Rådighedsstillinger - Reserveofficerer til Uddannelsesbataljons Reserveenhed ved Gardehussarregimentet (Genopslag)


Rådighedsstillinger - Reserveofficerer til V Uddannelsesbataljons Reserveenhed ved Gardehusarregimentet (Genopslag)

V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet søger nye reserveofficerer til at indgå i reserveenheden ved bataljonen. Der er tale om flere stillinger, som skal besættes, herunder efterretningsofficer, operationsofficer og logistikofficer.

Ønsker du en spændende reservestilling inden for Hærens Reserve, hvor du både vil kunne udvikle dine taktiske kompetencer og bidrage til 2. Brigades arbejde med nationale operationer? Så bør du søge en stilling som reserveofficer i reserveenheden ved V Uddannelsesbataljon.
Om os
V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet er en traditionsrig enhed. Bataljonens mærke og motto kan dateres tilbage til 1644 og er dermed det ældste kvartermærke i Danmark, som stadig anvendes.

V Uddannelsesbataljon udgøres af 1. kompagni, Livkompagniet og Hesteeskadronen, samt en bataljonsstab og en reserveenhed. Bataljonens opgave er primært at gennemføre Hærens Basisuddannelse for værnepligtige ved de tre underafdelinger. Bataljonen indgår ligeledes i 2. Brigades opgaveløsning inden for nationale operationer, herunder støtte til Politi og totalforsvar. Bataljonen indgår også som kampbataljonsstab i rammen af 2 Brigades føringsuddannelse.

Reserveenheden ved V Uddannelsesbataljon yder støtte til bataljonens samlede opgaveløsning, herunder støtte til indsættelsesspecifik uddannelse til nationale operationer samt andre stabsøvelser og aktiviteter. Reserveenheden indgår ligeledes i bataljonens beredskabsorganisation og deltager i uddannelse til kampoperationer.

Reserveenheden består af for nuværende af en leder for reserveenheden og fire reserveofficerer. Det forventes, at der i løbet af året 2019 vil ske en personeltilpasningsproces i forbindelse med omstruktureringen af Hæren således, at den samlede reserveenhed vil komme til at bestå af 9 officerer, 3 befalingsmænd og 2 stabshjælpere af reserven.
Om stillingen
Der er tale om tre forskellige typer stillinger, der skal besættes inden for henholdsvis efterretnings-, operations- og logistiktjeneste – alle indenfor designeringsfunktionen.

Som en del af reserveenheden skal du være med til at yde uddannelsesstøtte, hvilket både kan indebære instruktør- og faglærervirke, samt planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af bataljons- og brigadeleddet uddannelsesaktiviteter, herunder fx skydeperioder eller øvelser.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 10-15 dage om året.
Om dig
Du er reserveofficer eller tidligere linjeofficer, og har som minimum kendskab til stabsmetodikken eventuelt med relevant stabs- og/eller underafdelingserfaring og gerne fra bataljonsniveauet. Du er premierløjtnant, som har erfaring inden for stabsarbejde eller som har gennemført/har potentialet til at blive optaget på VUK BTN. Det vil være en fordel, hvis du har en fortid fra Gardehusarregimentet eller et andet kamptropsregiment.

Det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra internationale operationer på underafdelings- eller stabsniveau, hvor panser- eller mekaniserede infanterister har været indsat, men det ikke noget krav.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og analytiske anlæg.

Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne; faglighed, helhedsorientering og styring.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg. Der er mulighed for at indgå uddannelsesaftale i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte PL-R S. E. Løjborg-Nielsen (CH/RESENT) på tlf. 2859 7784 eller KN S.R Simonsen STCH 728 33902 eller 4138 5204.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail: Fps-ba-bss03@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 16. december 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Husk at anføre i din ansøgning, hvorvidt du søger stillingen som henholdsvis efterretnings-, operations- eller logistikofficer.

For at komme i betragtning til en af rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

16.12.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent