Fortsæt til indhold

Chef for stab/Hjemmeværnsdistrikt Østjylland


Chef for stab/Hjemmeværnsdistrikt Østjylland

Er du en helhedsorienteret, analytisk stærk major med gode samarbejdsevner, der søger et stort ansvar og nye udfordringer? Trives du med at have stor indflydelse på hele organisationens opgaveløsning? Med personale ledelse? Og har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor fastansatte, frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel arbejder tæt sammen mod et fælles mål?
Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor hver enkelt stabsmedlem bidrager til distriktets samlede opgaveløsning. Både som specialist inden for eget ressort, men også med viden og erfaring af generel karakter.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab, hvor ansatte, frivillige og personel af reserven gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde, samt alle de mange tjenester, som tillige skal understøtte en udfoldelse af enhedens kapaciteter.

En afgørende dimension i vores virke er samarbejde. Stærke samarbejdsrelationer, interne såvel som til de øvrige dele af Forsvaret, civile myndigheder, politi og beredskab er hele forudsætningen for vores virke og den tværgående opgaveløsning.

Om stillingen
Du vil indgå i distriktets ledelsesteam på fire personer. Det forventes, at du som stabschef for den fastansatte del af distriktets 13 medarbejdere varetager og den tværgående koordination, herunder forestår planlægning og tilrettelæggelse af den samlede drift ved distriktet. Som stabschef vil du tillige fungere som rådgiver for distriktschefen, de øvrige sektionschefer og underafdelingernes chef-gruppe. Du er ansvarlig for at stabens opgaver styres og løses helhedsorienteret og ressourcebevidst, med en høj grad af faglighed og professionalisme, og med respekt for - og erkendelse af, at mange opgaver skal løses under medinddragelse af det frivillige personel og personel af reserven.

Som stabschef er du tillige næstkommanderende for Hjemmeværnsdistrikt Østjylland, hvilket medfører opgaver af mere udadrettet karakter i form af tilsynsvirksomhed, ceremonielle opgaver m.fl.

Du vil i det daglige virke referere til distriktschefen, men du vil også indgå i fælles opgaveløsninger i samarbejde med sektionscheferne. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Du vil som stabschef skulle opretholde et fokus på både det igangværende drifts år, men samtidigt skulle udarbejde og udvikle de kommende års drifts- og virksomhedsplaner. Herunder forestår du som én af hoveopgaverne den samlede koordinering og udarbejdelse af det kommende års drifts- og målplan.

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

- Overordnet ansvarlig for ledelse og den daglige drift af staben.

- Distriktschefens stedfortræder i operative og uddannelsesmæssige sammenhænge.

- Styring, koordinering og prioritering af ressourcer, herunder målfastsættelse og direktiv for udvalgte tjenesteområder.

- Ansvarlig for personaleseminarer ved distriktet..

- Indgår som stabschef/vagtchef i operationscenter og plancenter virke.

- Ansvarlig for ansættelsesprocesser ved enheden for ansat personel.

Stillingen er en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste. Du vil derfor skulle indgå i distriktets roste med en´uges vagt, cirka hver 5. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Du vil blive tildelt et enkeltmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads efter nærmere direkte aftale. Tilstedeværelse på distriktet vægtes højt.

Stillingen kræver i perioder noget aften- og weekendarbejde, hvorfor der gennemføres en fleksibel planlægning af arbejdstid.
Om dig
Du er udnævnt major (M331) eller i gang med at gennemføre Master i Militære Studier og har erfaring med stabstjeneste, gerne inden for planlægning og uddannelse. Du har tillige operativ indsigt i dit moderværns opgaveløsning.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og trives med at træffe og gennemføre beslutninger. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre.

Du arbejder struktureret, med høj faglighed og du bevarer overblikket, selv i en hektisk hverdag.

Opgaverne i staben udvikler sig til stadighed. Vi forventer derfor at du er fleksibel, innovativ og selvstændig, samt at du møder alle vores soldater med respekt og forståelse.

Det er ønskeligt, at du har en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet, og du kan initiere og udarbejde planer for indsættelser på bataljonsniveauet i rollen som stabschef under et stabsarbejde.

Det er endvidere ønskeligt, at du har erfaring med ledelse af frivillige og/eller tjeneste i Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i Brabrand.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, OL Christina Skou Pojezny på tlf.: 72 44 00 01, eller via mail: HDEJY-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021 og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdvej i Brabrand, Århus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 53 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent