Teknikofficer (TKO) søges til Fregatten NIELS JUEL


Teknikofficer (TKO) søges til Fregatten NIELS JUEL

Du er en erfaren og ambitiøs officer med en solid teknisk baggrund, der brænder for det operative miljø, og ønsker at arbejde med drift og vedligeholdelse af forsvarets højteknologiske maritime enheder.

Du har de rette ledelsesmæssige kompetencer til at indgå i skibsledelsen og stå i spidsen for udviklingen af en division bestående af professionelle og højt kvalificerede fagspecialister.
Om os
Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER HUITFELDT-klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi.
Luftforsvarsfregatterne (IVER-kl) kan sammen med Anti-ubådsfregatterne (ABSL-kl) løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.

Aktivitetsmønstret på fregatten NIELS JUEL har fokus på at opbygge og vedligeholde vores operative indsættelsesevne mhp. at udnytte den betydelige sømilitære kapacitet fregatten udgør i såvel nationale som internationale operationer. Vi arbejder målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver.

Fregatten NIELS JUEL har de seneste år bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST, været flagskib for NATOs stående flådestyrker, været indsat i allierede hangarskibsoperationer og gennemført nationale operationer omkring Grønland og Færøerne som led i Forsvarets styrkede opgaveløsning i Arktis.

Der ligger en række spændende opgaver foran os. Enheden gennemgår medio 2021 et rutinemæssigt hovedeftersyn, og indleder herefter en ny operativ cyklus.
Efter et krævende internationalt certificeringsforløb indgår fregatten de efterfølgende år i det nationale beredskab, og kan med kort varsel indsættes i hele konfliktspekteret.

Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.
Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.
Initiativ, professionalisme, og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag. Fregatten NIELS JUEL består af en yderst professionel og sammentømret besætning, der har fokus på faglighed og personlig udvikling. Vi lægger vægt på fleksible rammer, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Teknikofficeren er chef for teknikdivisionen og indgår i skibsledelsen. Teknikofficeren er overordnet ansvarlig for vedligeholdelsen af skibet som platform, herunder dets maskineri og skrog. Teknikofficeren er herudover leder af skibets havariorganisation.

Stillingen som teknikofficer kræver et udpræget helhedssyn og blik for skibets overordnede opgaver og målsætning, idet ansvarsområdet understøtter alle facetter af skibets operationelle virke. Teknikofficeren skaber sammen med den øvrige ledelse af divisionen solide faglige løsninger til drift af skibet. Teknikofficeren rådgiver og sparrer med skibschefen og ledelsen om bord, ligesom teknikofficeren har fokus på at optimere sin organisation og udvikle sine medarbejderes kompetencer.

Teknikofficeren har ansvaret for ansættelse af personel til divisionen, og deres faglige og personlige udvikling er en højt prioriteret del af ledelsen af divisionen. Uddannelse og træning af skibets personel inden for teknikofficerens ansvarsområde er derfor en meget væsentlig opgave, hvilket kræver en struktureret og langsigtet tilgang til skibets samlede uddannelsesmæssige behov, således skibets overordnede mål kan nås.

Teknikofficeren har endvidere ansvaret for den løbende udvikling af interne procedurer, instrukser, m.m. inden for maskin- og havariområdet. Dette sker i tæt samarbejde med søsterskibene i division 21, hvor også materielændringer og vedligeholdelsesstrukturer koordineres.
Om dig
Du er teknisk uddannet orlogskaptajn fra Søværnet, og du har enten gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller lignende kvalificeret uddannelse.

Du har bred erfaring fra stillinger i Søværnet og Forsvaret bl.a. som stabsofficer, gerne fra NIV I og II. Du trives med udviklingsorienterede opgaver, men har også en tydelig operativ profil. Det er en fordel hvis du har erfaring som teknisk officer, gerne i IVER- eller ABSL-kl. Dertil er erfaring med træning af egen besætning inden for det tekniske og havariområdet et væsentligt fokuspunkt.
Endvidere vil et godt kendskab og erfaring med forsvarets vedligeholdelses- og logistikstruktur være en fordel. Har du erfaring eller kendskab til Søværnets procedurer i forhold til især den interne kamp, som tager udgangspunkt i de principper, der kendes fra Tyskland og England vil det være en stor fordel.

Du skal kunne anvende forsvarets administrative systemer som DeMars og Workzone. Kendskab til Safety-net og Chemicontrol er endvidere ønskeligt.
Skibet er klasset af DNV, og der gennemføres rutinemæssigt surveys ombord, hvormed kendskab til DNV krav og metoder vil være en væsentlig fordel.
Erfaring med eller kendskab til NATO procedurer vil være en fordel, da du skal kunne indgå i samarbejde med andre skibes tekniske officerer, hvilket betyder, at gode engelskkundskaber, både i skift og tale, er vigtige.

Du skal som teknikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Din viden og erfaring skal understøtte de opgaver, skibet skal løse, og du trives med at bidrage til det fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft – både i den interne og den eksterne kamp. Det gøres i tæt samarbejde i skibsledelsen og med de øvrige divisioner om bord. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.

Din ledelsesform er anerkendende og sker gennem ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Sektionsofficerer og mellemledere skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med forskellig baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested ved Flådestation Korsør.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende stillingsindehaver, KL Nils Yde Frederiksen på telefon +45 72 85 43 52 eller 2e-niju-tko@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2020. Herefter indkaldes til samtaler med henblik på besættelse af stillingen tidligst 1. juni 2021. Dette for at give både enhed og ansøger den bedst mulige planlægningshorisont.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.10.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent