Rådighedsstilling - Operationsofficer af reserven til Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland


Rådighedsstilling - Operationsofficer af reserven til Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Er du stærk til at samarbejde, og er du god til stabsarbejde og operationer? Vil du gerne deltage i en spændende uddannelse og planlægning af operationer sammen med frivillige hjemmeværnssoldater og personel af reserven?
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er det ene af seks Hærhjemmeværnsdistrikter i Landsdelsregion Vest. Hjemmeværnsdistriktet består af 18 underafdelinger, der spænder fra stabskompagni, infanterikompagni og bevogtningskompagnier over politikompagnier, til infrastrukturhjemmeværnskompagnier. Til distriktet er der knyttet en stab. Staben er organiseret som en kampbataljonsstab og er omdrejningspunktet for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af operative indsættelser, uddannelsesaktiviteter, presse- og kommunikationsvirksomhed.

Distriktets hovedkvarter er beliggende i gode faciliteter i Århus i den vestlige del af byen. Ansvarsområdet er geografisk sammenfaldende med Østjyllands Politikreds, der dækker fra Randers kommune i nord til Odder kommune i syd samt øerne Samsø og Anholt – i alt syv kommuner. Distriktet har, inden for ansvarsområdet, ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, Politiet og samfundet generelt.

Distriktet har til opgave, at rekruttere frivillige soldater, opstille og uddanne kompagnier, således at de kan indsættes til støtte for Forsvaret, Politiet og til hjælp for den øvrige del af samfundet. Endvidere indgår distriktet i de nationale planer for opstilling, modtagelse og indsættelse af totalforsvarsstyrken, hvor distriktet skal opstille, formere og kunne indsætte op til to underafdelingers værdi.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Om dig
Du har en baggrund som kaptajn (M321) af linjen eller reserven, alternativt uddannet premierløjtnant af linjen eller reserven og vurderet egnet til udnævnelse.

Du har erfaring med stabsarbejde, udarbejdelse af befalinger og en god taktisk forståelse.
Du har et bredt kendskab til de kapaciteter, som findes i det danske forsvar. Du har kendskab til beredskabsplanlægning og forståelse for, hvorledes det danske beredskab er opbygget. Hvis du ikke umiddelbart har disse kvalifikationer, vil du få tilbudt relevant videreuddannelse efter nærmere aftale med nærmeste chef.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt til opgaveløsningen. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i udviklingen og løsningen af regionens opgaver.

Der kan forventes 10 indkommanderingsdage om året, idet dette dog kan variere afhængigt af opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit tjenested vil være i Brabrand ved Århus.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for S3/5-søjlen, kaptajn Mads Roulund Welling, på telefon 72 44 00 11, eller mail: hdejy-s35-01@hjv.dk eller ældste reserveofficer major Mogens Kristensen på telefon 20 74 75 28 eller mail: mogensnk123@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 26. juli 2020 og ansættelsessamtaler gennemføres i uge 32. Stillingen er til besættelse 24. august 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

12.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent