UNDERVISER OG SAGSBEHANDLER TIL SEKTION FOR EFTERUDDANNELSER VED INSTITUT FOR LEDELSE OG ORGANISATION, FORSVARSAKADEMIET


Underviser og sagsbehandler til sektion for efteruddannelser ved institut for ledelse og organisation ved Forsvarsakademiet

Er du en officer, der med interesse lytter til de aktuelle drøftelser af god ledelse og ordentlighed i Forsvaret?
Brænder du for at være med til at bidrage til Forsvarets ledelses- og organisationsudvikling, så både ledere og organisation kan udøve effektiv og legitim ledelse, føring, styring og forvaltning?
Har du kompetencer, erfaringer og et drive, der kan bidrage til at videreudvikle læring i militær ledelse, så er du måske vores kommende kollega i Institut for Ledelse og Organisation (ILO) på Forsvarsakademiet.
Om os
ILO har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse og organisation”, hvorfor vi løser opga-ven med at udvikle og gennemføre ledelsesuddannelser på alle leder- og chefniveauer.

Vi udøver vores virke gennem en faglighed, der bygger på gode individuelle kompetencer, professionsnær og aktuel forskning i militær ledelse samt løbende udvikling af vores pædagogiske kompetencer.

Instituttets forskning og udvikling sker gennem en tæt kontakt med myndighederne, en kontakt der har til formål at sikre relevant ledelsesudvikling og aktuelle og fremadrettede lederuddannelser, der udvikler de rette kompetencer i et livslangt læringsperspektiv.

Sektionen er ansvarlig for kursusforløb og flere moduler på forskellige niveauer inden for ledelse, styring og forvaltning, hvor flere er under udvikling og nye løbende kommer til. Det sker i en proces, hvor vi har stærkt fokus på både udvikling og uddannelsesdokumentation.

Vi bidrager også til instituttets øvrige aktiviteter som f.eks. rådgivning og ledelsesstøtte til myndigheder.

I instituttet er vi 34 medarbejdere, hvoraf Sektionen for Efteruddannelser består af 11 medarbejdere.

Da én af vores nuværende officerer har søgt tjenestefri, får vi brug for en ny kollega, som kan bringe sin operative/logistiske- og ledelsesmæssige erfaring i spil i undervisning på efteruddannelseskurser og indgå som vigtig bidragyder i større udviklingsprojekter.
Om stillingen
Du vil selv kunne være med til at forme kernen i dine opgaver ud fra dine kompetencer, derfor er stillingen bredt beskrevet her.

Din primære opgave bliver at udvikle og drive læringsforløb, inden for militær ledelse, styring og forvaltning.

Du bidrager til analyser af læringsbehov inden for sektionens område og bidrager til opdate-ring/gennemførelse af sektionens kursusudbud, herunder ledelses-, styrings- og forvaltningsud-dannelse, både i digitaliseret form og ved tilstedeværelseskurser.

Du medvirker i udvikling, evaluering og kvalitetssikring af rådgivnings- og læringsaktiviteter, her-under at støtte myndigheder og styrelser i ledelses- og organisationsudvikling.

Evalueringer er vigtige og indgår i ILOs dialog med aftagere om en konstant udvikling af kurserne, så de møder de forventninger, som aftagerne har.

Du støtter desuden i fornødent omfang som underviser på vores officersuddannelser, ligesom du kan blive vejleder på et antal afgangsprojekter.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har en uddannelsesmæssig baggrund, enten fra en Master i Militære Studier, VUTII/L eller et andet relevant masterforløb.

Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant igang med eller vurderet egnet til at indgå på MMS. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har operativ eller logistisk samt ledelsesmæssig erfaring fra Forsvarets enheder.

Du kommer med et indgående kendskab til den virkelighed, der møder kadetter efter endt uddannelse.

Samtidig har du forståelse og indsigt i de ledelses- og forvaltningsmæssige dilemmaer, som nuværende officerer ofte oplever i deres hverdag.

Du har stor interesse for militær ledelse, forvaltning og styring. Du forstår, at ledelse i Forsvaret skal ske under helhedsforståelse og inden for gældende forvaltningsrammer og du bringer det i spil med indsigtsfulde og inspirerende læringsforløb for deltagere på vores kurser og moduler.
Måske har du endda erfaring med udvikling af digitale læringsforløb som er en blandt flere vigtige byggesten i Forsvarets uddannelsesstrategi.

Vi forventer, at du kan forholde dig innovativt, kritisk og konstruktivt til dine omgivelser og instituttets fagområder, og at du er god til at skabe positive relationer til gavn for instituttets arbejde, både internt og eksternt.

Vi forventer, at du ønsker at indgå i udviklingsprojekter. Derfor er det vores forventning, at du er drevet af lysten til at arbejde innovativt og, at du samtidigt trives med en vekselvirkning mellem udvikling og eksekvering.

I ILO tilbyder vi gode muligheder for kompetenceudvikling til den rigtige ansøger, også med henblik på en karriere på længere sigt. Derfor har vi en forventning om, at du er drevet af et ønske om personlig og faglig kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i København.

Kontakt og ansøgning
Stillingen er til besættelse fra 1.marts 2021 eller snarest derefter. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger. Ansøgningsfrist er søndag den 31. januar 2021.

Der kan blive gennemført samtaler løbende i ansøgningsperioden.

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef major Allan Møller-Petersen på mail: ALMO@fak.dk, tlf. 7281 7122, Mobil: 2190 2000.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent