Landmilitær sagsbehandler med flair for internationalt samarbejde og koordination på højt


Landmilitær sagsbehandler med flair for internationalt samarbejde og koordination på højt

Er du major og kunne tænke dig at arbejde med militærstrategisk udvikling og policy samt bidrage væsentligt til hærens og specialstyrkers udvikling? Ønsker du at blive afprøvet i tjeneste på Niveau I? Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af militær faglighed og politiske hensyn, og har du et indgående kendskab til Hæren fra stabs- og operativ tjeneste? Så har vi en stilling som landmilitær sagsbehandler i Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er geografisk delt mellem København og Karup. Strategi- og Policysektionen hører til i Karup og består af 17 civile og militære medarbejdere. Sektionen fokuserer på international policy og strategisk udvikling. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter gennem strategisk udviklingsstyring inden for hele Forsvarets opgavekompleks. Det indbefatter bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont, herunder NATO's forsvarsplanlægning, den overordnede koordination af den værnsfælles nationale konceptudvikling samt planlægnings- og udviklingsvirksomhed i NATO, NORDEFCO og andre internationale fora.

På policyområdet betjener vi Forsvarets øverste ledelse, og vi er i løbende dialog med Forsvarsministeriets Departement.
Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og besættelse af stillinger i udlandet. Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.

Sektionen støtter ofte Forsvarets chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen. Mulighederne for at arbejde hjemmefra er gode.
Om stillingen
Du skal primært behandle de policymæssige aspekter af Hærens generelle virke, nationalt, regionalt og internationalt samt være sagsbehandler for den strategiske landmilitære kapacitetsudvikling. Derudover vil du skulle behandle konkrete landmilitære aspekter inden for NATO’s kommando og styrkestruktur og kunne virke som kontaktofficer for danske stabsforbindelser i udlandet.

Du bliver endvidere sagsbehandler på det militærstrategiske område inden for specialoperationsstyrker samt bidrage til NATO’s forsvarsplanlægning og overordnede koncepter og policy. Herunder vil du være sektionens sagsbehandler på udviklingsrammerne for det landmilitære område og specialoperationsområdet.

Hertil fordeles øvrige opgaver i sektionen løbende, så vidt muligt under hensyntagen til medarbejdernes kompetencer og interesser nationalt og internationalt.
Om dig
Du er en erfaren og ambitiøs major. Du har gennemført Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen eller tilsvarende kursus i udlandet. Det er afgørende, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme som Forsvaret arbejder i. Du er desuden i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politiske hensyn og militær faglighed.

Stillingen som landmilitær sagsbehandler kræver, at du har et indgående kendskab til Hærens organisation og opgaver. Det vil være et plus, hvis du tillige har erfaring med NATO eller specialoperationsstyrker.

Du har bred erfaring med stabsvirke på operativt og gerne militærstrategisk niveau.

Du kan kommunikere ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, og du evner at præsentere vanskelige problemstillinger på en klar og let forståelig måde. Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og netværk på tværs af værn, grad og nationalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling ved Udviklings- og Planlægningsstaben med fast tjenestested i Karup.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for akademikere i staten og officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse til HEM under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer

Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle individuelt tillæg.

Ansættelse er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategi- og Policysektionen KK Thomas Stig Rasmussen på +45 4013 3303.
Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder, Malene Nørgaard Abel på telefon +45 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse 1. juli eller snarest derefter, f.eks. efter din sommerferie.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Den seneste FOKUS bedømmelse må meget gerne vedlægges ansøgningen.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opga-ver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styr-ker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Sø-værnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

04.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent