Chef for Supply Chain og Logistik ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Chef for Supply Chain og Logistik ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du major eller civil med en overvejende logistisk baggrund og et godt kendskab til Forsvarets Supply Chain? Vil du udfordres og arbejde i en spændende og nyoprettet NIV II myndighed med mulighed for at præge din kommende stilling? Så skal du til tasterne nu og sende os din ansøgning.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste oprettes pr. 1. januar 2020 som en ny NIV II myndighed under Forsvarskommandoen med ca. 1700 medarbejdere og ca. 60 værksteder. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste vil bestå af personel og værksteder fra Hærens VN I fra 3. Vedligeholdelsesbataljon, Søværnets VN I fra OPLOG Frederikshavn og Korsør, størstedelen VN I fra Helicopter Wing Karup, Jordudstyrsværkstedet fra Air Transport Wing i Aalborg og hele Forsvarets Hovedværksteder.

Myndigheden bliver organiseret under Forsvarskommandoen med en Planlægnings- og Koordinationsdivision samt en Vedligeholdelsesdivision, som består af de tre vedligeholdelsesafdelinger land, luft og maritim.

Logistikafdelingen hører organisatorisk under Planlægnings- og Koordinationsdivisionen, der har til huse i Brabrand ved Aarhus. Logistikafdelingen er normeret med en chef og syv sagsbehandlere, der er sammensat af både civile og militære ansatte.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, som indledes med en afklaringssamtale, hvorefter vi i fællesskab vil planlægge, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Den ledige stillings betegnelse er chef for Logistikafdelingen. Du bliver chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Planlægnings- og Koordinationsdivisionens nærmeste rådgiver i forhold til Supply Chain og logistik.

Du får ansvaret for at udvikle, organisere og implementere Logistikafdelingen samt at koordinere Supply Chain- og logistikorganiseringen i hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Du har derfor ikke alene stor indflydelse på, hvordan din afdeling organiseres, og hvordan den skal arbejde, men også afgørende indflydelse på, hvordan Supply Chain og logistikken organiseres i hele myndigheden.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste betragter Supply Chain, logistik og reservedele som en strategisk afhængighed, der til stadighed skal have ledelsesfokus. Det er derfor af afgørende betydning, at chefen for Logistikafdelingen etablerer og udvikler et tæt partnerskab med Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution i rammen af Supply Chain Management som en forudsætning for en fortsat effektivisering af vedligeholdelsen af Forsvarets operative kapaciteter.

Logistikafdelingen understøtter myndighedens sagsbehandling indenfor Supply Chain og logistik. Afdelingen er ansvarlig for opretholdelse af det nødvendige materielberedskab i forhold til understøttelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operative opgaveløsning, især med fokus på reservedele og i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse at bidrage til at fremskaffe kritiske reservedele og gennem Supply Chain Management søge at forbedre og effektivisere leveringssikkerheden for reservedele.

Afdelingen er endvidere ansvarlig for udviklingsprojekter i forhold til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes driftslogistiske forhold, herunder også den operative logistiske udvikling i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Yderligere varetager afdelingen koordinationen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes materieldrift.

Som chef for Logistikafdelingen varetager du opgaver som f.eks. fastsættelse af målsætninger, udarbejdelse af handleplaner og fastlægger succeskriterier for sektionens arbejde.
Derudover får du blandt andet ansvar for:
- Udvikling af forretningsforbindelsen vedrørende Supply Chain og logistiske spørgsmål til Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution
- Udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes koncept for Supply Chain og logistik
- Som NIV II myndighed at normere Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, så beholdninger af værktøj og andet materiel dækker det aktuelle behov
- Støtte samt vejledning til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Vedligeholdelsesområder vedrørende Supply Chain og logistik, myndighedsbeholdninger, reservedelslagre, normeringer m.m.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller tilsvarende. Du skal have et godt kendskab til Supply Chain Management og logistik i Forsvaret. Det er en fordel, hvis du har operativ logistikerfaring fra tjeneste på NIV III eller VN I niveauet.

Er du civil, har du en akademisk uddannelse på kandidatniveau. Det et krav, at du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation samt forretningsgange og drift på logistik- og materielområdet i Forsvaret.

Du besidder overblik, helhedsforståelse med analytiske evner, ligesom du er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du er en god leder, der forstår at motivere andre. Du har stærke kommunikationsevner og evner at formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt på alle niveauer. Du er fortrolig med stabsarbejde og er flittig bruger af Captia. Du har et solidt kendskab til SAP, især materiel- og vedligeholdelsesmodulerne (MM/PM).
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes som chefkonsulent med ledelse efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschef oberstløjtnant Mikkel E. Olsen på tlf. 7282 1003 eller chefen for Logistiksektionen Søren L. Pedersen på tlf. 2630 1104.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 3. november 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler middelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.11.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent