystøtte, samt operationsstøtte. KUA3 er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi har fokus på at have et godt forhold til alle vores kollegaer og samarbejdspartnere, så vi kan drage nytte af alles viden, idet vi ofte behandler komplekse sagsområder. Vores arbejdsområde har afgørende indflydelse på udviklingen af særligt Flyvevåbnet. Du vil således være med til at sætte et solidt fingeraftryk på udviklingen af Flyvevåbnet og Forsvarets operative evne både nu- og i fremtiden.
Om stillingen
Arbejdsopgaver omfatter udviklingsvirksomhed i bred forstand indenfor udvalgte og prioriterede aspekter af Flyvevåbnets kommende kampfly F-35. Du vil indgå som én af fire sagsbehandlere på kampflyområdet.

I forhold til kampfly har den Luftmilitære Udviklingssektion en overordnet koordinerende rolle for analyser og projekter relateret til kampfly. Stillingen omfatter således en stor grad af koordination på tværs af afdelinger i UP-staben, andre stabe, styrelser og værn. Specifikt vil du have til opgave at varetage sagsbehandlingen indenfor F-35 Simulation/Live-Virtuel-Constructed træning (LVC) samt Interoperability herunder taktiske datalink, integration med AirC2 samt værnsfælles samtænkning med øvrige kapaciteter. Du vil således få stor indflydelse og en afgørende rolle i F-35 kampflykapacitetens fremtidige udvikling og anvendelse.

Du får i stillingen således også en stor berøringsflade med UP-stabens afdelinger og sektioner, Flyverkommandoen, de operative wings, øvrige værn og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet samt internationale samarbejdspartnere.

Inden for sagsområderne vil du medvirke til forankring af kapacitetsudviklingen i Kapacitetsudviklingsstrategier og -planer og sikre løbende opdatering af disse. Du vil have afgørende indflydelse på udviklingen af kapacitetsområderne på kort, såvel som på lang sigt. Du må forvente andre udviklingsrelaterede opgaver, der går på tværs af Forsvaret og Flyvevåbnets kapaciteter, samt opgaver af mere konceptuel og studiemæssig karakter.

Du vil som sagsbehandler være den styrende projektleder på bl.a. udarbejdelsen af Projekt Business Cases, koordination med bl.a. Flyverkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvor kapacitetsudviklingsstrategierne samt kapacitetsudviklingsplanerne vil være omdrejningspunktet for dialogen om kapacitetsområdets udvikling.

Derudover skal du forudse at deltage i diverse internationale mødefora inden for sagsområderne.
Om dig
Du er en erfaren flyvevåbensofficer med stor indsigt i Flyvevåbnets operative kapaciteter. I særlig grad vægtes kendskab til F-35, C2, simulation samt datalink. Tidligere tjeneste som sagsbehandler på NIV I er en fordel.

Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn og uden gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi lægger vægt på, at du som person er en holdspiller. Dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt bygger og vedligeholder relationer både inden for KUA3 ansvarsområde, men også i forhold til de eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Uanset baggrund lægges der særlig vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er udpræget løsningsorienteret, har en solid forretningsforståelse og er god til at kommunikere klart og med gennemslagskraft. Du skal endvidere kunne stå i spidsen for større arbejdsgrupper med mange eksterne deltagere, der behandler store og komplekse opgaver i relation til interoperabilitet mellem kampfly samt Flyvevåbnets øvrige kapaciteter.

Derudover lægger vi vægt på, at du arbejder systematisk og kan holde mange bolde i luften på en gang. Du er i stand til hurtigt at skære ind til kernen i en opgave eller en problemstilling og kan herefter, både mundtligt og skriftligt, fremlægge løsninger og anbefalinger på en klar og let forståelig måde. Du skal endvidere beherske engelsk på højt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionens chef oberstløjtnant Jacob Barfoed (COB), telefon 4196 2924 eller sektionens fg. souschef major Peter Børsting, telefon 4075 8607.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent