Wing Chefsergent ved Fighter Wing Skrydstrup


Wing Chefsergent til Fighter Wing Skrydstrup

Har du demonstreret succes inden for den ledelsesmæssige arena?

Hvis du er fagligt dygtig, god til at samarbejde og inspirere, hvis du kan styrke stampersonelgruppen, hvis du tør skubbe til organisationen på alle niveauer, og hvis du kan vise vejen med dit gode eksempel, så er stillingen som Wing Chefsergent ved Fighter Wing Skrydstrup måske dit næste job?
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Der er stort fokus på at forberede indfasning af Danmarks nye kampfly, F-35, Joint Strike Fighter

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Dine opgaver er grundlæggende todelt:

For det første indgår du i et partnerskab med Chefen for Fighter Wing Skrydstrup og den øvrige chefgruppe som rådgiver og sparringspartner. Du får et stort ansvar og indflydelse på strategiske beslutninger på ledelsesniveau. Du er chefens samarbejdspartner med gensidig respekt, loyalitet og fortrolighed.

Du er et forbillede og en kulturbærer, der bidrager til en positiv holdningsprægning ved myndigheden gennem dialog, og i samarbejde med cheferne tegner du billedet af enhedens værdier, normer, holdninger og medvirker til at skabe korpsånd. Vi satser på god ledelse, motiverede og tilfredse medarbejdere, der er glade for og stolte over deres arbejdsplads, og her skal du hjælpe med at kommunikere effektivt til og med alle niveauer i organisationen, ikke mindst til stampersonelgruppen.

Du er den samlende kraft i befalingsmands- og konstabelgruppen, med fokus på at styrke den samlede ledelseskraft, herunder skabe en balanceret korpsånd. Du vil således også skulle sikre, at den nye kompetenceudvikling for mellemledere udvikles og indfases, så befalingsmandskorpset sikres den bedst mulige uddannelse, udvikling og ”empowerment”.

Du deltager i møder på ledelsesniveau og bidrager aktivt og konstruktivt med relevante indlæg, der udfordrer de eksisterende paradigmer eller fastholder de dele af vores værdiskabende kultur, som vi er stolte over.

Wing Chefsergenten skal koordinere og afstemme opgaver og udvikling med andre dele af Flyvevåbnet, herunder med øvrige Wing Chefsergenter og med Flyvevåbnets Chefsergent, så der sikres en ensartet og hensigtsmæssig udvikling på tværs af Flyvevåbnet.

I din anden hovedopgave vil du til dagligt indgå i puljen af effektive sagsbehandlere sammen med Stabsstøttesektionen. Her vil du få en koordinerende rolle i forhold til opgaveløsninger, der udføres fx af Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-Partnerelement og/eller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mv.

Du kan yderligere blive en primær spiller i understøttelsen af Fighter Wing Skrydstrups Reserve, i forhold der knytter sig til veteraner, samt i forhold der relaterer sig til rekruttering.

Herudover vil vi meddele dig dine egne projekter og sagområder, fx i relation til erhvervspraktik, talentudvikling samt effektiviseringer og driftsoptimeringer.

Som det fremgår, er stillingen særdeles spændende og stærkt udfordrende på flere niveauer, og det kræver en kandidat, der skiller sig ud fra mængden. Da det er en ny stilling, skal stillingen udvikles undervejs i forløbet, og der vil være god mulighed for at præge denne udvikling.
Om dig
Vi forventer indledningsvis at du er udnævnt chefsergent. Alternativt er du erfaren seniorsergent og har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf 6-8 år som seniorsergent. Vi ser gerne at du allerede har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5, ellers at du er klar til at indgå uddannelseskontrakt, for dermed på sigt at kunne udnævnes til chefsergent.

Du er en erfaren og stærk sagsbehandler, som selv samler sager op og fører dem gennem en værdiskabende kæde af effektiv sagsbehandling.

Du forventes yderligere at have en solid og veldokumenteret ledelseserfaring, og det er ønskeligt, at du i løbet af din karriere har oparbejdet et bredt kendskab til andre dele af Forsvaret.
Det forventes, at du har kendskab til Fighter Wing Skrydstrups opgaveløsning og organisation.

Som person er du energisk, analytisk og beslutsom. Du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt såvel i tale som på skrift. Du har stedse fokus på målgruppen i og formålet med din kommunikation, og kan tilpasse denne til både situationen og modtagerne.

Du er lyttende, tillidsvækkende, og evner at motivere og inspirere mellemledere med forskellig baggrund. Du har endvidere en høj produktivitet, et stort arbejdspensum, gode analytiske evner og trives med korte terminer fra tid til anden.

Du kan etablere effektive beslutningsgrundlag og sikre dig, at sagerne afgøres, samt at beslutninger omsættes til handling og efterfølgende evalueres.

Du har interesse og evner inden for omstilling og udvikling og kan støtte i udvikling af såvel organisation som processer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. på at opnå uddannelsesniveau 5, på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Fighter Wing Skrydstrups stabschef, oberstløjtnant Alan Kiilerich, på telefon 72 84 82 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter, således ansættelsen kan effektueres hurtigst muligt i det nye år.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Vi ser gerne at du på maksimalt 1 A4 side, som bilag til din ansøgning, redegør for dine tanker om stillingen, samt identificerer indsatsområder for 2020, som du finder vil styrke Fighter Wing Skrydstrup. Tilsvarende inviterer vi til at du på maksimalt 1 A4 side, ligeledes som bilag til din ansøgning, redegør for, hvordan topledelsens hensigter om bedre ledelse kan omsættes til realiteter blandt medarbejderne.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vojens

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

09.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent