Helhedsorienteret og analytisk stærk major / orlogskaptajn til Operationsstabens Planlægningssektion J5S


Helhedsorienteret og analytisk stærk major / orlogskaptajn til Operationsstabens Planlægningssektion J5S

Er du en helhedsorienteret og analytisk stærk major eller orlogskaptajn, der søger stort ansvar og udfordringer på værnsfælles operativt og militærstrategisk niveau?

Trives du med et højt tempo, internationale og nationale relationer, høje krav til faglighed, stor indflydelse på centrale sagsområder samt at yde støtte til Forsvarets ledelse?

Ønsker du mulighed for målrettet kompetenceudvikling og potentialemæssig afklaring?

Så er stillingen som stabsofficer og sagsbehandler ved Operationsstabens Planlægningssektion J5 Område Syd i Forsvarskommandoen i København noget for dig.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige sagsbehandlerstilling er i J5 Område Syd (J5S); en af Operationsstabens sektioner i Planlægningsafdeling. Sektionen er fysisk placeret i Holmens Kanal 9 i København.

J5 Område Syd planlægger Forsvarets indsættelser i operationer i primært Afrika, Asien og Mellemøsten. Sektionen yder herunder støtte til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og rådige militære kapaciteter – samt sikrer sammenhæng mellem det militærstrategiske, operative og taktiske niveau. Sektionen udarbejder policy i forhold til styrkeindsættelse og varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer inden for militære operationer.

J5 Område Syd er normeret med en chef (M401) og 13 medarbejdere (M331 og 321), der er sammensat med bred baggrund fra forskellige værn og kommandoer. Sektionen har desuden det opgavemæssige ansvar for de fire danske forbindelsesofficerer ved henholdsvis U.S. Joint Staff i Washington, U.S. Special Operations Command i Tampa, Permanent Joint Headquarters uden for London og Centre de Planification et de Conduite des Opérations i Paris. Derudover udgør sektionen den hjemlige faglige forankring for det danske forbindelseselement ved U.S. Central Command i Tampa i USA.
Om stillingen
Sektionen er inddelt i teams, der har ansvar for hver sit geografiske område – Afrika, Asien og Mellemøsten. Du vil indgå i et af disse teams, hvor du vil få ansvar for en række sagsområder indenfor teamets geografiske ansvarsområde. Du vil indenfor for dine sagsområder være ansvarlig for sektionens varetagelse af planlægningsopgaver i relation til Forsvarets internationale operationer. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:

• Rådgivning af Forsvarsministeriet i forhold til militære muligheder for indsættelse af danske styrkebidrag.
• Udarbejdelse af militære anbefalinger til Forsvarsministeriet med bidrag fra Operationsstabens øvrige sektioner, stabe og kommandoer i Forsvaret samt fra øvrige myndigheder inden og uden for Forsvarsministeriets område.
• Udarbejdelse af operationsplaner til styrkestrukturen for indsættelsen af styrkebidrag.
• Betjening og rådgivning af Operationsstabens ledelse og derigennem også forsvarschefen i relation til styrkeindsættelse i internationale operationer.
• Gennemførelse af koordination med internationale samarbejdspartnere vedrørende operative indsættelser.
• Udvikling af policy og støtte til dansk militær deltagelse i international bekæmpelse af voldelige ekstremistiske organisationer.

Sektionen indgår i tætte relationer med resten af Forsvarskommandoens stabe, kommandoer og myndigheder, med Forsvarsministeriets departement, med Forsvarsministeriets øvrige styrelser og med allierede samarbejdspartnere. Du vil, som medarbejder i sektionen, således både i dit daglige virke og særligt som leder af operative planlægningsgrupper have en stor kontaktflade både internationalt og nationalt.

Sektionens hverdag er præget af et højt arbejdstempo og høje kvalitetskrav. Opgaver, rammer, arbejdsbelastning og tidsfrister kan variere meget. Stillingen stiller derfor krav til dine analytiske evner, til din selvstændighed og til din fleksibilitet. Du vil igennem et intensivt indkøringsforløb hurtigt opnå et godt kendskab til og forståelse for de planlægningsprocesser og vilkår, der knytter sig til stillingen.

Stillingen er placeret i København, men du kan i perioder forvente en del rejseaktivitet både nationalt og internationalt.
Om dig
Du er analytisk stærk, helhedsorienteret, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer i en sag. Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, såvel på dansk som på engelsk.

Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid.

Du kan lide at rejse og befinder dig godt i internationale fora, hvor du enten selvstændigt repræsenterer Danmark eller ledsager en af Forsvarets chefer. I den forbindelse kommunikerer du klart og præcist på engelsk.

Du formår at vedligeholde et godt arbejdsklima i de sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde internt og med relationer i Forsvarskommandoen samt eksterne samarbejdspartnere.

Du er udnævnt major / orlogskaptajn. Du har en solid erfaring som leder af bredt sammensatte grupper på tværs af niveauer og faglige ekspertområder, hvor du har vist, at du formår at motivere andre, at skabe følgeskab og at skabe accept for valgte løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten, i de produkter du leverer.

Du har en operativ baggrund og erfaring fra internationale missioner eller internationale stabe, således at du har en forståelse for, hvorledes de opgaver du løser i sektionen udmønter sig i virkeligheden.

Du har et godt kendskab til og eventuelt erfaring med indsættelse af Forsvarets kapaciteter og for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og det politiske niveau. Det er derfor en fordel hvis du har gjort tjeneste i en eller flere højere stabe.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Operationsstabens Planlægningssektion J5 Område Syd, kommandørkaptajn Bo Overgaard på tlf. 72 84 05 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43 og 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.10.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent