Chef for S4-elementet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland


Chef for S4-elementet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Har du erfaring og interesse for at arbejde med logistik, ledelse og opbygning af enheder i en frivillig militær organisation? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du samtidigt løsningsorienteret, innovativ, beslutningsdygtig og klar til at blive fagligt og personligt udfordret? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor hver enkelt stabsmedlem bidrager til distriktets samlede opgaveløsning. Både som specialist inden for eget ressort, men også med viden og erfaring af generel karakter.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab, hvor ansatte, frivillige og personel af reserven gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde, og alle de mange tjenester, som skal understøtte en udfoldelse af enhedens kapaciteter.

En afgørende dimension i vores virke er samarbejde. Stærke samarbejdsrelationer, interne såvel som til de øvrige dele af Forsvaret, civile myndigheder, politi og beredskab er forudsætningen for vores virke og den tværgående opgaveløsning.
Om stillingen
.Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med 13 militære og civile fastansatte, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Ét af tyngdeområderne for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er den logistiske understøttelse af operationer, indsættelser og uddannelser. Du bliver chef/leder for en sektion, som består af 3 civilt ansatte og én militær medarbejder. S4 er hele omdrejningspunktet, når det gælder den logistiske understøttelse af operationer, indsættelser og uddannelser. Chefen for S4 har også ansvaret for udarbejdelse af de logistiske forhold i distriktets operative plankompleks. I den opgaveløsning vil du være den primære rådgiver og sparringspartner for distriktschefen, de øvrige søjleledere og underafdelingernes nøglepersonel.

Du vil få ansvaret for det samlede logistiske område. Din hverdag vil være præget af sagsbehandling, koordination med underlagte enheder og samvirket med den omkringliggende støttestruktur (SCD og FES). Du vil skulle udvikle og fastholde S4-søjlen og distriktets stabskompagni mod opgaveløsning internt og til understøttelse af Hjemmeværnskompagniernes opgaveløsning. Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse, samt hvor du selv udleder og analyserer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen. Distriktet stiller høje krav og har store forventninger til chefen for S4, som til gengæld får en relativt stor frihed til at træffe selvstændige beslutninger.

Du vil i det daglige virke generelt referere til stabschefen, men vil også indgå i direkte opgaveløsning med selvstændigt direktiv fra distriktschefen på udvalgte områder og i samarbejde med de øvrige søjleledere. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

Opbygge, udvikle og samvirke S4-søjlen med den øvrige S-struktur.

Udførelse af daglig tjeneste som sagsbehandler og ansvarlig inden for logistik,
bygningsvedligeholdelse og sikkerhed.

Opstille, uddanne og indsætte personel fra S4 i stabsarbejder og operative opgaveløsninger.

Deltagelse i tilsyns- og kontrolvirksomhed/inspektioner ved distriktets kompagnier. Herunder planlægning og gennemførelse af distriktets forsyningsforvaltningskontrol.

Deltagelse i udarbejdelse af distriktets planer med fokus på det logistiske område.

Rådgive distriktschefen på det logistiske område.

Støtte til stabskompagniets logistiske enheder og disses opbygning/vedligeholdelse.

Som en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste skal du påregne en uges VH-vagt ad gangen cirka hver 5. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Du vil blive tildelt enkeltmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads efter nærmere direkte aftale, idet tilstedeværelse dog anses for essentielt for styring af S4-elementet. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider i et vist omfang. Jobbet kræver noget aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK, og gerne med en solid portion praktisk erfaring inden for det logistiske område.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du er vant til at træffe og gennemføre beslutninger. Du er åben for at arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel, og du møder dem fordomsfrit, hvor de er, herunder særligt med respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Som leder i S4-elementet forventer vi, at du er i stand til at motivere og udvikle dine ansatte, som du møder i øjenhøjde med synlig ledelse, at du er omstillingsparat i en hverdag med nye og pludselige opgaver, samt at du er stærk inden for beslutningstagning og styring over for opgaver og personel.

Du er en fleksibel og empatisk holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter. Endvidere er du samarbejdsorienteret og udadvendt.

Du har en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet, kan initiere og udarbejde logistiske planer for indsættelser på bataljonsniveauet med et godt kenskab til de essentielle logistiske processer som baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Århus.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 72 44 00 10, eller via mail: HDEJY-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 21.oktober 2020 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 44. Stillingen er til besættelse pr.1.december eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdvej i Brabrand, Århus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 53 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.10.2020

Indrykningsdato

25.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent