Uddannelsesleder til sanitetsteam ved Operativt Trænings- og Øvelseselement (genopslag)


Uddannelsesleder til sanitetsteam ved Operativt Trænings- og Øvelseselement (genopslag)

Operations Support Wing (OSW) på Flyvestation Karup søger en seniorsergent til besættelse af ledig stilling som uddannelsesleder fra den 1. maj 2020 eller snarest muligt. Vores nye uddannelsesleder skal bidrage til efteruddannelse og træning af personel inden for det sanitetsfaglige område. Vi tilbyder en stilling med et varieret opgavekompleks, hvor du får stor medindflydelse for udvikling og tilrettelæggelse af aktiviteter.
Om os
OSW er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via. Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af ca. 90 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 4 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU), Bevogtningstjenesten (BEV), Operativt trænings- og øvelseselement og Military Working Dog (MWD).

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Operativt trænings- og øvelseselement (OTE) leverer uddannelsesstøtte til den samlede styrkeproduktion ved OSW, samt til andre myndigheder. Uddannelsesstøtten består af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelser inden for områderne; bevogtning, CBRN, idrætsvirksomhed, sanitet og skydning. OTE er organiseret i fem teams, med i alt 10 medarbejdere under ledelse af sektionslederen.

Til dagligt løser vi en bred vifte af opgaver og uddanner bl.a. bevogtningsassistenter, CBRN missionsforberedende uddannelse og personel på Flyvevåbnets brandstationer i håndtering af tilskadekomne. Der gennemføres ligeledes kurser og rådgivning inden for skydning efter behov. Derudover er vi løbende i dialog med de øvrige sektioner i Base Protection Squadron og OSW og opretter løbende træning og efteruddannelse internt efter behov, bl.a. for instruktører ved Flyvevåbnets Basisuddannelse.

I stillingen som uddannelsesleder sanitet bliver du en del af en faggruppe, hvor høj faglighed er centrum for vores opgaveløsning. Dine kommende kolleger har specialiseret sig inden for hvert deres fagområde, og de er meget opmærksomme på at udveksle erfaring og støtte hinanden på tværs af fagteams. Udover det faglige aspekt har vi fokus på sociale aktiviteter for at styrke relationerne på tværs af sektionen. Vi deltager eksempelvis i fællesløb på ugentlig basis eller holder arrangementer såsom julefrokost internt i OTE. Derfor forventer vi også, at du tager del i det sociale fællesskab og bidrager til den gode stemning i sektionen.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for den overordnede planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af sanitetskurser ved operativt trænings- og øvelseselement. Du varetager disse opgaver sammen med en faglærer (oversergent) og du skal derfor være indstillet på at samarbejde er en integreret del af hverdagen. Udover fastlagte kurser leverer sanitetsteamet uddannelsesstøtte efter behov til OSW og andre myndigheder.

Derudover skal du varetage funktionen som ”Subject Matter Expert” (SME) for Flyverkommandoen, hvilket indebærer rådgivning af Flyverkommandoens sagsbehandlere og sagsbehandling i mindre omfang, efter behov. Uddannelseslederen har ledelsesansvar i de perioder, hvor der tildeles instruktørstøtte til gennemførelse af kurser.

Du vil opleve en hverdag som er præget af frihed under ansvar, idet du får stor medindflydelse på både dine arbejdsopgaver og tilrettelæggelsen heraf.
Om dig
Du er seniorsergent, eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Er du oversergent, ser vi gerne, at du har gennemført akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Det vægtes højt, at du har gennemført sanitetsuddannelse i Forsvaret eller civilt, har praktisk erfaring inden for det sanitetsfaglige område, og at du har stor interesse i at undervise.

Fagligt ser vi gerne, at du er uddannet faglærer i førstehjælp eller lignende, og at du evt. har præhospital erfaring, men den specifikke uddannelse er underordnet.

Du får en stor berøringsflade med mange forskellige enheder og medarbejdere i Flyvevåbnet, både ved Flyvestation Karup, Skrydstrup og Aalborg, Flyverkommandoen såvel som internt i Operations Support Wing. Grundet den brede kontaktflade forventer vi, at du som person er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Ligeledes er du god til at samarbejde og har en stor interesse i at undervise og bidrage til andres læring og udvikling, da en stor del af din hverdag vil bestå i at afholde kurser. Du kommer til at veksle mellem undervisning og administrative opgaver såsom koordinering med samarbejdspartnere og eksterne instruktører, bookning af lokaler og indkvartering, udarbejdelse af uddannelsesdokumentation og udvikling af kurser.

Det varierende opgavekompleks stiller krav til, at du er omstillingsparat og selvstændigt formår at prioritere mellem opgaver. Din arbejdstid vil ligeledes variere og inkludere en del rejseaktivitet i perioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Premierløjtnant Nanna Pettersson på mobil nr.: 41 32 74 03 eller OSW-OBO-001@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
I din ansøgning anmoder vi dig om at redegøre for, hvorfor vi skal vælge dig til en jobsamtale. Hvorledes du som kommende kollega ved vores sektion opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent