Rådighedsstilling - Løjtnanter af reserven til Den Kongelige Livgarde


Rådighedsstilling - Løjtnanter af reserven til Den Kongelige Livgarde

Har du en baggrund officer/reserveofficer i Hæren, og ønsker du sideløbende med dit civile virke at opretholde forbindelsen til Forsvaret, opfordrer vi dig hermed til at søge en reservestilling i Den Kongelige Livgardes reserveenhed.
Om os
Reserveenheden ved Den Kongelige Livgarde har til formål at stille en passende pulje af aktive reservister til rådighed.

Livgarden tilbyder reservisterne mulighed for uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer.

Reserveenheden er under omstrukturering og opbygning, og antallet af stillinger i Livgardens reserveenhed skal generelt øges i den kommende periode, hvorfor der nu er en unik mulighed for at få en af disse reservestillinger. Opbygningen forventes afsluttet senest primo 2020.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion under Den Kongelige Livgarde. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du skal varetage under krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist skal du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Der vil regelmæssigt komme tilbud om kurser og uddannelser, nationalt og internationalt, relevant for den designeringsfunktion man bestrider, som reservister kan søge og indstilles til.

Livgardens enheder er geografisk placeret på henholdsvis Livgardens Kaserne i København samt Garderkasernen i Høvelte. Berøringsfladen ses derfor at være begge kaserner samt de respektive enheder.

Tjenestestedet vil være fra hjemmet.
Om dig
Du har gennemført uddannelsen som løjtnant i Hæren, og har eventuelt været befalingsmand ved Livgardens Uddannelsesbataljon.

Det er ønskeligt, at du har været delingsfører i HBU ved en infanterienhed (JDR/GHR/LG).

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du er en empatisk leder, der har interesse for den operative tjeneste, herunder støtte uddannelse og udvikling af de bedste reservister.

Som reservist ved Livgarden skal du som udgangspunkt have mulighed for at blive indkommanderet ca. 10 dage årligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Der vil periodevist komme tilbud om udsendelser, af kortere og længere varighed; typisk i FN og NATO regi. I tilfælde af, at du udsendes i international mission eller bliver tilbudt at varetage en fastansat officers stilling eller projekt-/opgaver i den faste struktur for en afgrænset periode, vil du blive ansat på en tidsbestemt kontrakt i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
• Livgardens personelofficer kaptajn Theis Kokfelt på mail LG-G-LE03@FIIN.DK / telefon 22 56 99 03.
• Chef for Livgardens reserveentitet (Uddannelsesbataljonen og Vagtkompagniet) oberstløjtnant Benny Smith på telefon 22 20 26 10.
• Leder af Panserinfanteribataljonens reserveentitet premierløjtnant Anders Glümer på mail glumer.consult@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er søndag den 29. september 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 1 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent