Chef for Communication and Information Systems (G6) ved MND N (Genpslag)


Chef for Communication and Information Systems (G6) ved MND N

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med CIS planlægning i et multi-nationalt miljø? Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive chef for divisionens G6 i fredstid samt indgå i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører ope-rativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen gennemføre forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du vil blive chef for divisionens G6, og dermed chef for et multinationalt team pt. be-stående af i alt fire medarbejdere (inklusive dig), ligeligt fordelt mellem stabselementet i Danmark og stabselementet i Adazi, Letland. Sektionen er planlagt til at blive for-stærket med yderligere to medarbejdere i Adazi. Den samlede bemanding i fredstid vil derfor være seks personer (fire danske, en estisk og en lettisk) og i krise eller krig ni personer (otte danske, to estisk og en lettisk).

Sektionen er overfor COM MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægning og gen-nemførelse af øvelsesaktivitet.

Du vil være en væsentlig bidragsyder til udviklingen af divisionens føringsstøttekoncept, herunder divisionens rolle i relation til enhanced Forward Presence CIS samarbejdet, hvilket sker i tæt koordination med såvel estiske, lettiske som danske myndigheder, samt sideordnede og foresatte myndigheder inden for NATO-strukturen.
Som chef vil du lede G6’s samlede opgaveportefølje. Du vil her være ansvarlig for at der udarbejdes sagsoplæg omhandlende komplekse tekniske problemstillinger, hvor de operative konsekvenser fremstår klare og koncise.

Der skal påregnes ca. tre til fire ugers øvelse om året samt yderligere fire - otte ugers anden aktivitet, eksempelvis ved deltagelse i divisionens øvrige aktiviteter samt del-tagelse i konferencer ved henholdsvis MNC NE og JFC BS.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlægning, deltagelse i stabens interne rutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.
Om dig
Du er major og har gennemført Master i Militære Studier, og meget gerne også Operations- og Føringsuddannelsen. Alternativt har du gennemført ækvivalerende udenlandske kurser.

Er du kaptajn, kan stillingen besættes ved funktion i højere stilling, såfremt du er optaget på MMS eller OFU og du vil således blive ansæt med en uddannelsesaftale. Har du en civil master, er gennemførsel af flexmoduler ved FAK et krav inden udnævnelse.

Du har erfaring med føringsstøtte i et operativt miljø. Hvorvidt det er med hovedvægten på den tekniske side eller på den operative side, er mindre væsentligt.
Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du har en god forståelse for våbenartens virkemidler og deres bidrag til den samlede operative løsning, og du er i stand til at planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe. Det er ligeledes en fordel hvis du har kendskab til NATO og erfaring med at arbejde i et multinationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2021.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stedfortrædende stabschef OB Kim Schmidt på mndn-DCOS@fiin.dk eller telefon +45 4074 0704.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent