Faglærer ved den Grundlæggende Sergentuddannelse (genopslag)


Faglærer ved den Grundlæggende Sergentuddannelse (genopslag)

Vil du arbejde som faglærer og rollemodel for kommende befalingsmænd og officerer? Har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, der er præget af engagement, intensitet samt et fokus på faglig og personlig dannelse hos sergenteleverne? Så er en spændende og udfordrende stilling som Faglærer ved den Grundlæggende sergentuddannelse helt sikkert noget for dig.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter ved den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersbasisuddannelse, Løjtnantsbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende Sprogofficerer. Hærens Sergentskole er også ansvarlig for uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, samt koordinerende og ansvarlig for den nye Militære Akademiuddannelse.

Hærens Sergentskole består af en Stab, Grundlæggende Sergentuddannelse, Officers-grunduddannelsen og Videreuddannelsesafdelingen.
Om stillingen
Den Grundlæggende Sergentuddannelse foregår i en ramme som er sammenlignelig med en underafdeling i Hæren.
Ved Grundlæggende Sergentuddannelse vil du virke som faglærer og instruktør i en delingskadre.
En deling består af et ”command team” med en delingsfører, en næstkommanderende og tre faglærere. Overordnet undervises der i fire fag: Føringsuddannelse, Uddannelseslære, Skydelederuddannelse og Militær Fysisk Træning.

Som faglærer ved Grundlæggende Sergentuddannelse vil du, sammen med resten af kadren, spille en afgørende rolle i opdragelsen, dannelsen og uddannelsen af de kommende sergenter, således at de er bedst muligt rustede til den opgave de vil få når de kommer ud i Hæren.

Den vigtigste opgave er, at du er med til at holdningspræge eleverne (efter direktiv fra ledelsen og din delingsfører) således at eleverne, udover deres faglige kompetencer, bibringes de rigtige holdninger og indstilling til tjenesten, så de forstår de pligter, det ansvar og de forventninger der stilles fremadrettet når de skal gøre tjeneste som befalingsmænd. Denne holdningsprægning sker primært gennem det personlige eksempel og efterlevelse af Hærens befalingsmænds kerneværdier: ROLLEMODEL, MANDSKABSBEHANDLING, FAGLIGHED. Disse kerneværdier bruges også som målestok og referenceramme i vores vurdering af eleverne.

Elevernes baggrund er afvekslende. De tilgår Grundlæggende Sergentuddannelse direkte fra aftjent værnepligt eller efter hjemsendelse i en kortere eller længere periode. Endeligt vil der også være en begrænset mængde elever, som kommer fra Hærens stående styrke. Denne forskellighed vil stille krav til dig som person og til din evne til at omstille dig eleverne.

Tjenesten veksler mellem uddannelsesdage på kasernen, skydeperioder og feltøvelser.

Du må påregne et højt aktivitetsniveau gennem hele uddannelsen, men der vil være muligheder for at afspadsere ind imellem. Der vil, i begrænset omfang (så længe det kan hænge sammen med den øvrige tjeneste), være muligt at deltage i efteruddannelse. Det er også vigtig at nævne, at Hærens Sergentskole støtter kompetenceudvikling både hvad angår militære kompetencer, såvel som civile uddannelser der har relevans for Forsvaret.
Om dig
Du er seniorsergent, eller erfaren oversergent med udviklingspotentiale, helst fra Hæren og har interesse for og er entusiastisk omkring uddannelse og har en interesse i at danne og uddanne eleverne bedst muligt, således de efter endt uddannelse kan indtræde i en af Hærens enheder, almindeligvis ved Hærens Basisuddannelse.

Du er i god fysisk form, så du aktivt kan deltage i undervisning og øvelser, samt fremstå som rollemodel som selvstændig og engageret samt trives med arbejdsformen ”frihed under ansvar”.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed og altid gå foran som det gode eksempel. Derudover har du evnen til at motivere de mennesker du har omkring dig.

Du har gode samarbejdsevner, en positiv og pragmatisk tilgang til tjenesten, og du har et højt forandringsberedskab. Du ønsker aktivt at medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i enheden.
Du forstår ordene orden, system og præcision i din tjeneste.

Det ses gerne at du har erfaring fra international tjeneste.


Har du et ønske om at gå officersvejen, så er der også gode muligheder for at læse en Akademiuddannelse under dit tjenesteforløb, således du på sigt kan indtræde på Officersuddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.
   
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Den Grundlæggende Sergentuddannelse, kaptajn Martin Blom Pedersen på telefon: 72 82 98 60 eller på mail: FAK-HS-GSUCH@fiin.dk.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 63.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 28. februar 2021 og samtaler forventes afholdt både løbende og snarest derefter.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, eventuelt i koordination med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.02.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent