Centerbefalingsmand til Center for Militær Fysisk Træning


Centerbefalingsmand til Center for Militær Fysisk Træning

Brænder du for at støtte Forsvarets enheder i opbygning af operativ fysisk parathed, samt forme fremtidens militære fysiske trænere, så skal du søge denne stilling ved Center for Militær Fysisk Træning. Center for Militær Fysisk Træning er en del af Forsvarets Sanitetskommando.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Militær Fysisk Træning er Forsvarets kompetencecenter inden for det militærfysiologiske område, som omfatter den militære fysiske støtte og uddannelse, der sikrer, at soldaten har den nødvendige operative fysiske parathed til at varetage sin funktion.
Vi er et værnfælles center organiseret med en chef, en næstkommanderende og to sektioner – en Militær Fysisk Støtte og Uddannelsessektion og en Militær Koordinationssektion. Centret huser i alt 34 ansatte – civile som militære med en bred vifte af militærfysiologiske kompetencer.

Opgaverne i den Militære Fysiske Støtte- og Uddannelsessektion omfatter uddannelse af militære fysiske trænere, nærkamps- og orienteringsløbsinstruktører, støtte til Forsvarets operative enheder i forebyggelse, restitution, belastningsstyring samt korrekt ergonomisk anvendelse af soldatens beskyttelses- og oppakningssystemer og meget mere.
Den militære fysiske støtte gennemføres af fysioterapeuter og træningsvejledere, organiseret i fem Militære Fysiske Støtte Teams, og vedligeholdes af enhedernes militære fysiske trænere. Ligeledes omfatter støtten systematisk screening og fysisk afprøvning af soldaterne, som efterfølgende visiteres til trænings- eller behandlingsintervention, samt udsendelse af fysioterapeuter til støtte for udsendte enheder.

Den Militære Fysiske Koordinationssektion varetager alle øvrige opgaver inden for det militærfysiologiske felt herunder, den militære fysiske træning på Forsvarets fire officersskoler, studie- og udviklingsvirksomhed, kommunikationsstrategi, konceptudvikling, Idrætsvirksomheden i Forsvaret, Invictus Games, projekter m.m.
Om stillingen
Som Centerbefalingsmand ved Center for Militær Fysisk Træning vil du indgå i Command Team, bestående af chefen og næstkommanderende, hvor du i samarbejde med dem, vil støtte Forsvarets enheders opbygning og styrkelse/fastholdelse af operativ fysisk parathed.
Centerbefalingsmand ved Center for Militær Fysisk Træning en selvstændig funktion, som hierarkisk ligger direkte under chefen.

Du er chefens sparringspartner i forhold til overordnede forhold, og næstkommanderendes sparingspartner i forhold til driften. Desuden er det en vigtig funktion som Centerbefalingsmand, at være eksemplarisk i forhold til at bære kulturen ved Center for militær fysisk træning videre, samt at være mentor for medarbejdere og bærende af almindelig ordentlighed.

Du vil blive en del af et stærkt team, hvor faglighed, samarbejde og professionalisme er i fokus, og hvor der stilles krav om motiverende opgaveløsning med udgangspunkt i det gode personlige eksempel.
Du vil i samarbejde med øvrige medarbejdere ved Center for militær fysisk træning få stor indflydelse på egen opgaveløsning og blive en del af en institution med gode kollegaer, sammenhold og et unikt speciale.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent med en del år i graden.
Du er en rollemodel og bredt respekteret som befalingsmand og en person, der er du udadvendt, ansvarsbevidst og selvstændig opsøgende med henblik på at implementere konceptet for militær fysisk træning.
Du brænder for militær fysisk træning og operativ fysisk parathed med soldaten i centrum.

Du har erfaring fra det operative miljø og har været udsendt i internationale operationer. Sejlads med inspektionsskibe, enkeltmandsudsendelse og lignende sidestilles med udsendelse i internationale operationer.
På baggrund af din erfaring besidder du et fleksibelt helhedssyn, der gør at du kan samarbejde på tværs af sektioner og på flere niveauer, da Center for militær fysisk træning er en værnfælles institution.

Du har erfaring med at arbejde i grupper i forhold til projekt baseret løsninger, hvor specialister bliver inddraget som sparingsparter eller ressourcepersoner.
Du har desuden erfaring med sagsbehandling fra tidligere stillinger og gerne et kendskab til Work Zone.
Herudover har du gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Det forventes, at du kan virke som ambassadør for koncept i militær fysisk træning i en værnsspecifik kontekst.
Du skal kunne bidrage til planlægning og styring samt udvikling af Center for Militær Fysisk Træning Mission og vision.
Du skal derfor have gode skriftelige færdigheder, analytiske evner, være samarbejdsorienteret og struktureret.

Følgende er en fordel, men ikke et krav:
- Militær Fysisk Træner 1-3
- Godt kendskab til konceptet for Militær Fysisk Træning.
- Kendskab til kvalifikationsrammen for livslang læring.
- Tidligere virke som faglærer/instruktør i Militær Fysisk Træning.

Det er tillige ønskeligt, at du er uddannet som instruktør i nærkamp og banelægning/O-instruktør, samt at du skal kunne kommunikere klart i skrift og tale, og gøre dig forståelig på mundtlig og skriftlig engelsk. Du har kørekort (B).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau. Såfremt du ikke allerede har kurser og/eller uddannelse der kan betyde, at du kan udnævnes til chefsergent, skal der udfærdiges en uddannelsesaftale med henblik på gennemførelse af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dit faste tjenestested vil være på Svanemølles kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Center for militær fysisk træning; major Hans Lundsgaard på telefon: 72 81 83 40
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2021. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

27.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent