Næstkommanderende søges til MCM DNK.


Næstkommanderende søges til MCM DNK.

Har du lyst til et attraktivt og meningsfuldt job på en imødekommende arbejdsplads, hvor der også er plads til videreuddannelse.
Om os
MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, hjemhørende i Frederikshavn. MCM DNK’s primære opgave er at være klar til at sikre adgangen gennem stræder, og havneanløb, i tilfælde af en minetrussel, både nationalt såvel som internationalt. Derudover deltager vi i fjernelse af gammelt ammunition og miner, som primært er rester fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Divisionen assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 medarbejdere og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner med sonarer, minerydningsskibe med avancerede undervandsrobotter, minedykkere, samt container moduler der placeres på støtteplatforme i operationsområdet.

MCM DNK tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, hvor personellet i høj grad inddrages i opgaveløsningen. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesteplanlægningen, som levner plads til familieliv, personlig udvikling og uddannelse.

Vores mission:
MCM Danmark skal, frem til den endelige implementering af ny side scan sonar, vedligeholde og udvikle det nuværende koncept og kompetencer for fortsat at kunne imødegå en minetrussel og sikre Danmarks interesser, under havoverfladen, regionalt såvel som globalt.

Vores værdier:
Dedikerede:
Vores medarbejdere er stolte over at tage ansvar for divisionens opgaver og fællesskab.
Fleksibel:
MCM DNK er en attraktiv og imødekommende arbejdsplads i kraft af en dynamisk tilgang til personel, opgaver og de gældende forhold.
Troværdig:
MCM DNK opererer effektivt og professionelt for at skabe resultater.
Om stillingen
Som næstkommanderende vil du være chefens nærmeste sparringspartner inden for en lang række områder, der primært relaterer sig til HR-området. Du vil sammen med administrationsbefalingsmanden være ansvarlig for divisionens tjeneste- og kursusplanlægning herunder detailplanlægning med søværnets uddannelsescentre og eksterne undervisere.

Du vil ligeledes i samarbejde med administrationsbefalingsmanden være bindeled mellem MCM DNK og en lang række af søværnets myndigheder i de forhold, der ikke umiddelbart vedrører divisionens skibe og drift.

Derudover vil du være tovholder på at planlægge, koordinere og gennemføre større arrangementer og ad hoc opgaver.

Under sejladser hvor MCM DNK er deployeret med en støtteplatform, vil du have ansvaret for koordination og samarbejde med støtteplatformen inden for flere områder. Dette i tæt samarbejde med chefen og operationsofficeren.

Du vil være MCM DNK sikkerheds- og kryptosikkerhedsofficer, og skal derved sikre at MCM Danmark kontinuerligt lever op til de gældende regler inden for området.

Du skal kunne fungere som chefens stedfortræder på en lang række områder og derfor kunne varetage løn- og rejsegodkendelse mv.

Det er ikke et krav, at du har erfaring inden for minerydning.

Såfremt du har interessen, er det dog muligt at blive oplært i en lang række af områderne, hvormed du kan få en aktiv rolle i selve minerydningsoperationen.

Stillingen er meget fleksibel i forhold til planlægning af tjeneste, og du har derfor stor indflydelse på, om du skal med til søs eller have arbejde på kontoret i basehavn. Arbejde hjemmefra i perioder og fleksible arbejdstider er en selvfølge. Du vil indgå i vagtørnen i basehavn som VHB.

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker.
Såfremt du udviser interesse for at indgå aktivt i MCM-operationen vil en del af uddannelsen foregå i udlandet.

Vi tilbyder at komme til en lille division med en høj grad af fællesskab, engagement og professionalisme. Alle brænder for, at MCM DNK skal være en af de bedste minerydningsenheder i verden.

Vi udviser stor forståelse for medarbejderens behov og ønsker, men har samtidig fokus på at divisionen kontinuerligt kan levere den nødvendige operative effekt.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant, alternativ premierløjtnant som har gennemførte VUT-I/VUK moduler og er klar til udnævnelse.

Du har en baggrund fra sejlende tjeneste. Du har erfaring med sagsbehandling og koordination med andre myndigheder. Indsigt i HR en fordel.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, og i nogle tilfælde selv være i stand til at identificere arbejdsopgaver som opstartes og afsluttes.

Du skal være klar på en uformel omgangstone og et fladt hierarki, der til gengæld fordrer selvstændige medarbejdere, der selv planlægger store dele af deres arbejdsdag.

Du skal være forberedt på efteruddannelse inden for økonomi og militær sikkerhed, såfremt du ikke allerede er uddannet.

Du skal være klar på sejlads på såvel vores egne enheder som på kommende støtteplatforme, men også være indstillet på at have arbejdsdage på kontoret på Flådestation Frederikshavn.

Du skal være indstillet på at arbejde i en division, som er under fortsat udvikling, og som kontinuerligt higer efter at optimere og levere gode resultater.

Hvis du er klar på alt det ovenstående, så kan vi til gengæld tilbyde dig en stilling, der ikke findes to af i søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH Christian S. Nielsen, 2E-MCM-CH, telefon 30 16 95 24, alternativ SSG Torben Christensen, 2E-MCM-ADB, telefon 30 16 95 13.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent