Forbindelses- og stabsofficer til Joint Expeditionary Force, Standing Joint Force Headquarters i Northwood, Storbritannien


Forbindelses- og stabsofficer til Joint Expeditionary Force, Standing Joint Force Headquarters i Northwood, Storbritannien

Vi søger en helhedsorienteret og erfaren major/orlogskaptajn med faglige ambitioner og stabserfaring til en international stilling med højt operativt indhold. Besidder du gode analytiske evner og har du et flair for koordination og kommunikation? Så er du måske Operationsstabens nye forbindelses- og stabsofficer til Joint Expeditionary Force (JEF), Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ) i Storbritannien.
Om os
Joint Expeditionary Force Standing Joint Force Headquarters ligger i Northwood i den nordvestlige del af London. Stillingen er tilknyttet Operationsstaben i Forsvarskommandoen og forankret i Koordination og Policysektionen, der er hovedsagsbehandler på det danske engagement i Joint Expeditionary Force. Koordination og Policysektionen er organisatorisk placeret under vicechefen og chefen for Operationsstaben i København.

Kernen i det britisk ledede Joint Expeditionary Force samarbejde er, som led i at kunne øge kriseberedskabet i Europa, at kunne opstille en situationsbestemt, integreret og kapabel pulje af værnsfælles reaktionsstyrker, der med kort varsel og under britisk ledelse vil kunne blive indsat globalt i det fulde spektrum af operationer; fra humanitær assistance til egentlig krigsførelse. Det geografiske fokus for Joint Expeditionary Force er i den senere tid drejet mod Østersøregionen og Arktis. Joint Expeditionary Force partnernationer omfatter udover Storbritannien og Danmark også, Estland, Finland, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge og Sverige.

SJFHQ er Storbritanniens prioriterede operative hovedkvarter med ansvar for den operative udvikling af bl.a. JEF og Combined Joint Expeditionary Forces (CJEF) med deltagelse af Frankrig. SJFHQ forbereder desuden at skulle føre en af disse styrker, svarende til en divisionsværdi under en operation. SJFHQ er af Storbritanniens Forsvarsministerium (MoD) blevet udpeget til at være bannerførende indenfor operativ innovation og udvikling i en multinational kontekst. Antallet af SJFHQ’s overvejende britiske stabsofficerer er i det daglige relativt beskeden, og samarbejde på tværs af de enkelte sektioner og nationer er derfor afgørende.
Om stillingen
Som Forbindelsesofficer har du ansvar for at sikre en hurtig og direkte forbindelse mellem de danske og britiske militære myndigheder med henblik på at støtte Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Derudover vil dine opgaver bestå i at støtte SJFHQ og udføre stabsfunktioner i den sammenhæng.

Stillingen er oprettet med henblik på at opretholde et optimalt, smidigt og operativt planlægnings- og forbindelsesvirke mellem Storbritannien og Danmark i relation til Joint Expeditionary Force.

Du vil få ansvaret for at:
• Vedligeholde og bidrage til bedst muligt samarbejde mellem danske og britiske militære myndigheder i forhold til Joint Expeditionary Force samarbejdet.
• Varetage og udvikle danske interesser samt bidrage til en positiv udvikling i Joint Expeditionary Force samarbejdet.
• Bidrage til bedst mulig koordination og samarbejde mellem de danske og de britiske militære myndigheder på flere niveauer, herunder Permanent Joint Headquarters i Storbritannien og værnskommandoer m.fl. i Danmark.Formidle anmodninger, forespørgsler, besvarelser og øvrige budskaber mellem Forsvarskommandoen og Standing Joint Force Headquarters i relation til Joint Expeditionary Force samarbejdet.
• Deltage i møder, konferencer, arbejdsgrupper og briefinger i Standing Joint Force Headquarters.
• Hjemsende månedsrapportering dækkende situationen ved forbindelsesofficeren til Joint Expeditionary Force, Joint Expeditionary Force og Standing Joint Force Headquarters.

Som stabsofficer indgår du som SO1 Intelligence, Surveillance and Reconnaisance(ISR) i SJFHQ’s Intelligence Branch. Intelligence Branch ledes af en hollandsk kommandør.
Du vil få ansvaret for:
• Under garnisionsforhold at lede den konceptuelle udvikling af ISR i rammen af SJFHQ under inddragelse af bidrag fra både Storbritannien og andre JEF Partner Nationer, samt planlægning af SJFHQ’s deltagelse i øvelser. I det daglige støttes du i dette arbejde af en britisk SO2 fra Royal Air Force.
• Under øvelsesforhold at lede både ISR og Intelligence Requirement Management (IRM) og Collection Management (CM) sektionerne støttet af op til ti britiske officerer og befalingsmænd.

Du må regne med 6-8 ugers øvelses- og rejseaktivitet årligt.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Det vil være en ubetinget fordel, hvis du har erfaring som sagsbehandler fra værnskommandoerne/specialoperationskommandoen (styringsniveau 2) eller værnsfælles niveau fra Forsvarsstaben (styringsniveau 1), eller fra et multinational operativt hovedkvarter, herunder gerne indenfor efterretningstjeneste på operativt og taktisk niveau.

Hverdagen i Standing Joint Force Headquarters er præget af et bredt opgavespektrum med til tider kort tid til opgaveløsningen og deraf følgende højt arbejdstempo. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og har et højt forandringsberedskab.
Standing Joint Force Headquarters består af dels britiske dels andre udenlandske kollegaer med høje kvalitetskrav til produkter og en bred berøringsflade, hvorfor du forventes at kunne bidrage til et godt samarbejde og kan gribe ud til britiske og danske myndigheder. Du er en rutineret stabsofficer og sagsbehandler, der arbejder selvstændigt og løser egne opgaver indenfor tildelte rammer samtidig med, at du har fokus på at koordinere og sparre med dine kollegaer.

Du har gode samarbejdsevner, trives godt i et dynamisk miljø, ligesom du har særdeles gode evner og flair for koordination og kommunikation samt er indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid. Du kan begå dig i internationale fora.
Du er analytisk stærk og danner dig hurtigt et overblik. Du kommunikerer kort, klart, præcist og ubesværet på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.
Du har en høj grad af integritet samt besidder gennemslagskraft i arbejdsgrupperegi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at opnå ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle et funktionstillæg. Evt. medfølgende børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det britiske skole- og børnehavesystem.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, ligesom at der vil være mulighed for at indgå aftale om forhøjet arbejdstid (op til 42 timer ugentligt) i en begrænset periode fra start.

Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til “NATO SECRET” samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal du kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Stillingen er omfattet af Sundhedstriaden.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordination og Policysektionen, kommandørkaptajn Ken Nielsen på telefon 20 13 94 91 eller nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Anders G. Mosdal på telefon: +44 1923 955 946, eller på mobil (udenfor arbejdstid) +44 7825 428247.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær på telefon +45 72 81 96 80, mobil 32665575.

Ansøgningsfristen er den 01. december 2019.

Vi forventer at gennemføre samtaler ved Forsvarskommandoen i uge 02 2020.

Tiltrædelse af stillingen forventeligt den 1. august 2020.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Om Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) NORTHWOOD

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent