Rådighedsstillinger – Konstabler til 3. Eskadres Reserveenhed


Rådighedsstillinger – Konstabler til 3. Eskadres Reserveenhed

Er du tidligere konstabel i Søværnet og savner du kammeratskabet og oplevelserne i Søværnet? Længes du ind imellem efter duften af hav, lyden af en hovedmotor, gummibådssejlads eller messelivet? Hvis ja, så er det måske noget for dig at blive en del af Søværnets Reserve i 3. Eskadres Reserveenhed!
Om os
Søværnets Reserve er i en rivende udvikling og udbygningen af reserven i Søværnet fortsætter. Derfor søger 3. Eskadre konstabler til vores reserveenhed.

Reserven er et område, som har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket bl.a. betyder, at det er en prioriteret opgave at anvende Søværnets Reserve. Reserven i Søværnet udgøres af personel, som tidligere har været fastansat.

En reservist har kontrakt med Forsvaret om at forrette rådighedstjeneste ved siden af sin primære civile beskæftigelse/uddannelse. Anvendelsesgraden af den enkelte reservist er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for ved siden af sit civile arbejdsliv at deltage i egentlige indsættelser/udsendelser eller anden opgaveløsning samt til at gennemføre militær uddannelse.

Anvendelsen og tilknytningen af personel af reserven giver en række fordele. Blandt andet sikres gennem reserven en adgang til et bredt spektrum af både civilt og militært erhvervede kompetencer, som er værdifulde for Forsvaret. Derudover fungerer personel af reserven som engagerede ambassadører, der bidrager positivt til Forsvarets forankring i det omgivende samfund.

Det aktuelle forsvarsforlig tilsiger en øget og bredere anvendelse af Reserven. Den overordnede policy for Reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af Forsvaret, og at personel af reserven direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af Forsvarets operative kapaciteter.

Anvendelse af Reserven vil være styret af de fremtidige operative behov i Søværnet med en integrering af reservisterne i de operative enheder og stabe eller deres støttefunktioner.

Vi har en uformel omgangstone i Reserveenheden og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer - civile såvel som militære.
Om stillingen
Som konstabel af reserven i 3. Eskadre får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Du bliver ansat i en designeringsfunktion. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise-/krigssituation.
I dagligdagen (fredstid) indkommanderes du og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse.

Din designeringsfunktion vil være som maskin- eller dæksgast i 3. Eskadres sejlende enheder. Du skal påregne at blive aktiveret, såfremt 3. Eskadre overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning i en krise-/krigssituation, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.

Som reservist varetager du opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion. Du kan forvente 10-20 indkommanderingsdage om året.

Udover at forrette rådighedstjeneste og træne din designeringsfunktion, så mødes Søværnets Reserve mindst én gang om året til et seminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.
Om dig
Du er tidligere maskin- eller dæksgast i Søværnet. Du har fornyligt eller inden for de senere år gjort tjeneste som fastansat i Forsvaret.

Gennem din sejlende tjeneste har du solid erfaring og stort kendskab til tjenesten på en sejlende enhed. Erfaring med sejlads i HOLM-kl., DIANA-kl., METT-kl. eller GUTH-kl. er en fordel, men ikke et krav.

Du har lyst til at bevare din tilknytning til Søværnet, og du går til opgaverne med omhu og godt humør. Du skal have lyst til at bidrage, besidde gode samarbejdsevner og være i stand til at holde dig opdateret både fagligt og fysisk.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingerne er konstabelstillinger på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.?

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 3. Eskadres reserveenhed, kaptajnløjtnant-R Christian S. Erntgaard på 72 85 50 40 eller Eskadrebanjermester ved 3. Eskadre, chefsergent Bjarne Dunk på telefon 72 85 50 13.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2020, men vi forventer at holde samtaler samt ansætte
løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal du fremsende din ansøgning elektronisk via linket.

Din ansøgning skal indeholde ét dokument (PDF-fil) med følgende oplysninger:
1) Overblik over militære ansættelser/kvalifikationer – skriv MA-nummer.
2) Civilbeskæftigelse
3) Hvorfor du ønsker at gøre tjeneste i Reserven (max. en halv side), hvoraf det fremgår, at du har tænkt over tidsforbrug ctr. civilt arbejde/uddannelse og evt. familie.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadres Reserveenhed består af personel på tværs af både rang og fagspecialer. Reserveenheden i 3. Eskadre udgør den 4. sektion i staben i 3. Eskadre.

3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent