Taktisk officer til faggruppe AAW på Søværnets Center for Taktik


Taktisk officer til faggruppe AAW på Søværnets Center for Taktik


Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste – Og er almindelig stabstjeneste i land en tand for kedeligt?
Vil du gerne bevare tilknytning til fregatter og støtteskibe?
Har du lyst til at fordybe dig i taktik inden for luftforsvar?
Center for Taktik søger en taktisk officer som underviser og søtræner inden for luftforsvarstaktik.
Om os
Faggruppe AAW står for Søværnets grundlæggende uddannelse inden for luftforsvarstaktik, billedopbygning samt elektronisk krigsførelse. Vi uddanner menige, mellemledere, kadetter og officerer.

Faggruppens medarbejdere deltager i træning af søværnets enheder under deres opkøring til træning ved FOST. Faggruppe AAW bidrager endvidere med militærfaglig rådgivning til værnsfælles og søværnets myndigheder.

Som ansat på Center for Taktik vil du blive ansat i en organisation, hvor der er plads til at føre faglige diskussioner på tværs af graderne. Her hersker der en kultur, der i vid udstrækning giver medarbejderne mulighed for at påvirke beslutninger via faglige argumenter.

Vi arbejder med frihed under ansvar. Der vil naturligvis være tilfælde, hvor det er nødvendigt for dig at være til stede i Frederikshavn, eksempelvis når du har undervisning - men om din forberedelse foregår på kontoret eller derhjemme er i høj grad op til dig selv.
Om stillingen
Din overordnede opgave vil være at fungere som faglærer og undervisningsafdelingens subject matter expert inden for luftforsvar for det enkelte skib.

Dit fagområde vil omhandle: Taktiker imod de forskellige lufttrusler og organisationen om bord; procedurer og meldeveje samt ansvarsfordeling i skibet.
Formidlingen af din faglige viden vil primært ske gennem undervisning på TAC kurser og gennem søtræning ved Søværnets enheder.

Indholdet i din undervisning vil basere sig på taktiske doktriner fra NATO; analyser og vejledning fra TAC faggruppe våbentaktik samt fra erfaringer med den praktiske implementering i de enkelte besætninger. Det vil være din opgave at formidle de forskellige perspektiver som en samlet helhed.

En naturlig del af din opgave som underviser vil omhandle planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, dette vil især betyde udfærdigelse af læringsplaner og uddannelsesmateriel. TAC er fokuseret på at undervisningen afspejler enhedernes behov. Udviklingen af dit undervisningsmateriale vil derfor være en løbende proces som afspejler behovet om bord.
Dette kræver en løbende dialog med især taktiske officerer fra fregatter og støtteskibe.

Opgaven som kursusleder på mange af TAC kurser tørner imellem kursernes primære undervisere. Du skal være forberedt på at indgå i tørnen som holdofficer på Taktisk kursus for kadetter og Efteruddannelse for Vagtchefer.
NATO har nedsat en arbejdsgruppe som beskæftiger sig specifikt med skibes forsvar imod missiler. Du vil være den danske repræsentant i denne arbejdsgruppe. Dette medfører en årlig tjenesterejse til udlandet samt sagsbehandling af taktiske doktriner.

Set over et år skal du regne med omtrent; 19 uger med tilstedeværelse i Frederikshavn, 7 uger med træning af besætninger til søs – typisk sejlads tirsdag morgen til onsdag eftermiddag og 2 til 3 uger med tjenesterejse. De resterende 17 uger kan foregå som tjeneste i hjemmet eller tilrettelægges så det passer dig bedst. TAC ønsker at omstrukturere uddannelserne gennem øget anvendelse af fjernundervisning, for at give bedre rammer for kursister, som ikke er bosiddende i lokalområdet. Dette vil formodentlig medføre, at noget tilstedeværelsesundervisning gennemføres i Korsør.

Som taktisk officer i faggruppe AAW får du en stilling, hvor det altovervejende fokus ligger på taktik og krigsførelse. Du får en stilling, der giver dig mulighed for faglig fordybelse i naturlig forlængelse af din sejlende tjeneste som taktisk officer.

Som beskrevet giver tjeneste på TAC dig stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør at medarbejderne får mulighed for at planlægge deres tid med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.

Tjeneste på TAC skal kunne hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med faggruppelederen aftaler du en udviklingsplan for din udvikling og uddannelse. TAC støtter at medarbejdere efter en årrække får rammer og mulighed til at gennemgå MMS.
Som udgangspunkt afsættes 4 uge årligt til din kompetenceudvikling.
Om dig
Du har mindst 2 års erfaring som operationsofficer, taktisk officer-luft og / eller våbenleder om bord i fregat eller støtteskib og har i den forbindelse deltaget i skibets forberedelse og gennemførelse af træning ved FOST.

Du har eventuelt erfaring fra stillingen under søværnets missilskydninger, fra INTOPS eller fra operation med hangarskib.

Du har gennemført Søværnets taktiske officerskurser (TAC-671/672/673), og eventuelt gennemført Air Warfare Course i Tyskland / Holland.

Har du erfaring som instruktør, er det en fordel, om end det ikke er et krav.

At du har et højt fagligt niveau i forhold til hele dit kommende fagområde ville naturligvis være at foretrække. Du skal dog ikke lade huller i din viden forhindre dig i at søge. TAC er bevidste om, at for de fleste medarbejderes vedkommende, vil der være brug for supplerende uddannelse i forbindelse med ansættelse ved TAC.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TAC Faggruppeleder AAW, KL Carsten Sommerlund Hansen på mail; 2e-tac-ud401@fiin.dk eller telefon; +45 72 85 53 51.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. december 2019.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent